Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 26/2016/QH14 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020

Số hiệu: 26/2016/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 10/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị quyết 26/2016/QH14 về kế hoạch vốn đầu tư trung hạn, mục tiêu và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội thông qua ngày 10/11/2016.

 

- Theo Nghị quyết số 26/2016, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016  - 2020 là 2.000.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm:
 
+ Vốn ngân sách trung ương: 1.120.000 tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng và trong đó phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ, tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng.
 
+ Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng.
 
- Nghị quyết số 26/QH14 mức vốn đầu tư trung hạn để lập quỹ dự phòng nhằm xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn như sau gồm: Dự phòng chung 10% theo từng nguồn vốn; các bộ, ngành trung ương và địa phương dành 10% dự phòng trên tổng mức vốn được phân bổ theo kế hoạch trung hạn theo từng nguồn vốn.
 
- Bên cạnh đó, Nghị quyết 26/2016 bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (43.119 tỷ đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (29.698 tỷ đồng).
 
Ngoài ra, theo Nghị quyết 26/QH14 thì Quốc hội thống nhất bố trí 5.000 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành và 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia.
 
- Việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 được Nghị quyết số 26 thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:
 
+ Nguồn vốn trong nước trừ trái phiếu Chính phủ sẽ ưu tiên bố trí vốn để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản; thu hồi các khoản ứng trước. Sau đó sẽ bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA, vốn vay ưu đãi và các vốn dự án chuyển tiếp; cuối cùng mới bố trí cho dự án mới.
 
+ Vốn trái phiếu chính phủ, Nghị quyết 26 sẽ ưu tiên bố trí đủ phần vốn trái phiếu chính phủ còn thiếu trong tổng mức đầu tư của các dự án, công trình quan trọng; sau đó mới xem xét bố trí vốn cho các dự án mới, thực sự cấp bách; xây trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
 
+ Vốn nước ngoài được ưu tiên bố trí đủ kế hoạch vốn cho các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân theo số vốn ngân sách trung ương theo Hiệp định đã ký.
 
Nghị quyết 26/2016/QH14 quy định kế hoạch đầu tư công trung hạn về tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, phân bổ vốn ngân sách và giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn có hiệu lực ngày 10/11/2016.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 26/2016/QH14

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 471/TTr-CP, Báo cáo số 472/BC-CP ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 176/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 50/BC-UBTVQH14 ngày 9 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

1. Mục tiêu:

Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

2. Định hướng:

a) Tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, cần thiết, cấp bách làm cơ sở đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư;

b) Ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng; các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung;

c) Việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đầu tư cho các ngành, lĩnh vực, các chương trình phải tuân thủ theo quy định tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

d) Đối với tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Điều 2. Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

1. Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng, bao gồm:

a) Vốn ngân sách trung ương là 1.120.000 tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng, trong đó phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ (bao gồm 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 chuyển sang), tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng;

b) Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng.

2. Dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn theo mức quy định sau:

a) Dự phòng chung 10% theo từng nguồn vốn;

b) Các bộ, ngành trung ương và địa phương dành 10% dự phòng trên tổng mức vốn được phân bổ theo kế hoạch trung hạn theo từng nguồn vốn.

Điều 3. Chương trình mục tiêu quốc gia và Dự án quan trọng quốc gia

1. Bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới là 43.119 tỷ đồng;

b) Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 29.698 tỷ đồng.

2. Bố trí 5.000 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

3. Bố trí 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Điều 4. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

1. Việc phân bổ vốn phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, vùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các văn bản liên quan.

3. Bố trí vốn đầu tư tập trung để khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; bố trí đủ vốn đối ứng các dự án ODA. Đồng thời, có các giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, cần thiết, cấp bách, các chương trình mục tiêu, làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền.

4. Các địa phương được bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 phải cam kết bố trí phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn, địa phương phải tự cân đối vốn bổ sung từ các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

5. Đối với nguồn vốn nước ngoài, phải tính toán, cân đối giữa nhu cầu vay và khả năng trả nợ của các dự án đã triển khai và các dự án mới.

