Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 26/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 14/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2016/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 4987/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư rà soát lại quy mô, hạng mục đầu tư, công năng, cấp hạng phù hợp của từng dự án, cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công;

b) Tiếp tục huy động, bổ sung các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và các dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư nhưng chưa cân đối được nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

c) Ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư đối với các dự án cấp thiết, cần triển khai ngay và cân đối được nguồn vốn khi UBND tỉnh trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh.

3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/12/2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Danh mục dự án

Quy mô chủ yếu

Thời gian thực hiện

TMĐT (Triệu đồng)

Nguồn vốn

Trong đó giai đoạn 2016 - 2020

Ghi chú
(VB thẩm định vốn; VB phê duyệt của TT HĐND tỉnh; QĐ phê duyệt dự án của UBND tỉnh)

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện và các nguồn khác

I

Nguồn vốn ngân sách Trung ương

 

323.654

 

221.197

19.417

83.040

 

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

Đường giao thông 30 km, hệ thống nước sinh hoạt, thủy lợi, trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng 9 thôn, hệ thống cấp điện sinh hoạt

17 - 20

80.114

CTMT phát triển KTXH các vùng: 60.697; NS tỉnh 19.417

60.697

19.417

0

1117/BKHĐT-KTĐPLT ngày 25/02/2016; 226/HĐND-KTNS ngày 26/5/2016; 1901/QĐ-UBND ngày 12/8/2016

2

Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân - Quy - Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đường Ngô Quyền 647,63 m; cầu Quy Thiện dài 43,2 m; đoạn còn lại đường Xuân - Quy - Vĩnh dài 9.962 m

17 - 19

82.779

CTMT phát triển KTXH các vùng: 81.000; NS huyện: 10.000

81.000

0

1.779

373/BKHĐT-KTĐPLT ngày 18/01/2016; 226/HĐND-KTNS ngày 26/5/2016; 1902/QĐ-UBND ngày 12/8/2016

3

Đường giao thông từ thị trấn Gio Linh đến các xã Phía Nam huyện Gio Linh

Đường giao thông dài 4.961 m

17 - 20

80.761

CTMT phát triển KTXH các vùng: 78.000; NS huyện 2.761

60.000

0

20.761

2414/BC-BKHĐT ngày 31/3/2016; 226/HĐND-KTNS ngày 26/5/2016; 1905/QĐ-UBND ngày 12/8/2016

4

Kết cấu hạ tầng

Đường giao thông 2.706,43 m

17 - 21

80.000

CTMT đầu tư hạ tầng

19.500

0

60.500

3294/BC-BKHĐT

 

Cụm công nghiệp Đông Ái Tử (giai đoạn 2)

và toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải tập trung trong CCN

 

 

CCN giai đoạn 2016 - 2020:19.500; NS huyện: 60.500

 

 

 

ngày 04/5/2016; 422/NQ-HĐND ngày 20/10/2016

II

Nguồn vốn ngân sách địa phương

 

344.273

 

0

233.931

110.342

 

1

Xây dựng hệ thống đường giao thông thành phố Đông Hà

Xây dựng mới và nâng cấp 19 tuyến đường với tổng chiều dài 7.339,93 m

16 - 18

110.486

NS tập trung 20.000; nguồn thu ĐG QSD đất 20.000; vốn tỉnh xin hỗ trợ hoặc vay TW 50.000; vốn đối ứng của UBND TP Đông Hà 20.977

0

90.000

20.486

239/HĐND-KTNS ngày 08/5/2016; 2000/QĐ-UBND ngày 24/8/2016

2

Cơ sở hạ tầng Khu A Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá giai đoạn 1)

San nền 61,7 ha; Đường giao thông: Tuyến RD01 dài 1,68 km; hoàn trả đường dân sinh dài khoảng 1km; hạ tầng cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng khu A

17 - 21

68.717

Vốn đấu giá QSD đất của tỉnh (do BQLKKT thực hiện)

0

68.717

0

421/NQ-HĐND ngày 20/10/2016

3

Khu đô thị phía Đông, đường Thành Cổ

Tổng diện tích 5,43 ha; gồm các hạng mục: san nền 32.000m2; đường giao thông gồm 9 tuyến dài 1.395 m; toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ SXNN

17 - 19

45.214

Vốn đấu giá QSD đất của tỉnh

0

45.214

0

434/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

4

Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị

Nâng cấp 26 tuyến đường nội thị

17 - 20

119.856

NS tỉnh: 30 tỷ đồng; NS thị xã quản lý

0

30.000

89.856

440/NQ-HĐND ngày 27/10/2016

Tổng mức đầu tư dự kiến (I + II)

667.927

 

221.197

253.348

193.382

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


680

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81