Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2020 giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 33/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Trần Hồng Quảng
Ngày ban hành: 23/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương cho 04 dự án như sau:

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách Trung ương là 199,269 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương là 199,269 tỷ đồng.

(Chi tiết số liệu danh mục dự án có biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng TH.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quảng

 

GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn NSTW

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn NSTW

Ghi chú

Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: vốn NSTW

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi vốn ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi vốn ứng trước

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

1 709 733

1 471 269

199 269

 

 

199 269

 

 

 

1

Dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

590 450

450 000

50 000

 

 

50 000

 

 

 

*

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I)

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Xây dựng cầu vượt sông Đáy và 2,1km nền đường 2 đầu cầu

2019-2022

41/NQ-HĐND 30/9/2019

590 450

450 000

50 000

 

 

50 000

 

 

 

II

Dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

1 119 283

1 021 269

149 269

 

 

149 269

 

 

 

*

Dự án đã quyết toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp hồ Thường Xung, huyện Nho Quan

Huyện Nho Quan

Sửa chữa đập chính hồ Thường xung cũ, xây tuyến đập tràn mới và làm tuyến đường ven hồ khoảng 4km

2008-2016

752/QĐ-UB 18/10/2011

107/QĐ-UB 21/02/2013

1628/QĐ-UB 01/12/2016

610/QĐ-UB 08/5/2020

316 609

315 269

27 269

 

 

27 269

 

 

HT bố trí vốn quyết toán giai đoạn I của dự án

2

Hàn Khẩu và nâng cấp đê biển Bình Minh III

Huyện Kim Sơn

Nâng cấp 13,1 km đê, các đường và cống

2008-2015

100/QĐ-UB 24/2/2014

260/QĐ-UB 01/02/2016

611/QĐ-UB 08/5/2020

600 674

506 000

80 000

 

 

80 000

 

 

 

*

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường kết nối Quốc lộ 12B với Quốc lộ 10 đoạn qua Yên Mô-Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (tuyến ĐT480E cũ)

Huyện Yên Mô, Huyện Kim Sơn

10,45km đường cấp III đồng bằng

2020-2024

10/NQ-HĐND 24/3/2020

202 000

200 000

42 000

 

 

42 000

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/NQ-HĐND về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công ngày 23/07/2020 vốn ngân sách trung ương do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


771
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97