Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 39/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 26/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 30/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 10612/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của y ban nhân dân tnh; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và kiến thảo luận ca các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư công, danh mục dự án, điều chỉnh nguồn vốn b trí cho các dự án theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 đính kèm.

2. Kế hoạch vốn phân bổ cho danh mục các dự án khắc phục bão lụt theo Ph lc 6 đính kèm.

Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- y ban Tờng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tnh;
- UBND tnh; UBMTTQVN tnh;
- VP Tnh ủy; các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Khánh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 


PHỤ LỤC 3

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: triệu đồng

STT

Tên dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Số Quyết định, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ

Kế hoạch năm 2019

Điều chỉnh tăng, giảm (-)

Kế hoạch vốn năm 2019 sau khi điều chỉnh

 

VỐN XDCB TẬP TRUNG

 

 

 

 

23.000

-14.062

8.938

 

Trong đó các dự án điều chỉnh:

 

 

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh giảm

 

 

3.450

2.415

1.450

-1.450

 

 

Các dự án khởi công mới năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường bao khu sn xuất liên thôn Suối Lau 1-Tân Xương 2

 

 

1.250

875

875

-875

 

-

Đường vào khu sản xuất đồng bào dân tộc thiểu số thôn Văn Sơn xã Cam Phước Tây

 

 

2.200

1.540

575

-575

 

2

Điều chỉnh tăng

 

 

6.835

4.785

3.600

988

4.588

 

Các dự án hoàn thành năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường từ nhà máy nước đến khu sn xuất cây Sung nối dài, xã Sơn Tân

Phòng Dân tộc Cam Lâm

2313C/QĐ- UBND ngày 30/10/2018

3.370

2.359

1.600

618

2.218

-

Đường vào khu sn xuất từ nhà Y D (Buôn Lác) đi Suối Sim

Phòng Dân tộc Ninh Hòa

2057/QĐ- UBND ngày 22/10/2018

3.465

2.426

2.000

370

2.370

3

Chưa phân b

 

 

 

 

13.600

-13.600

 

 

PHỤ LỤC 4

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2019
(Ban hành kèm theo
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: triệu đồng

STT

Tên dự án đầu tư

Ch đầu tư

Kế hoạch năm 2019

Điều chỉnh tăng, giảm (-)

Kế hoạch vốn năm 2019 sau khi điều chỉnh

Tng sổ

Trong đ

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn XDCB tập trung

Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối

Vốn XDCB tập trung

Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối

Vốn XDCB tập trung

Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối

 

Tổng số

 

20.000

17.500

2.500

 

 

 

20.000

17.500

2.500

 

Trong đó các dự án điều chỉnh gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh giảm

 

500

500

 

-500

-500

 

 

 

 

-

Bổ sung trang thiết bị, hệ thống cấp điện nhà cộng đồng thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh

UBND xã Vạn Thạnh

100

100

 

-100

-100

 

 

 

 

-

Bổ sung hệ thống điện, máy phát điện phục vụ sinh hoạt thôn Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh

UBND xã Vạn Thạnh

100

100

 

-100

-100

 

 

 

 

-

Tường rào, san i mặt bằng sân thể thao thôn Ninh Đào, xã Vạn Thạnh

UBND xã Vạn Thạnh

100

100

 

-100

-100

 

 

 

 

-

Bổ sung hệ thống điện, máy phát điện phục vụ sinh hoạt thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh

UBND xã Vạn Thạnh

100

100

 

-100

-100

 

 

 

 

-

Hỗ trợ xử lý rác thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh

UBND xã Vạn Thạnh

100

100

 

-100

-100

 

 

 

 

2

Điều chnh tăng

 

100

100

 

500

500

 

600

600

 

-

Hệ thống lọc nước thủ công thôn Ninh Tân, x Vạn Thạnh

UBND x Vạn Thạnh

100

100

 

100

100

 

200

200

 

-

Nâng cấp sửa chữa hệ thống điện thắp sng công cộng thôn Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh

UBND xã Vạn Thạnh

 

 

 

200

200

 

200

200

 

-

Sửa chữa đường ra bãi rác thôn Điệp Sơn và hỗ trợ xử lý rác thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh

UBND xã Vạn Thạnh

 

 

 

200

200

 

200

200

 

 


PHỤ LỤC 5

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: triệu đồng

STT

Tên công trình

Chủ đầu tư

Số QĐ, ngày, tháng, năm

Kế hoạch năm 2019

Điều chỉnh tăng, giảm (-)

Kế hoạch vốn năm 2019 sau khi điều chỉnh

 

NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG

 

 

23.000

-3.000

20.000

 