Điều 5. Thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

1. Đối với nguồn vốn trong nước, không bao gồm vốn trái phiếu chính phủ, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thu hồi các khoản ứng trước; không bố trí vốn ngân sách nhà nước để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2014;

b) Bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP);

c) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020;

d) Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu trên, trường hợp còn vốn sẽ xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới.

2. Đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ, việc phân bổ vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Bố trí đủ phần vốn trái phiếu chính phủ còn thiếu trong tổng mức đầu tư của các dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi quy định tại Phụ lục số 3 của Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La;

b) Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án trên, xem xét, bố trí vốn cho các dự án mới, thực sự cấp bách thuộc ngành y tế, giao thông, thủy lợi; chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

3. Đối với nguồn vốn nước ngoài, bố trí đủ kế hoạch vốn cho các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân theo số vốn ngân sách trung ương đã ký kết Hiệp định của từng dự án trong giai đoạn 2016-2020. Mức vốn kế hoạch trung hạn bố trí cho từng dự án không vượt quá số vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

1. Đẩy nhanh việc thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tiết kiệm trong từng dự án theo quy định của Chính phủ.

2. Hạn chế tối đa việc ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trường hợp cần thiết ứng trước, phải kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc ứng trước kế hoạch phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. Mức vốn ứng trước của từng dự án không vượt quá mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và phải bảo đảm có nguồn thanh toán các khoản vốn ứng trước.

3. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Khoản vốn dự phòng chung chưa phân bố chỉ được sử dụng trong trường hợp nguồn thu ngân sách nhà nước được đảm bảo theo kế hoạch và được sử dụng cho các mục tiêu thật sự cần thiết, bất khả kháng, cấp bách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và phải báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

4. Bố trí phần vốn ngân sách nhà nước và tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, các công trình, dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông thôn.

5. Người đứng đầu Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc quyết định chủ trương đầu tư, bảo đảm chất lượng lập báo cáo đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án nhằm khắc phục triệt để tình trạng chuẩn bị dự án sơ sài, không bảo đảm quy định của pháp luật, quyết định chủ trương đầu tư dàn trải, không hiệu quả, phê duyệt tổng mức đầu tư thiếu chính xác; chỉ quyết định chủ trương đầu tư những dự án thật sự cần thiết khi đã thẩm định, làm rõ hiệu quả của dự án, nguồn vốn, khả năng cân đối, bố trí vốn cho từng dự án, bảo đảm dự án được phê duyệt có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vay; xử lý nghiêm cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật về đầu tư công đã được Quốc hội, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 7. Giao Chính phủ

1. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Rà soát, khẩn trương hoàn thiện Danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước ngày 31/01/2017, trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Các dự án trong Danh mục bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư, tuân thủ nghiêm túc mục tiêu, định hướng, nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

3. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương theo chức năng của mình triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

Resolution No. 26/2016/QH14

Ha Noi, November 10, 2016

 

RESOLUTION

ON MEDIUM-TERM PUBLIC INVESTMENT PLAN OF 2016 - 2020 PERIOD

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Public investment No. 49/2014/QH13;

Pursuant to the Law on State budget No. 01/2002/QH11 and the Law on State budget No. 83/2015/QH13;

Upon the consideration of the Statement No. 471/TTr-CP, the Report No. 472/BC-CP dated October 19, 2016 by the Government; the Inspection report No. 176/BC-UBTCNS14 dated October 19, 2016 by the Finance and Budget Committee; the Report No. 50/BC-UBTVQH14 dated November 9, 2016 by the Standing committee of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the National Assembly’s enquiry reports on medium-term public investment plan of 2016 - 2020 period,

RESOLVES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Objectives:

Restructure and increase the effectiveness of the use of public investment, maximize the attraction and use effectively investments in development, perfect basically the essential system of socio-economic infrastructure, serving the implementation of objectives of socio-economic development of 2016 - 2020 period and restructure the economics of 2016 - 2020 period.

