Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 202/NQ-HĐND phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Hà Giang

Số hiệu: 202/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Triệu Tài Vinh
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hà Giang Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Sau khi xem xét trình số: 140/TTr-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 và Báo cáo thẩm tra số 148/BC-KTNS ngày 07/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

1. Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương: 817,7 tỷ đồng, trong đó Trung ương giao: 760,7 tỷ đồng (Bao gồm: 710,7 tỷ đồng được giao theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương giao thu từ nguồn thu sử dụng đất 50 tỷ đồng); Bổ sung 57 tỷ đồng ngân sách địa phương giao tăng nhiệm vụ thu.

(Có Phương án phân bổ chi tiết kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. Đối với các nguồn vốn chưa được phân bổ chi tiết tại Nghị quyết này, UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định phân bổ và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI;
- LĐ VP Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH & HĐND; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Triệu Tài Vinh

 

PHƯƠNG ÁN

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số:202/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

A. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN:

Việc phân bổ vốn phải đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015; Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến 31/12/2014 và được nghiệm thu đến 31/5/2015; trong đó ưu tiên thanh toán nợ các dự án đã quyết toán.

- Bố trí vốn để thu hồi các khoản ứng trước ngân sách.

- Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, để trả các khoản vay tín dụng, tạm ứng kho bạc Nhà nước.

- Bố trí vốn cho các dự án dở dang giai đoạn 2011 - 2015, chuyển sang thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.

- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (Nghị định 15/NĐ/CP).

- Dự án khởi công mới phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 54 của Luật Đầu tư công; Điều 10, 13 và Điều 27 Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ:

Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương: 817,7 tỷ đồng, trong đó Trung ương giao: 760,7 tỷ đồng (bao gồm: 710,7 tỷ đồng được giao theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương giao thu từ nguồn thu sử dụng đất 50 tỷ đồng); Bổ sung 57 tỷ đồng ngân sách địa phương giao tăng nhiệm vụ thu.

I. Giao cho các huyện, thành phố 130 tỷ đồng, bao gồm:

1. Phân cấp 11 huyện, thành phố 60 tỷ đồng; trong đó: bố trí cho lĩnh vực giáo dục, dạy nghề 12,8 tỷ đồng

2. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 50 tỷ đồng, trong đó: 11 huyện, thành phố 32,65 tỷ đồng (các huyện vùng động lực được để lại 100% số thu), tại khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy 17,35 tỷ đồng (đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy 100% số thu).

3. Hỗ trợ vùng động lực của tỉnh 20 tỷ đồng theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về cơ chế chính sách phát triển vùng động lực.

II. Kế hoạch trả nợ gốc tiền vay năm 2016 là 371 tỷ đồng, bố trí từ các nguồn vốn sau:

- Nguồn cân đối NSĐP 100 tỷ đồng.

- Giao tăng nhiệm vụ thu NSĐP 57 tỷ đồng.

- Sự nghiệp kinh tế 80 tỷ đồng.

- Đề xuất với Bộ Tài chính xin kéo dài thời gian trả nợ (gia hạn nợ) 134 tỷ đồng.

III. Bố trí 07 tỷ đồng để trả nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề theo Kết luận thanh tra của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh xã hội.

IV. Dự phòng và chuẩn bị đầu tư: 60 tỷ đồng.

V. Bố trí đền bù và dự án tái định cư giai đoạn 2 Khu công nghiệp Bình Vàng: 20 tỷ đồng.

VI. Bố trí vốn theo danh mục và mức vốn cho các công trình thuộc các ngành, lĩnh vực.

Tổng số 443,7 tỷ đồng: trong đó thanh toán nợ đọng XDCB: 267,065 tỷ đồng, chiếm 60,19% so với tổng vốn phân bổ chi tiết. Cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực giao thông, thủy lợi, dân dụng tổng số 211,955 tỷ đồng bố trí cho 227 công trình, bao gồm:

- Các công trình đã quyết toán: 171 công trình, vốn 121,318 tỷ đồng. Trong đó thanh toán gọn: 110 công trình, vốn 48,452 tỷ đồng.

- Bố trí 41,881 tỷ đồng cho 37 công trình hoàn thành chưa quyết toán.

- Bố trí 26,756 tỷ đồng cho 16 công trình chuyển tiếp.

- Bố trí 22 tỷ đồng để khởi công mới 03 công trình cấp thiết.

2. Bố trí vốn đối ứng các dự án ODA thuộc vốn cân đối NSĐP cho 26 dự án với số vốn 41,01 tỷ đồng.

3. Vốn đầu tư các lĩnh vực Khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: 178,454 tỷ đồng.

3.1. Lĩnh vực khoa học, công nghệ: Tổng số 63,009 tỷ đồng trong đó:

- Bố trí 7,8 tỷ đồng cho 03 công trình công trình hoàn thành chưa quyết toán.

- Bố trí 20,209 tỷ đồng cho 02 công trình chuyển tiếp.

- Bố trí 35 tỷ đồng cho dự án khu công nghệ cao Phong Quang (Vốn NSNN tham gia dự án theo hình thức PPP).

3.2. Lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp:

Tổng số 115,445 tỷ đồng (không bao gồm vốn đã phân cấp cho các huyện/TP tại mục 1, phần I nêu trên), trong đó:

- Bố trí 38,128 tỷ đồng cho 73 công trình quyết toán, trong đó thanh toán gọn cho 70 công trình, vốn là 31,464 tỷ đồng.

- Bố trí 46,788 tỷ đồng cho 47 công trình hoàn thành chưa quyết toán.

- Bố trí 30,529 tỷ đồng cho 32 công trình chuyển tiếp.

4. Bố trí vốn đối ứng cho các công trình được các bộ, ngành trung ương hỗ trợ đầu tư: 05 công trình với số vốn là 12,281 tỷ đồng, trong đó:

- Bố trí 8,0 tỷ đồng cho 02 công trình chuyển tiếp.

- Bố trí 4,281 tỷ đồng cho 03 công trình khởi công mới.

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 202/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.336

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!