Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 25/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 21/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 44/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 20/NQ-HĐND NGÀY 15/5/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 44/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 6522/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 7220/UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch vốn phân bổ cho danh mục dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019, năm 20120 (Phụ lục 1 đính kèm).

2. Kế hoạch vốn phân bổ cho danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 (Phụ lục 2 đính kèm).

3. Kế hoạch vốn phân bổ cho danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 (Phụ lục 3 đính kèm).

4. Kế hoạch vốn phân bổ cho danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình 135 năm 2020 (Phụ lục 4 đính kèm).

5. Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh nguồn vốn bố trí cho các dự án theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phụ lục 5, Phụ lục 5.1 đính kèm).

6. Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh nguồn vốn bố trí cho các dự án từ nguồn vốn ngân sách địa phương được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2019 sang năm 2020 (Phụ lục 6 đính kèm).

Điều 2. Điều chỉnh, bố trí kế hoạch vốn cho các dự án như sau:

1. Bố trí kế hoạch nguồn vốn ngân sách địa phương từ năm 2020 trở đi cho 02 dự án, gồm Đường Tỉnh lộ 3 và Bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang thực hiện theo tiến độ được duyệt. Nguồn thu quyền sử dụng đất tại khu đất 3,36 ha tại khu Kho cảng Bình Tân, các cơ sở y tế trực thuộc Trung tâm y tế thành phố Nha Trang sau khi bán đấu giá hoàn thành đưa vào cân đối chung trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.

2. Thống nhất không đề xuất đăng ký sử dụng nguồn vốn vay ODA để thực hiện hạng mục mua sắm trang thiết bị dự án Bệnh viện Ung bướu. Bố trí kế hoạch nguồn vốn ngân sách địa phương từ năm 2020 trở đi cho dự án Bệnh viện Ung bướu để thực hiện hạng mục mua sắm trang thiết bị được duyệt.

Điều 3. Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Đại

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 25/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công ngày 21/07/2020 và Nghị quyết 20/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196