Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 67/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 29/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT SINH MỚI BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 9616/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 78/BC-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về danh mục dự án phát sinh mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Danh mục dự án mới bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (từ nguồn vốn ngân sách địa phương được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2019 sang năm 2020): theo Phụ lục 1 đính kèm.

2. Bổ sung danh mục dự án đầu tư cơ shạ tầng huyện Khánh Vĩnh thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn ngân sách tỉnh: theo Phụ lục 2 đính kèm.

3. Danh mục dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lớn và bão số 5, số 6 năm 2019 bổ sung trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (từ nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2019): theo Phụ lục 3 đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tđại biu Hội đng nhân dân tỉnh và các đại biu Hội đng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế
hoạch và Đầu tư;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- UBND t
nh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại bi
u HĐND tỉnh;
- V
P Tỉnh ủy và các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh; VP
UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngàn
h, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT,
Đại.

KT. CHTỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN MỚI BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 29/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT

Tên dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Địa điểm XD

Thời gian khởi công-hoàn thành

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Quyết định phê duyệt DAĐT (BCKTKT)

Bổ sung kế hoạch trung hạn 2016-2020 (từ nguồn kéo dài thi gian thực hiện và giải ngân từ năm 2019 sang năm 2020)

Số QĐ, ngày, tháng, năm

TMĐT

Trong đó: NS tỉnh

Tổng số: Ngân sách tỉnh

Trong đó:

Vốn XDCB tập trung

Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối

Vốn XSKT

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

53.005

43.457

821

8.727

I

Hỗ trợ đầu tư đường giao thông nông thôn và thủy lợi, gồm: các xã đáp ứng chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí

 

 

 

 

 

 

 

27.456

27.456

0

0

(I)

Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

10.460

10.460

0

0

I

Đường GTNT thôn Văn Định đoạn từ nhà ông Huynh đến nhà bà Nha

UBND xã Ninh Phú

xã Ninh Phú

2020

01/NQ-HĐND ngày 30/3/2020

118/QĐ-UBND ngày 13/5/2020

903

900

900

900

 

 

2

Mở rộng và nâng cấp đường giao thông liên xã đoạn Chợ cũ thôn Bng Phước

UBND xã Ninh Phú

xã Ninh Phú

2020

01/NQ-HĐND ngày 30/3/2020

119/QĐ-UBND ngày 13/5/2020

989

980

900

900

 

 

3

Kênh mương nội đồng Láng Nhớt giai đoạn 2

UBND xã Ninh Ích

xã Ninh Ích

2020

07/NQ-HĐND ngày 04/9/2020

183/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.140

1.000

1.000

1.000

 

 

4

Đường BTXM thôn Phú Hữu, đoạn t nhà ông Dũng đến nhà ông Phụ, nhánh 2 từ nhà ông Âm đến nhà ông Hóa

UBND xã Ninh Ích

xã Ninh Ích

2020

07/NQ-HĐND ngày 04/9/2020

184/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

665

660

660

660

 

 

5

Đường giao thông nội đồng xã Ninh Bình, đoạn BTXM từ Gò thổ mộ đến đất dỡ dưới

UBND xã Ninh Bình

xã Ninh Bình

2020

11/NQ-HĐND ngày 08/9/2020

101/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.061

1.000

1.000

1.000

 

 

6

Đường Giao thông nội đồng xã Ninh Bình, đoạn BTXM từ lớp Mu giáo Tân Bình đến mương N8

UBND xã Ninh Bình

xã Ninh Bình

2020

12/NQ-HĐND ngày 08/9/2020

100/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.029

1.000

1.000

1.000

 

 

7

Đường BTXM từ nhà ông Bé đến nhà bà Lùn

UBND xã Ninh An

Xã Ninh An

2020

10/NQ-HĐND ngày 09/9/2020

242/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.164

1.000

1.000

1.000

 

 

8

Đường BTXM từ nhà bà Tiến đến nhà ông Nhiên

UBND xã Ninh An

Xã Ninh An

2020

09/NQ-HĐND ngày 09/9/2020

241/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.232

1.000

1.000

1.000

 

 

9

Kênh mương Rờ zẹt

UBND xã Ninh An

Xã Ninh An

2020

11/NQ-HĐND ngày 09/9/2020

240/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.226

1.000

1.000

1.000

 

