Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 37/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 25/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2014/NQ-HĐND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 như sau:

1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015 là 8.760 tỷ đồng (tám nghìn, bảy trăm sáu mươi tỷ đồng)

a) Nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý: 2.595 tỷ đồng (hai nghìn, năm trăm chín mươi lăm tỷ đồng), gồm:

- Các nguồn vốn giao đầu năm 879,315 tỷ đồng (tám trăm bảy mươi chín tỷ, ba trăm mười lăm triệu đồng), gồm bốn nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 267,9 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi bảy tỷ, chín trăm triệu đồng), hỗ trợ có mục tiêu 467,8 tỷ đồng (bốn trăm sáu mươi bảy tỷ, tám trăm triệu đồng), chương trình mục tiêu quốc gia 78,615 tỷ đồng (bảy mươi tám tỷ, sáu trăm mười lăm triệu đồng) và xổ số kiến thiết 65 tỷ đồng (sáu mươi lăm tỷ đồng).

- Dự kiến các nguồn vốn giao bổ sung trong năm gồm trái phiếu Chính phủ, đối ứng ODA, vay Ngân hàng Phát triển, hỗ trợ mục tiêu 1.431,685 tỷ đồng (một nghìn bốn trăm ba mươi một tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng).

- Các nguồn vốn khác 284 tỷ đồng (hai trăm tám mươi tư tỷ đồng), trong đó: vốn ODA ngoài cân đối 234 tỷ đồng (hai trăm ba mươi tư tỷ đồng), vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp Nhà nước 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng).

b) Vốn các Bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn dự kiến 490 tỷ đồng (bốn trăm chín mươi tỷ đồng), gồm:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 150 tỷ đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).

- Bộ Giao thông vận tải 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng).

- Các Bộ, ngành khác 40 tỷ đồng (bốn mươi tỷ đồng);

c) Vốn các thành phần kinh tế, dân cư và các nguồn vốn khác 5.675 tỷ đồng (năm nghìn sáu trăm bảy mươi lăm tỷ đồng), gồm:

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 525 tỷ đồng (năm trăm hai mươi lăm tỷ đồng);

- Vốn các thành phần kinh tế và dân cư 4.700 tỷ đồng (bốn nghìn bảy trăm tỷ đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý kế hoạch giao đầu năm 2015.

a) Nguồn vốn: tổng vốn giao đầu năm 2015 là 879,315 tỷ đồng (tám trăm bảy mươi chín tỷ, ba trăm mười lăm triệu đồng), gồm:

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung 267,9 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi bảy tỷ, chín trăm triệu đồng), tăng 66,9 tỷ đồng so với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao do tăng bổ sung vốn kết dư ngân sách năm 2013.

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu 467,8 tỷ đồng (bốn trăm sáu mươi bảy tỷ, tám trăm triệu đồng).

- Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 78,615 tỷ đồng (bảy mươi tám tỷ, sáu trăm mười lăm triệu đồng).

- Vốn xổ số kiến thiết 65 tỷ đồng (sáu mươi lăm tỷ đồng);

b) Kế hoạch phân bổ vốn: tổng kế hoạch vốn giao đầu năm 2015 là 879,315 tỷ đồng (tám trăm bảy mươi chín tỷ, ba trăm mười lăm triệu đồng), được phân bổ như sau:

- Giao cho các sở, ngành 623,189 tỷ đồng (sáu trăm hai mươi ba tỷ, một trăm tám mươi chín triệu đồng) gồm:

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung 225,9 tỷ đồng (hai trăm hai mươi lăm tỷ, chín trăm triệu đồng).

+ Vốn xổ số kiến thiết 27 tỷ đồng (hai mươi bảy tỷ đồng).

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu 338,464 tỷ đồng (ba trăm ba mươi tám tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

+ Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 31,825 tỷ đồng (ba mươi mốt tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu đồng).

- Giao cho các huyện, thành phố 256,126 tỷ đồng (hai trăm năm mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng, gồm:

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung 42 tỷ đồng (bốn mươi hai tỷ đồng).

+ Vốn xổ số kiến thiết 38 tỷ đồng (ba mươi tám tỷ đồng).

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu 129,336 tỷ đồng (một trăm hai mươi chín tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu đồng);

+ Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 46,79 tỷ đồng (bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm chín mươi triệu đồng).

3. Danh mục công trình trọng điểm năm 2015 có 4 công trình, thuộc nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý, gồm:

a) 02 công trình đẩy nhanh tiến độ: nâng cấp Trường Cao đẳng nghề và nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;

b) 02 công trình khởi công mới: khu neo đậu tránh bão cửa sông Cái (cảng cá Đông Hải) và nâng cấp đường Phước Đại - Phước Trung huyện Bác Ái.

4. Các giải pháp thực hiện

a) Trong từng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách do tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh phải cụ thể về danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến thoả thuận trước khi thực hiện;

b) Đối với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sau khi có quyết định giao kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quyết định triển khai thực hiện và báo cáo với Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 13. Đồng thời dự kiến kế hoạch xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Trung ương hỗ trợ năm 2016 báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh để có ý kiến trước khi trình Bộ Kế hoạch đầu tư thẩm định trình Chính phủ phê duyệt và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất;

c) Khi thanh toán vốn xây dựng cơ bản phải kiên quyết thu hồi vốn ứng trước, nợ tạm ứng vốn xây dựng cơ bản của các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình hoàn thành, chấn chỉnh và hạn chế chuyển nhiệm vụ chi qua năm sau đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản. Đối với các công trình, dự án đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng các chủ đầu tư không quyết toán theo đúng quy định hoặc không thanh toán hoàn vốn tạm ứng ngân sách tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 thì không bố trí vốn cho các công trình, dự án khởi công mới và không tiếp tục bố trí vốn đối với các công trình chậm thanh toán hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách nhà nước trong kế hoạch năm 2015;

d) Năm 2015, nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất bố trí 02 tỷ đồng cho nhiệm vụ đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015; chủ động vận động thu hút nguồn lực để tăng nguồn vốn xây dựng cơ bản, tiếp tục bổ sung cân đối cho các nhu cầu đầu tư phát triển.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.992
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74