Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 dự án thu hồi đất phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 20/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 09/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình số 5858/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

Tổng số: 21 dự án với tổng diện tích là 27,25 ha. Trong đó:

+ Dự án có vốn ngân sách: 19 dự án với tổng diện tích: 26,52 ha.

+ Dự án có vốn ngoài ngân sách: 02 dự án với tổng diện tích: 0,73 ha.

ính kèm danh mục các dự án cần thu hồi đt bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND
tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP.Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Khánh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.
(Kèm theo Nghị quyết số
20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án, Công trình

Tổng diện tích (ha)

Địa điểm (cấp xã, phường)

A. Công trình sử dụng vốn ngân sách

26,52

 

I

Thành ph Nha Trang

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng tràn Rọc Dài

0,15

Xã Vĩnh Thnh

II

Thị xã Ninh Hòa

 

 

2

Mở rộng Nâng cấp nhà máy nước Ninh Trung

0,89

Xã Ninh Trung

III

Huyện Cam Lâm

 

 

3

Khu tái định cư Tân Xương 2

3,73

Xã Suối Cát

4

Nâng cấp, mở rộng đường Tnh lộ 3

1,38

Các xã: Suối Tân, Suối Cát

5

Mở rộng quốc lộ 1A

0,01

Thị trấn Cam Đức

6

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

0,57

Xã Cam Thành Bắc

IV

Huyện Vạn Ninh

 

 

7

Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường ray xe lửa)

0,67

Thị trấn Vạn Giã

8

Kè Đại Lãnh (giai đoạn còn lại)

0,07

Xã Đại Lãnh

V

Huyện Khánh Sơn

 

 

9

Nối tiếp đường BTXM từ nhà Bà Kẽm đi khu sản xuất Chà Là thôn Tha Mang

2,00

Xã Ba Cụm Bắc

10

Đường BTXM đi vào khu sản xuất Nghĩa trang thôn Tha Mang

2,00

Xã Ba Cụm Bắc

VI

Huyện Khánh Vĩnh

 

 

11

Các trục đường giao thông chính Khu đô thị mới thị trấn Khánh Vĩnh

3,90

Thị trấn Khánh Vĩnh

12

Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Khánh Trung

0,02

Xã Khánh Trung

13

Trường Mu giáo Hoa phượng

0,31

Xã Khánh Hiệp

14

Trường Mu giáo Hương Sen

0,45

Xã Giang Ly

15

Trường Tiểu học Giang Ly

0,41

Xã Giang Ly

VII

Huyện Diên Khánh

 

 

16

Trường Mầm non Diên Phú

1,35

Xã Diên Phú

17

Kênh tiêu Bầu Máng

3,98

Các xã: Diên Điền, Diên Phú và thị trấn Diên Khánh

18

Đường từ Quốc lộ 1A đến cu Hội Xương

0,63

Xã Suối Hiệp

VII

Thành phố Cam Ranh

 

 

19

Khu tái định cư tại khu vực núi Hòn Quy

4,00

Xã Cam Thịnh Đông

B. Công trình có vốn ngoài ngân sách

0,73

 

I

Thành phố Cam Ranh

 

 

1

Tuyến đường dây 110kV Suối Dầu-Cam Ranh

0,10

Phường Cam Nghĩa

II

Huyện Cam Lâm

 

 

2

Tuyến đường dây 110 kV Suối Dầu-Cam Ranh

0,63

Các xã: Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc và thị trấn Cam Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 20/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong ngày 09/07/2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


765
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128