2. Orientation:

a) Focus on the provision of capitals to expedite the progress and complete National target programs, projects of national importance and key projects which are necessary to boost the socio-economic development of Vietnam, with the regional connection and spreading; use effectively the capitals from other economic sectors. Investments in the development of the State budget shall not be allocated to sectors or projects which other economic sectors may invest in;

b) Prioritize investments from the State budget in mountainous, border or island areas, areas with many ethnic minorities, remote and isolated areas, areas high frequency of natural disasters and areas with extremely disadvantaged socio-economic conditions; supports with housing to people meritorious to the revolution; tasks of fighting against climate change, prevention, fighting and elimination of drought in the Central Highlands and the south central coast, the salinization in the Mekong Delta and marine environment pollution in 4 provinces of the Center area;

c) The investment from the State budget in 2016 - 2020 period to sectors, domains and programs shall comply with regulations in the Resolution No, 1023/NQ-UBTVQH13 by the Standing committee of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

d) The collection from the sale of the state capitals of several enterprise shall be invested to important projects with high socio-economic effect.

Article 2. Total medium-term investment form the state budget in 2016 - 2020 period

1. Total medium-term investment form the state budget in 2016 - 2020 period shall not exceed VND 2,000,000 billion, where:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Investment in the balance of local government’s budget shall be VND 880,000 billion.

2. Provisions for medium-term investment plan from the state budget of the 2016 - 2020 period to handle issues arising during the implementation of medium-term investment plan as follows:

a) 10% of each investment shall be transferred to the common provisions;

b) Ministries and regulatory of central and local governments shall transfer 10% of the capitals provided according to medium-term to the provision fund.

Article 3. National target programs and projects of national importance

1. VND 72,817 billion of the development investment from the State budget of the 2016 - 2020 period shall be used for implement 02 National target programs, including:

a) VND 43,119 billion shall be invested in National target program for rural development;

b) VND 29,698 billion shall be invested in National target program for stabilized decrease of poverty.

2. VND 5,000 billion shall be invested in the site clearance of the Long Thanh International Airport Project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. The principle of allocation of the state budget capital of the 2016 - 2020 period

1. The provision of capitals shall serve the implementation of objectives and orientation specified in the 10-year socio-economic development strategy of 2011 - 2020 period; the Plan on 5-year socio-economic development of 2016 - 2020 period of Vietnam or of sectors, domains or local areas, socio-economic development planning and planning of each sector/domain/area which have been approved by competent authorities.

2. The provision of capitals shall be conformable to provisions of the Law on public investment, the Law on State budget, the Resolution No. 1023/NQ-UBTVQH13 of the Standing committee of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and relevant documents.

3. Investments shall be allocated concentratively to eliminate the dispersal, spreading and the incompletion to ensure the effectiveness of the investment from the state budget; reciprocal capitals for ODA projects shall be provided sufficiently. Concurrently, other lawful capitals shall be mobilized to expedite the progress and complete the two National target programs, projects of national importance and key projects which are necessary and urgent and target programs to boost the socio-economic development of Vietnam, with the regional connection and spreading.

4. Areas receiving the central government’s budget of the 2016 - 2020 period shall commit to making up for the lacked amount by using the local government’s budget and other lawful capitals to complete the project according to the schedule. For the increase of total investment in the project in comparison with the total investment allocated by competent authorities to serve the medium-term investment plan, local government shall balance it with the additional investment from other lawful capitals to complete the project according to the schedule and ensuring the quality.

5. For foreign capitals, the demand for lend and the solvency of the implementing projects shall be balanced with those of new projects.

Article 5. Order of priority in the allocation of the state budget capital of the 2016 - 2020 period

1. For domestic capitals, excluding Government bonds, the capitals shall be allocated according to the following order of priority:

a) Sufficient allocation of capitals for the repayment of unsettled debts derived from infrastructural development; the recovery of advances; the State budget capitals shall not be allocated for the payment of unsettled debts derived from infrastructural development arising after December 31, 2014;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Allocation of capitals for transferred plans which are completed in the 2016 - 2020 period;

d) When capitals have been allocated sufficiently according to the abovementioned order of priority, the remaining amount shall be considered being allocated to newly-started projects.

