Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế tài chính đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Số hiệu: 50/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 13/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 50/2012/NQ-HĐND

Long An, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2012/TTr-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng đối với thành phố Tân An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An như sau:

1. Ưu tiên bố trí vốn ngoài các khoản đầu tư hàng năm để thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Tân An và các công trình, dự án theo Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2011-2020;

2. Để lại 100% các khoản thu điều tiết giữa ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố Tân An theo phân cấp để đầu tư kết cấu hạ tầng;

3. Để lại ngân sách thành phố Tân An 100% số thu tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ thuê sang giao đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức trên địa bàn thành phố Tân An.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Tân An chủ động tạo quỹ đất sạch; sắp xếp lại các trụ sở làm việc, rà soát quỹ đất công không có nhu cầu sử dụng,…để bán đấu giá tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển từ đất, tài sản công theo quy định;

5. Tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mà không phụ thuộc vào quy mô khoản viện trợ;

6. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố Tân An được vay vốn từ các nguồn tài chính của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước để đầu tư phát triển có sự bảo lãnh của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

Cơ chế này được thực hiện từ niên độ ngân sách năm 2012. Ngoài cơ chế nêu trên, những nội dung khác đối với thành phố Tân An thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các quy định về tài chính, ngân sách hiện hành.

Riêng tỷ lệ điều tiết để lại 100% đối với các nguồn thu điều tiết theo phân cấp và để lại ngân sách thành phố Tân An 100% số thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức trên thành phố Tân An được thực hiện kể từ năm 2013.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/7/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (bc);
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (b/c);
- VP.Quốc hội, VP.Chính phủ “TP.HCM”;
- TT.TU, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ và CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
;
- Lưu: VT , NQ-CO CHE DAU TU TP TAN AN

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế tài chính đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70