Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2009 về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Niê Thuật
Ngày ban hành: 16/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC, ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 278/QĐ-BKH, ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010;
Xét Tờ trình số 93/UBND-TTr, ngày 30/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 54/BC-KTNS, ngày 10/12/2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với đánh giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009; chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 theo Tờ trình số 93/UBND-TTr, ngày 30/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

A. VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2009

Thống nhất với Báo cáo số 162/BC-UBND, ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009.

B. VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2010

I. Nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2010: 1.262.992 triệu đồng, gồm:

1. Nguồn vốn đầu tư phát triển cân đối ngân sách địa phương: 605.713 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương cân đối vốn XDCB trong nước: 299.303 triệu đồng;

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 303.000 triệu đồng (TW giao 100.000 triệu đồng, tỉnh dự kiến tăng thêm 203.000 triệu đồng), trong đó: ngân sách tỉnh 224.000 triệu đồng, ngân sách huyện, thị, thành phố 79.000 triệu đồng;

- Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích: 3.410 triệu đồng

2. Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư: 597.279 triệu đồng, gồm:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ bằng vốn nước ngoài (ODA) (ngân sách tỉnh ghi thu- ghi chi): 90.000 triệu đồng;

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng: 96.619 triệu đồng;

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ các dự án, chương trình quan trọng: 410.660 triệu đồng.

3. Nguồn thu xổ số kiến thiết để lại đầu tư quản lý qua ngân sách địa phương: 60.000 triệu đồng.

II. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2010

Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư năm 2010

Bố trí trả nợ các khoản vay đầu tư; ưu tiên trả nợ cho những công trình hoàn thành, những công trình có số nợ lớn kể cả các công trình được thực hiện theo hình thức BT; bố trí cho các công trình chuyển tiếp; tạm ứng vốn đối ứng cho các dự án thực hiện bằng nguồn vốn ODA; bố trí vốn mở mới thực hiện các chương trình mục tiêu, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để thực hiện các nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh.

Dự kiến cân đối, phân bổ vốn đầu tư

1. Bố trí 8 khoản chi tập trung 592.713 triệu đồng, gồm:

- Trả nợ gốc và lãi vốn vay đến hạn và tạm ứng 264.900 triệu đồng;

- Chuyển Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển của tỉnh 11.721 triệu đồng;

- Bổ sung ổn định ngân sách huyện, thị xã, thành phố 179.582 triệu đồng;

- Cấp huyện thu được để lại đầu tư (tiền sử dụng đất) 79.000 triệu đồng;

- Kinh phí đo đạc, đăng ký quản lý đất đai (tiền SD đất) 14.000 triệu đồng;

- Chuyển Quỹ phát triển đất của tỉnh 35.100 triệu đồng;    

- Trả vốn đầu tư hạ tầng cho ngân sách Tp.Buôn Ma Thuột 5.000 triệu đồng;

- Đầu tư, hỗ trợ Doanh nghiệp cung cấp hàng hoá dịch vụ 3.410 triệu đồng.

2. Thanh toán nợ các dự án hoàn thành 41.796 triệu đồng.

3. Bố trí vốn chuyển tiếp các dự án 347.662 triệu đồng, trong đó hoàn ứng các công trình đã ứng vốn thi công trước 7.000 triệu đồng.

4. Mở mới một số dự án theo mục tiêu Trung ương hỗ trợ 94.202 triệu đồng.

5. Đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 96.619 triệu đồng.

6. Các dự án đầu tư bằng vốn nước ngoài (ODA) (ngân sách tỉnh ghi thu - ghi chi) 90.000 triệu đồng.

(Cụ thể như biểu số 1, 2 kèm theo)

III. Kế hoạch huy động vốn đầu tư năm 2010

- Vay tồn ngân Kho bạc nhà nước 270 tỷ đồng để tiếp tục bố trí vốn cho các dự án thanh toán nợ, chuyển tiếp chưa có đủ vốn trong năm 2010, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Vay tín dụng ưu đãi 100 tỷ đồng để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn.

- Ngân sách tỉnh huy động thêm từ các nguồn khác 400 tỷ đồng để bố trí cho một số dự án còn thiếu vốn, vừa tạo thêm cơ sở hạ tầng, tạo ra được sản phẩm mới, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh lập kế hoạch huy động vốn; dự kiến danh mục các công trình, hạng mục công trình và mức vốn cần phân bổ, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2010. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá VII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 16/12/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ: KHĐT, TC;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh Đăklăk;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở: KHĐT, TC, Tư pháp;
- Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo;
- Đài PTTH, Báo Đắk Lắk;
- Lưu: VT, Phòng Ct HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2009 về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57