Trong đó các dự án điều chỉnh:

 

 

 

 

 

1

Điều chỉnh giảm

 

 

8.900

-4.960

3.940

-

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Cam Lâm - Cam Ranh giai đoạn 2016-2020

BQL rừng phòng hộ Cam Lâm

747A/QĐ- UBND ngày 25/3/2016

1.100

-300

800

-

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Khánh Sơn giai đoạn 2016-2020

BQL rừng phòng hộ Khánh Sơn

781A/QĐ- UBND ngày 29/3/2016

3.200

-600

2.600

-

Dự án đầu tư bo vệ và phát triển rừng khu vực Vạn Ninh giai đoạn 2016-2020

BQL rừng phòng hộ Vạn Ninh

758A/QĐ- UBND ngày 25/3/2016

500

-500

 

-

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020

BQL rừng phòng hộ Ninh Hòa

759A/QĐ- UBND ngày 25/3/2016

50

-50

 

-

Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất huyện Vạn Ninh giai đoạn 2018-2020

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa

2204/QĐ- UBND ngày 01/7/2019

3.250

-3.250

 

-

Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2016-2020 huyện Khánh Sơn

BQLDA hỗ trợ đầu tư trồng rừng sn xuất huyện Khánh Sơn

73/QĐ- UBND ngày 15/02/2017

800

-260

540

2

Điều chỉnh tăng

 

 

 

1.960

1.960

-

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 (điều chỉnh giai đoạn 2019-2020) ca Ban Qun lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa

2677/QĐ-UBND ngày 19/8/2019

 

1.960

1.960

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC DỰ ÁN KHẮC PHỤC BÃO LỤT NĂM 2018 SỬ DỤNG KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

 (Đơn vị tính: triệu đồng)

STT

Tên dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Địa điểm XD

Thời gian khởi công- hoàn thành

Quyết định phê duyệt DAĐT (BCKTKT)

Kế hoạch vốn năm 2019

Số QĐ, ngày, tháng, năm

TMĐT

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Tổng số

Trong đó:

Vốn XDCB tập trung

Vốn thu tiền SDĐ trong cân đối

Vốn XSKT

 

NGUỒN VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ

 

 

 

 

 

 

57.100

9.920

39.280

7.900

(1)

Huyện Vạn Ninh

 

 

 

 

 

 

2.960

2.960

0

0

1

Sửa chữa tràn mương Trâm

Phòng Kinh tế Vạn Ninh

Xã Vạn Lương

2019-2020

1115/QĐ- UBND ngày 19/7/2019

999

999

980

980

 

 

2

Sửa chữa Cầu đò 04 thôn: Ninh Tân, Ninh Đảo, Khải

UBND xã Vạn Thạnh

Xã Vạn Thạnh

2019-2020

1173/QĐ- UBND ngày 24/7/2019

1.195

1.000

1.000

1.000

 

 

3

Sửa chữa đường từ cầu Gò Mè đến M Đồng

UBND xã Vạn Lương

X Vạn Lương

2019-2020

914/QĐ- UBND ngày 01/7/2019

990

990

980

980

 

 

(2)

Thị xã Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

7.000

0

7.000

0

1

Kè khắc phục sạt lở bờ sông Tân Lâm (đoạn tiếp giáp kè sông Tân Lâm đã

Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa

xã Ninh Thân

2019-2020

1809/QĐ- UBND ngày 27/8/2019

14.704

5.000

5.000

 

5.000

 

2

Kè Ninh Đông từ nhà ông Nhứt đến nhà ông Quý

UBND xã Ninh Đông

xã Ninh Đông

2019-2020

2044/QĐ- UBND ngày 7/10/2019

1.196

1.000

1.000

 

1.000

 

3

Sửa chữa đường BTXM thôn 5, xã Ninh Sơn, đoạn từ nhà Hồ Thị Em đến

UBND xã Ninh Sơn

xã Ninh Sơn

2019-2020

2049/QĐ- UBND ngày 7/10/2019

1.225

1.000

1.000

 

1.000

 

(3)

Huyện Cam Lâm

 

 

 

 

 

 

11.820

6.960

4.860

0

1

Kè chống sạt lở đập dâng đồng ông Mãng (giai đoạn 2)

Phòng Nông nghiệp và PTNT

xã Cam Phước Tây

2019-2020

1867/QĐ- UBND ngày 9/8/2019

2.986

2.986

2.900

 

2.900

 

2

Hệ thống mương thoát nước gần cây xăng Châu Pháp 2 (phía đông)

Ban QLDA Cam Lâm

TT Cam Đức

2019-2020

1766/QĐ- UBND ngày 26/7/2019

3.477

3.477

3.470

3.470

 