 

10

Mương Thổ (đoạn 1)

UBND xã Ninh Lộc

Xã Ninh Lộc

2020

22/NQ-HĐND ngày 09/9/2020

221/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.220

1.000

1.000

1.000

 

 

11

Mương Thổ (đoạn 2)

UBND xã Ninh Lộc

Xã Ninh Lộc

2020

23/NQ-HĐNĐ ngày 09/9/2020

222/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.220

1.000

1.000

1.000

 

 

(2)

Vạn Ninh

 

 

 

 

 

 

 

8.996

8.996

0

0

1

Sa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn Đầm Môn, xã Vạn Thnh

UBND xã Vạn Thạnh

Xã Vạn Thạnh

2020

02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020

564/QĐ-UBND ngày 14/5/2020

1.150

1.000

1.000

1.000

 

 

2

Sửa chữa Kè đường Bình Trung 1 - Bình Lộc 2

UBND xã Vạn Bình

Xã Vn Bình

2020

02/NQ- HĐND ngày 16/4/2020

568/QĐ-UBND ngày 18/5/2020

998

998

998

998

 

 

3

Đường bê tông xi măng từ nhà ông Nguyễn Tăng đến nhà ông Châu Văn Phú

UBND xã Vạn Phú

Xã Vn Phú

2020

02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020

562/QĐ- UBND ngày 14/5/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

4

Đường liên xã Vạn Lương - Vạn Hưng (Đoạn từ nhà Trần Thị Thu đến biển)

Ban QLDA các CTXD huyện Vạn Ninh

xã Vạn Hưng

2020

28/NQ-HĐND ngày 08/9/2020

1478/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

5

Sa chữa đường từ nhà ông Đặng Lợi đến nhà ông Nguyễn Tấn Hùng thôn Xuân Tây

UBND xã Vn Hưng

Vn Hưng

2020

28/NQ- HĐND ngày 08/9/2020

1476/- UBND ngày 10/9/2020

998

998

998

998

 

 

6

Sửa chữa đường số 01 thôn Xuân Đông

UBND xã Vạn Hưng

xã Vạn Hưng

2020

28/NQ- HĐND ngày 08/9/2020

1479/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

7

Đường liên thôn từ nhà bà Trần Thị Hi đến nhà ông Nguyễn Văn Châu giai đoạn 2

UBND xã Vạn Phú

xã Vn Phú

2020

28/NQ- HĐND ngày 08/9/2020

1477/QĐ- UBND ngày 10/9/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

8

Đường từ Quc lộ 1 đến bờ tràn Ông Tương

UBND xã Vn Bình

xã Vạn Bình

2020

28/NQ- HĐND ngày 08/9/2020

1482/QĐ- UBND ngày 10/9/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

9

Mương nội đồng Trùm Ba

UBND xã Vạn Khánh

xã Vn Khánh

2020

28/NQ-HĐND ngày 08/9/2020

1481/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

(3)

Diên Khánh

 

 

 

 

 

 

 

8.000

8.000

0

0

1

Đường bê tông xi măng thôn 2: Đoạn từ nhà ông Trứ đến đường liên thôn, đoạn từ nhà ông Lộc đến nhà ông Tuấn, đoạn từ trường tiểu học đến ruộng lúa thôn 2

UBND xã Diên Đồng

Xã Diên Đồng

2020

78/NQ-HĐND ngày 14/9/2020

220/QĐ-UBND ngày 14/9/2020

1.217

1.000

1.000

1.000

 

 

2

Đường BTXM xã Diên Đồng: đoạn từ nhà Ông Đệ đến nhà Ông Lộc, đoạn từ nhà Ông Hai đến nhà Ông Mạnh, đoạn từ nhà Ông Lộc đến nhà Ông Chn

UBND xã Diên Đng

Xã Diên Đng

2020

79/NQ- HĐND ngày 14/9/2020

221/QĐ-UBND ngày 14/9/2020

1.196

1.000

1.000

1.000

 

 

3

Đường từ đất Ông Khả đến đất Ông Phôi

UBND xã Diên Đồng

Xã Diên Đông

2020

80/NQ-HĐND ngày 14/9/2020

222/QĐ-UBND ngày 14/9/2020

1.150

1.000

1.000

1.000

 

 

