Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 bổ sung danh mục chủ trương đầu tư dự án nhóm B C Cần Thơ

Số hiệu: 19/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B, NHÓM C TRỌNG ĐIỂM THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/NQ-HĐND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố (kèm theo 02 phụ lục):

1. Phụ lục I: Danh mục bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B đầu tư bằng các nguồn vốn cân đối ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ, ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố quản lý.

2. Phụ lục II: Danh mục bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trọng điểm đầu tư bằng các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố quản lý.

3. Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối vốn, đối với từng dự án khởi công mới, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết định đầu tư trên cơ sở sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo khả năng bố trí vốn thực hiện dự án hàng năm và giai đoạn trung hạn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B ĐẦU TƯ BẰNG CÁC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ CÁC NGUỒN HỢP PHÁP KHÁC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

(Đã có ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố)

(ĐVT: đồng)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

TMĐT

GHI CHÚ

 

 

I

Lĩnh vực văn hóa

 

 

 

 99.995.023.000

 

 

1

Khu di tích lịch sử Lộ Vòng cung Cần Thơ hạng mục: Khu A (Khu tưởng niệm)

Ban QLDA ĐTXD 2

Phong Điền

Đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm trên khu đất có diện tích 6,5ha

 99.995.023.000

Công văn số 324/HĐND-TT ngày 01 tháng 9 năm 2017 (vốn xã hội hóa)

 

II

Lĩnh vực giáo dục

 

 

 

 85.921.844.105

 

 

1

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

TTPTQĐ thành phố

Bình Thủy

Thu hồi đất khoảng 7,72 ha

 85.921.844.105

Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 06/11/2017

 

III

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

 

 

 

248.133.959.000

 

 

1

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống giám sát giao thông, cưỡng chế và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn giao thông bằng hình ảnh

Công an thành phố

trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Xây dựng hệ thống camera trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ

248.133.959.000

Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 22/11/2017

 

 

Tổng cộng

 

 

 

434.050.826.105

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM C TRỌNG ĐIỂM ĐẦU TƯ BẰNG CÁC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ CÁC NGUỒN HỢP PHÁP KHÁC DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

(Đã có ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố)

(ĐVT: đồng)

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

TMĐT

GHI CHÚ

 

 

I

Lĩnh vực Y tế

 

 

 

 40.594.816.000

 

 

1

Hệ thống DSA 2 bình diện

Sở Y tế

Bệnh viện Tim mạch thành phố

Mua sắm 01 hệ thống DSA

40.594.816.000

Công văn số 319/HĐND-TT ngày 28/8/2017

 

II

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

 

 

 

18.397.377.524

 

 

1

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và san lấp mặt bằng khu đất quy hoạch xây dựng Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Hưng Phú

Công an thành phố

Cái Răng

Thu hồi đất và san lấp mặt bằng

2.667.678.000

Công văn số 329/HĐND-TT ngày 08/9/2017

 

2

Cơ sở làm việc Trung đội 1 Bảo vệ mục tiêu Đài Phát thanh Phát sóng VN2

Công an thành phố

Cờ Đỏ

Đầu tư xây mới trụ sở

1.499.858.524

Công văn số 375/HĐND-TT ngày 12/10/2017

 

3

Mua sắm thiết bị soi chiếu X Quang di động cầm tay công nghệ tán xạ ngược

Công an thành phố

 

Mua sắm thiết bị

14.229.841.000

Công văn số 374/HĐND-TT ngày 12/10/2017

 

 

Tổng cộng

 

 

 

58.992.193.524

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 kèm theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


898

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97