Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 216/2015/NQ-HĐND17 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/2015/NQ-ND17

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

V/V HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ LƯU TRÚ, KHÁCH SẠN CAO CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2005 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Qu Đầu tư phát triển địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 303/TTr-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh đề nghị về việc h trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ vào lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020, với các nội dung sau:

I. Đối tượng và điều kiện hưởng hỗ tr đầu tư:

1. Các doanh nghiệp đầu tư dự án mới hoặc nâng cấp, mở rộng quy mô thuộc lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Quy mô đầu tư:

- Áp dụng đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng.

- Tiêu chun khách sạn đạt 4 sao trở lên.

II. Nội dung và mức hỗ trợ đầu tư:

Nhà đầu tư được hưởng hỗ trợ với tổng số kinh phí được hưởng tối đa không quá 5% tng mức đầu tư và không quá 30 tỷ đồng/dự án theo các hình thức htrợ sau:

1. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: Hỗ trợ 0,2%/tháng (2,4%/năm) lãi suất sau đầu tư. Thi gian htrợ không quá 5 năm.

2. Cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Cho vay không quá 30% tổng mức đầu tư của dự án, tng số không quá 100 tỷ đồng, với mức lãi suất 0%. Thời gian cho vay không quá 5 năm.

3. Htrợ về tính giá thuê đất: Giá đất tính tiền thuê đất bằng 30% giá đất ở cùng vị trí đối với khu đất thực hiện dự án.

III. Thi điểm hỗ trợ:

1. Đối với hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư:

Thời đim hỗ trợ doanh nghiệp là: Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào kinh doanh, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng sao của cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp; khi doanh nghiệp đã trnợ vay đầu tư cho tổ chức tín dụng theo hợp đồng và khế ước vay.

2. Đối với hình thức cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh:

Thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp là: Ngay sau khi dự án có quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thực hiện ký quđảm bảo đầu tư (nếu có), được bàn giao đất để thực hiện dự án; phù hợp theo quy định về điều kiện cho vay tại Khoản 2 Điều 12, Quyết định 326/QĐ-UBND ngày 21/8/2015.

3. Đối với hình thức hỗ trợ về tính giá thuê đất:

Thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp là: Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào kinh doanh, được cơ quan có thm quyền thẩm định, công nhận hạng sao của cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp; sau thời gian được miễn, giảm ưu đãi theo quy định hiện hành.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. SKế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí ngun vn đhỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tnh; hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất kinh phí hỗ trợ trình UBND tỉnh quyết định.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Xem xét thẩm định, đề nghị cấp hạng sao cho cơ sở lưu trú theo quy định.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xét hỗ trợ đầu tư; chtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường đúng quy định, đảm bảo thuận lợi cho nhà đầu tư.

5. Sở Xây dựng: Chtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc quản lý về quy hoạch, xây dựng theo đúng quy định.

6. UBND huyện, thị xã, thành phố: Tạo điều kiện thuận lợi đcác nhà đầu tư thực hiện dự án và được hưng hỗ trợ đầu tư.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP,
- Các Bộ: TP, KH&ĐT, TC, VH-TT-DL (b/c);
- TT Tnh ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- VP TU, VP UBND tnh;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể của tnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tnh;
- Công báo tnh; Báo BN, Đài PTTH tnh,
TTXVN tại Bắc Ninh; Cổng Thông tin điện tử tnh;
- VP: LĐVP, các phòng CM, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 216/2015/NQ-HĐND17 ngày 09/12/2015 hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96