4

Đường từ nhà Ông Lãnh đến bến Cửu chi

UBND xã Diên Đồng

Xã Diên Đồng

2020

81/NQ-HĐND ngày 14/9/2020

223/QĐ- UBND ngày 14/9/2020

1.171

1.000

1.000

1.000

 

 

5

Đường từ Bao Trang thôn 4 đi Diên Xuân hưng đông

UBND xã Diên Đồng

Xã Diên Đng

2020

82/NQ- HĐND ngày 14/9/2020

224/QĐ-UBND ngày 14/9/2020

1.172

1.000

1.000

1.000

 

 

6

Đường từ nhà ông Kinh đến trạm bơm 1

UBND xã Diên Đồng

Xã Diên Đồng

2020

83/NQ- HĐND ngày 14/9/2020

225/QĐ-UBND ngày 14/9/2020

1.216

1.000

1.000

1.000

 

 

7

Đường từ đất ông Dũng đến đất ông Phước

UBND xã Diên Đồng

Xã Diên Đng

2020

84/NQ-HĐND ngày 14/9/2020

226/QĐ-UBND ngày 14/9/2020

1.250

1.000

1.000

1.000

 

 

8

Đường từ đất bà Lê đến đất ông Việt

UBND xã Diên Đồng

Xã Diên Đồng

2020

85/NQ-HĐND ngày 14/9/2020

227/QĐ-UBND ngày 14/9/2020

1.260

1.000

1.000

1.000

 

 

II

Dự án phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền

 

 

 

 

 

 

 

25.549

16.001

821

8.727

(1)

Cam Lâm

 

 

 

 

 

 

 

5.830

5.830

0

0

1

Đường cổng làng văn hóa thôn Đồng Cau, xã Sui Tân

Phòng KT&HT Cam Lâm

xã Suối Tân

2020

2812/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

2823/QĐ- UBND ngày 11/9/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

2

Đường cổng làng văn hóa thôn Cây Xoài, xã Suối Tân

Phòng KT&HT Cam Lâm

xã Sui Tân

2020

2810/QĐ- UBND ngày 10/9/2020

2820/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

3

Đường nội bộ khu chung cư 1, xã Suối Tân

Phòng KT&HT Cam Lâm

xã Suối Tân

2020

2807/QĐ- UBND ngày 10/9/2020

2818/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

4

Đường nội bộ khu chung cư 2, xã Suối Tân

Phòng KT&HT Cam Lâm

xã Suối Tân

2020

2809/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

2824/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

900

900

900

900

 

 

5

Đường Lý Tự Trọng thị trấn Cam Đức

Phòng KT&HT Cam Lâm

th trn Cam Đức

2020

2808/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

2821/QĐ- UBND ngày 11/9/2020

930

930

930

930

 

 

6

Đường Đại Hàn, thị trấn Cam Đức

Phòng KT&HT Cam Lâm

thị trn Cam Đức

2020

2811/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

2819/QĐ- UBND ngày 11/9/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

(2)

Vạn Ninh

 

 

 

 

 

 

 

2.195

1.913

0

282

1

Kè gia cố, bảo vệ bờ sông Tô Giang (đoạn hạ lưu đập dâng Hải Triều)

Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

Xã Vạn Long

2020

02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020

522/QĐ-UBND ngày 08/5/2020

1.195

1.195

1.195

913

 

282

2

Sửa chữa các tuyến đường trong Khu tái định cư Vĩnh Yên

Phòng Qun lý đô thhuyện Vạn Ninh

Xã Vn Thạnh

2020

02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020

419/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

1.000

1.000

1.000

1.000

 

 

(3)

Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

6.450

6.450

0

0

1

Kè chắn bầu Thanh Mỹ, đoạn từ cầu Chạ Mới đến cầu Nhà Trẻ

UBND xã Ninh Quang

Xã Ninh Quang

2020- 2021

06/NQ- HĐND ngày 29/6/2020

2822/QĐ-UBND ngày 17/8/2020

4.532

4.000

2.000

2.000

 

 

2

Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Trà Phi Hùng - nhà ông Tô Tự

UBND xã Ninh Phụng

xã Ninh Phụng

2020

73/NQ-HĐND ngày 04/9/2020

70/QĐ-UBND ngay 10/9/2020

1.194

1.000

1.000

1.000

 

 

