Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 286/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 286/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 23/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2010 như sau:

I. Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010:

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: 20.000 - 21.000 triệu đồng (Trong đó: Vốn đầu tư XDCB qua ngân sách tỉnh: 2.224.720 triệu đồng)

a) Ngân sách Trung ương giao: 1.723.020 triệu đồng

Trung ương hỗ trợ theo Luật NS: 676.050 triệu đồng

- Ngân sách TW hỗ trợ theo luật ngân sách (vốn trong nước): 329.480 triệu đồng (ổn định thời kỳ 2007 - 2010).

- Thu cấp quyền SD đất: 340.000 triệu đồng

- Hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp: 6.570 triệu đồng

Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 946.970 triệu đồng

- Chương trình chính phủ hỗ trợ có mục tiêu: 701.570 triệu đồng.

- Chương trình MTQG, chương trình 135 và dự án 5 triệu ha rừng: 245.400 triệu đồng.

Vốn ngoài nước: 100.000 triệu đồng.

b) Ngân sách tỉnh giao bổ sung: 170.000 triệu đồng

Thu cấp quyền SD đất: 160.000 triệu đồng

Thu từ xổ số kiến thiết: 10.000 triệu đồng

c) Vốn ứng trước kế hoạch 2010, 2011: 372.400 triệu đồng

Tổng số: 2.265.420 triệu đồng trong đó:

- Vốn quy hoạch đô thị và quỹ địa chính: 40.700 triệu đồng (đưa vào chi sự nghiệp kinh tế)

- Vốn đầu tư XDCB qua ngân sách tỉnh: 2.224.720 triệu đồng.

II. Nguyên tắc bố trí chỉ tiêu kế hoạch:

a) Thực hiện dự án:

1. Thực hiện theo định hướng tại Kết luận số 389 TB/TU ngày 15/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn đầu tư theo Quyết định 210/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ưu tiên trả nợ cho các công trình hoàn thành đã có quyết toán và theo cơ cấu nguồn vốn, các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội 16 của tỉnh, các công trình có khả năng hoàn thành để phát huy hiệu quả trong năm 2010 và 2011. Hạn chế khởi công mới để đầu tư tập trung, chỉ khởi công mới những công trình hạ tầng, trụ sở làm việc... thật sự bức xúc, công trình trong các Chương trình, Nghị quyết của tỉnh (Kết luận 09, 10-KL/TU ngày 05/12/2006 về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số; xã chia tách...); Để khắc phục dần tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, bảo đảm giảm số công trình so với năm 2009 thấp nhất là 10%.

3. Phương án phân bổ đúng cơ cấu và danh mục được Trung ương thông báo; Danh mục công trình bố trí phải đảm bảo hồ sơ theo quy định hiện hành (có hồ sơ phê duyệt trước 31/10/2009); Công trình tiếp tục có xem xét đến khối lượng thực hiện và tỷ lệ giải ngân của chỉ tiêu kế hoạch năm 2009; Công trình hoàn thành bố trí tối đa đến 80% tổng mức đầu tư hoặc đến 85% giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt.

b) Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư:

Đối với các dự án quy hoạch: có đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch được duyệt theo thẩm quyền. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ được duyệt theo thẩm quyền.

III. Phương án bố trí:

1. Phương án cơ cấu:

a) Cơ cấu nguồn vốn TW hỗ trợ cân đối theo luật ngân sách:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

 

KH 2010

Cơ cấu (%)

 

Tổng số

329.480

100,00

I

Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư

20.000

6,07

II

Thực hiện dự án

309.480

93,93

b) Nguồn Ngân sách TW bổ sung có mục tiêu: Bổ sung theo các chương trình dự án của Chính phủ: 701.570 triệu đồng. Thực hiện theo Quyết định số 278/QĐ.BKH ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Nguồn vốn ngoài nước: 100.000 triệu đồng. Thực hiện theo các hiệp định đã ký kết.

d) Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng: 245.400 triệu đồng. Thực hiện theo Quyết định số 278/QĐ.BKH ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

e) Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết:

* Dự toán tiền thu cấp quyền sử dụng đất: 500.000 triệu đồng. Trong đó:

- Thực hiện dự án: 36.500 triệu đồng.

- Phân cấp cho thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, các huyện: 385.800 triệu đồng.

