Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 156/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Đình Thành
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 156/2009/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010; Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010;
Sau khi xem xét Tờ trình số 9387/TTr-UBND ngày 16/11/2009 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010; Tờ trình số 10.000/TTr-UBND ngày 07/12/2009 của UBND tỉnh về bổ sung Tờ trình số 9387/TTr-UBND ngày 16/11/2009; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 theo Tờ trình số 9387/TTr-UBND và Tờ trình số 10.000/TTr-UBND của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009.

2. Tổng nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2010 toàn tỉnh là 1.750 tỷ đồng. Trong đó:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung là 930 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 420 tỷ đồng.

c) Nguồn vốn khai thác quỹ đất là 400 tỷ đồng.

3. Thống nhất phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nêu tại khoản 2 điều này như sau:

a) Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2010 là: 868,492 tỷ đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 683,492 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 170 tỷ đồng.

- Hỗ trợ đầu tư xã hội hóa là 15 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tập trung).

b) Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2010 là 761,508 tỷ đồng.

Bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 211,508 tỷ đồng.

- Hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh đối với chương trình 135 giai đoạn 2 là 20 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 250 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2010 là 280 tỷ đồng, gồm:

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất phân cấp UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để lại 50% là 200 tỷ đồng.

- Phần hỗ trợ từ nguồn vốn khai thác quỹ đất của tỉnh là 80 tỷ đồng.

c) Hình thành các quỹ theo chủ trương của Trung ương và địa phương:

- Quỹ phát triển đất của tỉnh là 60 tỷ đồng; trong năm 2010 sẽ bổ sung thêm 80 tỷ để bằng với số giao, đồng thời sẽ trích bổ sung bằng 30% số vượt thu về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để lập quỹ phát triển đất theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Quỹ phát triển nhà ở xã hội của tỉnh là 60 tỷ đồng.

4. Nội dung kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2010 như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch giao

Tổng số

683.492

A. Thực hiện dự án

587.762

- Giao thông

165.484

- Giáo dục - đào tạo

216.500

- Quản lý Nhà nước

18.382

- Cấp nước

30.550

- Hạ tầng công cộng

58.368

- Thủy lợi

3.440

- An ninh quốc phòng

29.309

- Khoa học công nghệ

59.554

- Chương trình trồng và chăm sóc rừng; chương trình trồng và khôi phục cây gỗ lớn bản địa rừng

6.175

B. Chuẩn bị đầu tư (trong đó bố trí cho ngành khoa học và công nghệ là 2,050 tỷ đồng)

12.088

C. Chuẩn bị thực hiện dự án (trong đó bố trí cho ngành khoa học và công nghệ là 8,5 tỷ đồng, ngành giáo dục và đào tạo là 5,5 tỷ đồng)

73.989

D. Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch

7.317

E. Trả lãi vay nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương phần vốn ngân sách tỉnh

2.336

b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch giao

Tổng số

170.000

A. Thực hiện dự án

163.998

- Giáo dục - đào tạo

18.502

- Y tế

110.086

- Văn hóa - xã hội

35.410

B. Chuẩn bị đầu tư

610

C. Chuẩn bị thực hiện dự án

5.392

5. Nội dung kế hoạch do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu:

Thống nhất mức vốn đầu tư phân bổ cho từng huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (kể cả phần vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh) tại phụ lục kèm theo Tờ trình số 9387/TTr-UBND ngày 16/11/2009 của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với quy hoạch trong đó ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng cho các xã điểm theo đề án nông thôn mới.

b) Đảm bảo cơ cấu tối thiểu mục tiêu đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

c) Riêng hỗ trợ xã hội hóa giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa sẽ do UBND tỉnh phân bổ cụ thể sau khi các địa phương có danh sách đăng ký đảm bảo điều kiện hỗ trợ vốn theo quy định.

6. Tiêu chí và danh mục dự án trọng điểm năm 2010:

a) Tiêu chí công trình trọng điểm:

- Các dự án trọng điểm năm 2009 tiếp tục chuyển sang năm 2010.

- Dự án có quy mô lớn, đại diện cho ngành, có yêu cầu cấp bách.

b) Danh mục dự án trọng điểm năm 2010:

- Dự án chuyển tiếp:

+ Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

+ Xây dựng đường 25A (ĐT.769).

+ Xây dựng đường 319B qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

+ Xây dựng Trung tâm sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ.

+ Dự án tiêu thoát lũ Lò Rèn.

+ Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông trung học bán trú chất lượng cao Trấn Biên.

c) Dự án khởi công mới:

+ Nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú huyện Tân Phú.

+ Xây dựng đập Bàu Tre huyện Long Thành.

d) Chuẩn bị thực hiện dự án:

+ Xây dựng đường khu trung tâm thành phố Biên Hòa;

+ Nút giao thông Vườn Mít.

7. Về nguyên tắc phân bổ: Năm 2010 cần lưu ý trong việc bố trí vốn cho các dự án, phải đảm bảo có mặt bằng giao cho chủ đầu tư 100% diện tích.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 156/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.491

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91