2. For Government bonds, the capitals shall be allocated according to the following order of priority:

a) Supplementation to the insufficient Government bonds of the investments in important projects and constructions in the field of transport and irrigation specified in Annex No. 3 of the Resolution No. 726/NQ-UBTVQH13 by the Standing committee of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the relocation project  serving Son La hydroelectric construction;

b) Allocation of capitals for urgent projects of healthcare, transport and irrigation sectors and for the solidification of school constructions of pre-school or primary-school level for areas with many ethnic minorities and remote and isolated areas.

3. For foreign capitals, capitals for implementable projects shall be allocated and disbursed according to the central government’s budget specified in the Agreement signed for specific project of the 2016 - 2020 period. The capitals of medium-term plan allocated for each project must not exceed the foreign capitals in the central government’s budget approved by competent authorities.

Article 6. Measures for implementing medium-term public investment plan of the 2016 - 2020 period

1. Boost the restructuring of the spending of the state budget in the direction of using efficiently and reducing recurrent expenses to increase the amount of spending on the development. Ministries, regulatory bodies and local government shall perform the economy in each plan according to the Government’s regulations.

2. Minimize the granting of advances of medium-term public investment plan capitals. In case of necessity, the granting of advances shall be under tight supervision, ensure the compliance with regulations in the Law on public investment and the Law on State budget. The amount of advances of specific project must not exceed the allocation specified in the medium-term public investment plan and provided that the payment of the advances is ensured.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Allocate the state budget capital and increase the mobilization of infrastructural investment capitals in form of Public-Private Partnerships (PPP). Boost the private sector involvement in public services regarding healthcare, education, culture, sport and constructions and infrastructural projects serving the production and activities of people in rural areas.

5. Heads of the Government, Ministries and regulatory bodies of central and local levels having legal responsibility in the decision on investment and quality assurance shall formulate a report on proposal, assessment and approval for investment projects and/or decisions on investment in the project to thoroughly eliminate the situations where the project is prepared carelessly and not conformably to law, the decision on investment is unfocused and ineffective or the approval for total investment is inaccurate. Only really necessary projects shall be invested after assessing and clarifying their effect, capital sources, the capacity to balance and allocate capitals for each project, ensuring that the approved project has sufficient financial resources to be implemented.

6. Intensify the inspection, audit and supervision of the compliance with disciplines in the management of public investment; tight control the objectives and the effectiveness of the utilization of investments; ensure the transparency in the mobilization and management of loans; impose penalties on individuals and organizations committing violations against laws on public investment under the decision of the National Assembly, the Government and competent authorities.

Article 7. Government's responsibilities

1. Expeditiously complete documents, prepare draft of Resolution on investments for projects of national importance and send it to the National Assembly for decision according to the Law on public investment.

2. Review and expeditiously complete the List of projects and the amount of capital allocated therefor and send it to the Standing committee of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam for opinions before January 31, 2017, before assigning the medium-term public investment plan of the 2016 - 2020 period. Projects in the List of medium-term investment plans shall fully satisfy the requirements specified in the Law on public investment. The allocation for each project must be in accordance with the balancing capacity and must be conformable to the objectives, orientation, principles and order of priority in allocation of medium-term public investment of the 2016 - 2020 period.

3. Conduct, implement and direct Ministries, regulatory bodies and local governments to implement consistently and drastically measures for implementing the medium-term public investment plan of the 2016 - 2020 period; conduct inspection and impose strict penalty for violations.

Article 8. Organization of implementation

1. The Government, Ministries and regulatory bodies of central and local level shall, within their functions and tasks, implement this Resolution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Central Committee of Vietnamese Fatherland Front and its members and social organizations established according to law shall supervise and encourage people from all social strata to implement this Resolution.

This Resolution has been ratified in the 2nd Meeting Session of the 14th National Assembly dated November 10, 2016.

 

 

CHAIRMAN OF NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Thi Kim Ngan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.963

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!