3

Kè chống sạt lở bờ sông Cái đoạn từ nhà bà Lê Thị Búp - nhà ông Huỳnh Cơ

UBND xã Ninh Phụng

xã Ninh Phụng

2020

74/NQ-HĐND ngày 04/9/2020

71/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.182

1.000

1.000

1.000

 

 

4

Kè chống sạt lở bờ sông Lốp đoạn từ nhà bà Hà Thị Niển - nhà ông Lê Mai Liễu

UBND xã Ninh Phụng

xã Ninh Phụng

2020

75/NQ-HĐND ngày 04/9/2020

72/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.190

1.000

1.000

1.000

 

 

5

Đường BTXM phường Ninh Đa, đoạn từ đường nhà ông Phạm Mười đến nhà ông Anh TDP tân Kiều

UBND phường Ninh Đa

Phường Ninh Đa

2020

01/NQ-HĐND ngày 07/9/2020

73/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.228

800

800

800

 

 

6

Mương Mỹ Lệ, đoạn từ nhà ông Còn đến KM0+300

UBND phường Ninh Đa

Phường Ninh Đa

2020

02/NQ- HĐND ngày 07/9/2020

74/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

950

650

650

650

 

 

(4)

Diên Khánh

 

 

 

 

 

 

 

6.074

1.808

821

3.445

1

Kè chống sạt lbờ sông Chò, đoạn qua trường mẫu giáo xã Diên Xuân

Ban QLDA các CTXD Diên Khánh

Diên Khánh

2020-2021

86/NQ- HĐND ngày 14/9/2020

230/QĐ-UBND ngày 14/9/2020

17.000

12.000

6.074

1.808

821

3.445

(5)

Khánh Sơn

 

 

 

 

 

 

 

2.000

0

0

2.000

1

Kè chống sạt lthôn Tha Mang xã Ba Cụm Bắc

Phòng NN&PTNT huyện Khánh Sơn

xã Ba Cụm Bắc

2020-2021

602/QĐ- UBND ngày 04/6/2020

743/QĐ-UBND ngày 08/7/2020

4.500

4.500

2.000

 

 

2.000

(6)

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

3.000

0

0

3.000

1

Cải tạo hạng mục phụ hội trường UBND tnh

Văn phòng UBND tnh

Nha Trang

2020

59/NQ-HĐND ngày 29/9/2020

 

3.017

3.000

3.000

 

 

3.000

 

PHỤ LỤC 2

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG HUYỆN KHÁNH VĨNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số
67/NQ-HĐND ngày 29/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Chủ đầu tư

Địa đim đầu tư

Thời gian thực hiện dự án

Quyết định phê duyệt BCKTKT

Bsung kế hoạch trung hạn 2016-2020

Ghi chú

SQĐ; ngày, tháng, năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách Trung ương

Trong đó

Ngân sách tỉnh

Trong đó:

Nguồn vn năm 2019 chuyn sang năm 2020

Nguồn vn năm 2020

Ngun vn năm 2019 chuyển sang năm 2020

Ngun vốn năm 2020

 

Danh mục công trình bsung kế hoạch

 

 

 

 

 

15.306

9.256

7.891

1.365

6.050

2.300

3.750

 

I

Công trình đường giao thông

 

 

 

 

 

12.906

8.056

6.691

1.365

4.850

2.300

2.550

 

1

Nối tiếp Tuyến đường nội đồng từ nhà Ông Cao Quốc Phong đến chân núi Hòn Mưa

UBND xã Khánh Hiệp

UBND xã Khánh Hiệp

2020

154/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.250

1.200

1.200

1.200

 

 

 

 

 

2

Nối tiếp Tuyến C7 Tuyến từ nhà bà Cao Thị Xem đến đường K25 cũ

UBND xã Khánh Hiệp

UBNDxã Khánh Hiệp

2020

153/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.250

1.200

1.200

1.200

 

 

 

 

3

Nối tiếp Tuyến H5 Từ TL8B (ông Y Mi) đến điểm giữa T7 (đường 135

UBND xã Khánh Hiệp

UBND xã Khánh Hiệp

2020

151/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.250

1.200

1.200

1.200

 

 

 

 

4

Tuyến 48 (Từ tuyến 46 đến đất sn xuất)