 

5

Đường số 1, thôn Suối Cát

Phòng KT&HT Cam Lâm

xã Cam Hiệp Nam

2019-2020

1572/QĐ- UBND ngày 09/7/2019

3.495

3.495

3.490

3.490

 

 

4

Đường Đại Hàn (đường số 7)

Phòng KT&HT Cam Lâm

xã Cam Thành Bắc

2019-2020

1571/QĐ- UBND ngày 09/7/2019

2.000

2.000

1.960

 

1.960

 

(4)

Huyện Diên Khánh

 

 

 

 

 

 

6.000

0

6.000

0

1

Kè chống sạt lở bờ sông Cái thôn 2

Phòng Kinh tế Diên Khánh

xã Diên Phú

2019-2020

206/QĐ- UBND ngày 30/8/2019

5.363

3.000

3.000

 

3.000

 

2

Kè sạt lở kênh rút Mương Quan (hạ lưu cầu Voi)

Phòng Kinh tế Diên Khánh

xã Diên Phú

2019-2020

205/QĐ- UBND ngày 30/8/2019

2.146

2.000

2.000

 

2.000

 

3

Sạt lở các tuyến đường giao thông xã Suối Hiệp (Hội Xương)

UBND xã Suối Hiệp

xã Suối Hiệp

2019-2020

194/QĐ- UBND ngày 19/8/2019

1.080

1.000

1.000

 

1.000

 

(5)

Huyện Khánh Vĩnh

 

 

 

 

 

 

3.380

0

3.380

0

1

Sửa chữa mố cầu treo Suối Mây xã Khánh Đông

Phòng KT&HT Khnh Vĩnh

Xã Khánh Đông

2019-2020

536/QĐ- UBND ngày 18/7/2019

1.198

1.198

1.150

 

1.150

 

2

Sửa chữa Cầu Yang Bay 2

Phòng KT&HT Khánh Vĩnh

Khánh Phú

2019-2020

537/QĐ- UBND ngày 18/7/2019

1.199

1.199

1.150

 

1.150

 

3

Sửa chữa đường vào Khu sản xuất Gia Ngóe

Phòng KT&HT Khánh Vĩnh

Xã Sơn Thái

2019-2020

567/QĐ- UBND ngày 29/7/2019

1.100

1.100

1.080

 

1.080

 

(6)

Huyện Khánh Sơn

 

 

 

 

 

 

11.860

0

11.860

0

1

Kè bảo vệ khu dân cư thôn Hòn dung

Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn

X Sơn Hiệp

2019-2020

 

3.000

3.000

2.900

 

2.900

 

2

Kè bảo vệ khu dân cư cầu A Thi

Phòng Nông nghiệp và PTNT Khánh Sơn

xã Ba Cụm Bắc

2019-2020

1171/QĐ- UBND ngày 8/10/2019

4.499

4.499

4.490

 

4.490

 

3

Kè bảo vệ khu dân cư cầu Huyện đội

Phòng Nông nghiệp và PTNT Khánh Sơn

xã Sơn Hiệp

2019-2020

1170/QĐ- UBND ngày 8/10/2019

2.998

2.998

2.990

 

2.990

 

4

Hệ thống nước sinh hoạt

Phòng Nông nghiệp và PTNT Khánh Sơn

xã Ba Cụm Bắc

2019-2020

1173/QĐ- UBND ngày 8/10/2019

500

500

500

 

500

 

5

Sửa chữa đập và Kênh mương Tà Gụ

Phòng Nông nghiệp và PTNT Khánh Sơn

X Sơn Hiệp

2019-2020

1174/QĐ- UBND ngày 8/10/2019

498

498

490

 

490

 

6

Sửa chữa đập và kênh mương Đầu bò thượng

Phòng Nông nghiệp và PTNT Khánh Sơn

xã Sơn Trung

2019-2020

1175/QĐ- UBND ngày 8/10/2019

495

495

490

 

490

 

(7)

Sở Giao thông Vận tai

 

 

 

 

 

 

12.800

0

4.900

7.900

1

Khắc phục bước 2

Sở GTVT

 

2019-2020

369/QĐ- UBND ngày 28/5/2019

13.000

13.000

12.800

 

4.900

7.900

(8)

Trường Chính trị tnh

 

 

 

 

 

 

1.280

0

1.280

0

1

CSHT và TTB của Trường Chính trị

Trường Chính trị tnh

Nha Trang

2019- 2020

 

1.281

1.281

1.280

 

1.280

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 sửa đổi Nghị quyết 16/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch đầu tư công năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.24.113