Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2020 phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư công Hà Giang

Số hiệu: 43/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 28/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH H
À
GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG CHUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NGUỒN 10.000 TỶ ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH GIẢM NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 12 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020;

Căn cứ Công văn số 9268/BKHĐT-TH ngày 12/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 về việc phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020;

Xét Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Báo cáo thẩm tra số 10/BC-KTNS ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư công từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia năm 2020, với tổng số vốn là 90 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

1. Các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 60 tỷ đồng, gồm: dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT 177), đoạn từ Km0 - Km55: 30 tỷ đồng và 03 dự án khởi công mới bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư: 30 tỷ đồng.

2. Các dự án dự kiến sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia: 30 tỷ đồng. Gồm: 01 dự án chuyển tiếp: 14 tỷ đồng; 02 dự án khởi công mới năm 2020: 16 tỷ đồng.

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện các hạng mục dự án, thủ tục đầu tư, mức vốn bố trí cụ thể cho từng công trình, dự án để giao chi tiết cho chủ đầu tư thực hiện theo các quy định của pháp luật đảm bảo các dự án sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư mang lại hiệu quả. Các dự án trong kế hoạch năm 2020 phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh). Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII - Kỳ họp thứ 12 (bất thường) thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 02 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- LĐ VP Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH & HĐND; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND (1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỔ CHI TIẾT

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSTW NĂM 2020 CHO CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN SỬ DỤNG DỰ PHÒNG CHUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ KHOẢN VỐN 10.000 TỶ ĐỒNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NGUỒN VỐN DỰ KIẾN BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Dự kiến Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (tại NQ s 38/NQ- HĐND)

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2019

Kế hoạch năm 2020

Ghi chú

Chủ đầu tư

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: Vốn NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Thu hồi ứng trước NSTW

Thanh toán nợ XDCB

 

Tổng số

 

 

 

2,172,845

2,169,212

660,000

20,000

20,000

90,000

0

0

 

 

A

Các dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

 

 

 

2,079,963

2,079,963

600,000

0

0

60,000

0

0

 

 

I

Dự án khởi công mới năm 2020

 

 

 

2,079,963

2,079,963

600,000

0

0

60,000

0

0

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT 177)

Bắc Quang - Xín Mần

2020-2025

BC TĐNV số 9160/BC-BKHĐT ngày 10/12/2019

1,497,000

1,497,000

454,000

 

 

30,000

 

 

 

BQLDD và CN

2

Đường + Kè bảo vệ trường học, khu dân cư đường biên giới từ UBND xã Tả Ván đi Pao Mã Phìn, Mã Hoàng Phìn Mốc 272/2, mốc 276 huyện Quản Bạ,

Tả Ván

2020-2025

Khái toán

300,000

300,000

75,000

 

 

10,000

 

 

 

UBND huyện Quản Bạ

3

Kè chống sạt lở khu vực trường học, trạm y tế, nhà lưu trú và trụ sở làm việc xã Bản Péo, huyện Hoàng Su Phì

Bản Péo

2020-2023

3184/QĐ-UBND ngày 25/9/2015

66,725

66,725

17,000

 

 

10,000

 

 

 

UBND huyện HSP

4

Đường + Kè sạt lở cơ quan và khu dân cư huyện ủy huyện Hoàng Su Phì

TT Vinh Quang

2020-2023

616/QĐ-UBND ngày 20/3/2015

216,238

216,238

54,000

 

 

10,000

 

 

 

UBND huyện HSP

B

Các dự án dự kiến sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia

 

 

 

92,882

89,249

60,000

20,000

20,000

30,000

0

0

 

 

I

Công trình chuyển tiếp

 

 

 

92,882

89,249

25,000

20,000

20,000

14,000

0

0

 

 

1

Bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai thôn Khai hoang xã Ma Lé huyện ĐV

Ma lé

2012-2013

2326/25/10/2011;

2627/23/9/2015

92,882

89,249

25,000

20,000

20,000

14,000

 

 

 

UBND huyện Đồng Văn

II

Dự án khởi công mới năm 2020

 

 

 

0

0

35,000

0

0

16,000

0

0

 

 

1

Dự án di dân biên giới thôn Hố Quảng Phìn, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh (HM: Đường Giao thông và kè chống sạt lở)

Phú Lũng

2020-2025

 

 

 

10,000

 

 

6,000

 

 

 

UBND huyện Yên Minh

2

Dự án xây dựng khu tái định cư thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần

Cốc Pài

2020-2025

 

 

 

25,000

 

 

10,000

 

 

 

UBND huyện Xín Mn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 43/NQ-HĐND phê chuẩn về Phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư công ngày 28/02/2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


941

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!