- Lập quỹ giải phóng mặt bằng: 5.000 triệu đồng.

- Đầu tư lại cho khu quy hoạch Đại lộ Lê Nin: 32.000 triệu đồng.

- Bố trí cho công tác quy hoạch đô thị, quỹ địa chính: 40.700 triệu đồng.

* Dự toán nguồn thu từ xổ số kiến thiết: 10.000 triệu đồng bố trí đối ứng các chương trình giáo dục đào tạo, y tế sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

f) Nguồn vốn ứng trước kế hoạch 2010, 2011: 372.400 triệu đồng.

g) Hỗ trợ Doanh nghiệp:6.570 triệu đồng đưa vào chi sự nghiệp kinh tế.

2. Danh mục công trình cụ thể đã được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện:

1. Tiếp tục tạo nguồn vốn đầu tư phát triển:

- Tiếp tục vận dụng các chính sách của Trung ương để khai thác nguồn cho đầu tư phát triển, nhất là các chính sách lớn về phát triển hạ tầng, an sinh xã hội (Trái phiếu Chính phủ, 30A...)

- Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xử lý nguồn cho những công trình, dự án trong kế hoạch 2009, dự án bức xúc cần đẩy nhanh tiến độ, thời gian xử lý trước 30/12/2009 để cân đối KH 2010 đảm bảo khả thi và hiệu quả.

- Thực hiện chính sách gắn với công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính tăng huy động nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách.

2. Phân công chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm và phân công lãnh đạo phụ trách các ngành tham mưu:

- Các ngành theo phân công tiếp tục làm việc với các Bộ, Ngành TW để giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các công trình trọng điểm tại Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 15/6/2005, 239/QĐ-TTg ngày 23/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần Nghị Quyết 37, 39 của Bộ Chính trị.

3. Tăng cường kiểm tra đôn đốc báo cáo tiến độ trong điều hành XDCB:

- UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc trong thực hiện đầu tư, đảm bảo kế hoạch XDCB thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

- Các Sở chuyên ngành, UBND cấp huyện phân công lãnh đạo tập trung chỉ đạo chủ đầu tư trong từng lĩnh vực do đơn vị quản lý, đẩy nhanh hoàn chỉnh thủ tục, lựa chọn các nhà thầu có năng lực uy tín (công trình mới), thực hiện đảm bảo tiến độ, đẩy mạnh làm thủ tục giải ngân và thực hiện quyết toán kịp thời ngày từ những tháng đầu năm, không để dồn vốn về cuối năm.

- UBND tỉnh chỉ đạo các Sở liên quan thông báo rộng rãi các danh mục và chỉ tiêu đầu tư trên địa bàn để tăng cường hiệu quả giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Điều chỉnh kịp thời những dự án tiến độ chậm, giải ngân thấp để đảm bảo tiến độ chung toàn tỉnh.

- Tổ chức cho các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội giám sát đầu tư (nhất là vốn ngân sách, dân đóng góp...).

- Thông báo các chủ đầu tư và các nhà thầu làm tốt, chưa tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Công tác Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư

- Kiểm tra các dự án, quy hoạch treo. Đối với các dự án xây dựng nhà ở cao tầng kiên quyết xử lý các chủ dự án tổ chức phân lô bán đất trước khi xây dựng các nhà cao tầng. Thu hồi giấy phép đầu tư các dự án vi phạm quy định.

- Tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất (tập trung thành phố Vinh, các thị xã, các thị trấn) để tạo nguồn từ quỹ đất.

5. Quán triệt Nghị quyết TW 3 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về phòng chống thất thoát, tham nhũng trong XDCB:

UBND các cấp tăng cường kiểm tra đôn đốc tất cả các khâu trong quy trình quản lý đầu tư và xây dựng, sử dụng ngân sách các cấp, nhất là ngân sách phân cấp, ủy quyền (tiền thu cấp quyền sử dụng đất, ủy quyền trong quyết định đầu tư từ ngân sách cấp trên, công tác quyết toán công trình dự án hoàn thành).

6. Giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010:

Giao Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các ban, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Điều 3. Giao UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch, chỉ đạo các ngành, huyện thành thị đôn đốc các chủ đầu tư để khẩn trương triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo khối lượng thực hiện và giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 286/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242