UBNDxã Khánh Đông

UBND xã Khánh Đông

2020

75/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.250

1.200

1.200

1.200

 

 

 

 

 

5

Tuyến 47 (Từ tuyến 46 đến khu sn xuất)

UBND xã Khánh Đông

UBND xã Khánh Đông

2020

79/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.250

1.206

856

 

856

350

 

350

6

Tuyến 25 (Lò gạch (Tlộ 8) đến đất SX)

UBND xã Khánh Đông

UBND xã Khánh Đông

2020

83/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.200

1.200

1.200

691

509

 

 

 

 

7

Nối tuyến 18 từ nhà ông Cao Hiện đến tràn Cao A Hiên

UBND xã Khánh Đông

UBND xã Khánh Đông

2020

87/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

1.200

1.200

1.200

1.200

 

 

 

 

 

8

Làm mới tuyến 13: đường sản xuất thôn Đá Bàn

UBND xã Cầu Bà

UBND xã Cầu Bà

2020

169/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.200

1.100

 

 

 

1.100

1.100

 

 

9

Nâng cấp tuyến 2: đường đi nghĩa địa xã (GĐ 03)

UBND xã Cầu Bà

UBND xã Cầu Bà

2020

167/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.200

1.100

 

 

 

1.100

1.100

 

 

10

Nâng cấp tuyến 3: đường vào khu quốc phòng (đoạn cuối)

UBND xã cu Bà

UBND xã Cầu Bà

2020

168/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.200

1.100

 

 

 

1.100

100

1.000

 

11

Đường Ly Tân đi Ri Đia (giai đoạn 2)

UBND xã Khánh Phú

UBND xã Khánh Phú

2020

95/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.200

1.200

 

 

 

1.200

 

1.200

 

II

Công trình văn hóa - th thao

 

 

 

 

 

1.200

0

0

0

1.200

0

1.200

 

1

Nhà sinh hoạt cộng đồng điểm xóm nước nóng, thôn Hòn Lay

UBND xã Khánh Hiệp

UBND xã Khánh Hiệp

2020

150/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.200

1.200

 

 

 

1.200

 

1.200

 

III

Công trình thy li

 

 

 

 

 

1.200

1.200

1.200

0

0

0

0

 

1

Sửa chữa, nạo vét đập Y Bảo

UBND xã Khánh Hiệp

UBND xã Khánh Hiệp

2020

152/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

1.200

1.200

1.200

1.200

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LỚN VÀ BÃO SỐ 5, SỐ 6 NĂM 2019 BỔ SUNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 29/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC-HT

Quyết định phê duyệt CTĐT

Quyết định phê duyệt dự án

B sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (từ nguồn dự phòng NSTW năm 2019)

Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vn)

Trong đó: NSTW

I

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

15.000

II

Phân bchi tiết

 

 

 

 

 

 

 

14.965

1

Sửa chữa kè biển xóm Đầm Trên, thôn Đầm Môn

Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh

2020-2021

2736/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

56/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

11.994

2.000

2.000

2

Sửa chữa kênh Bùng Binh

Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh

2020

13/NQ-HĐND ngày 26/6/2020

1024/QĐ-UBND ngày 08/7/2020

793

793

793

3

Sửa chữa kênh Thồ Tre

Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh

2020

13/NQ-HĐND ngày 26/6/2020

1025/QĐ-UBND ngày 08/7/2020

1.092

1.092

1.092

4

Sửa chữa kênh Mương Đìa Đội 3, thôn Mỹ Đồng

Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh

2020

13/NQ-HĐND ngày 26/6/2020

1026/QĐ-UBND ngày 08/7/2020

1.090

1.090

1.090

5

Sửa chữa kênh 2/9

Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh

2020

13/NQ-HĐND ngày 26/6/2020

1027/QĐ-UBND ngày 08/7/2020

897

897

897

6

Sa chữa kênh Mương Miễu

Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh

xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh

2020

13/NQ-HĐND ngày 26/6/2020

1028/QĐ-UBND ngày 08/7/2020

1.093

1.093

1.093

7

Sửa chữa đường qun lý vận lành hồ chứa nước Tiên Du

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa

xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa

2020

57/NQ-HĐND ngày 29/9/2020

 

8.000

8.000

8.000

III

Chưa phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

35

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/NQ-HĐND ngày 29/09/2020 về danh mục dự án phát sinh mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122