Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND quyết định dự toán thu chi ngân sách phân bổ vốn đầu tư Nam Định

Số hiệu: 15/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Văn Chung
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Nam Định năm 2016 và Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Nam Định về dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2016.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Nam Định năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định là 8.995.060 triệu đồng (phần ngân sách địa phương được điều hành là 8.762.930 triệu đồng), bao gồm:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 3.100.000 triệu đồng (trong đó thu hoạt động xuất, nhập khẩu là 195.000 triệu đồng).

- Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành là 47.223 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 5.847.837 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Nam Định là 8.762.930 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách tỉnh chi là 4.729.147 triệu đồng (trong đó kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh là 6.491 triệu đồng).

- Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi là 4.033.783 triệu đồng

(chi tiết theo biểu đính kèm: Từ biểu 01 đến biểu 06).

Điều 2. Tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước năm 2016 cho các cấp ngân sách thực hiện theo Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh được sửa đổi và bổ sung như sau:

- Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Nam Định điều tiết 100% cho ngân sách thành phố Nam Định để chi cho công tác quản lý, cải tạo, sửa chữa nhà thuộc sở hữu nhà nước.

- Năm 2016 số thu tiền sử dụng đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước không thực hiện điều tiết để lập Quỹ phát triển đất do đã bố trí đủ mức vốn theo quy định và điều tiết cho ngân sách tỉnh 30% để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Đồng ý nguyên tắc, danh mục, mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nam Định năm 2016 (chi tiết danh mục dự án theo biểu số 07, 08 đính kèm).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và được thực hiện trong năm ngân sách 2016.

Điều 5. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh thì UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Đối với kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh, khi cần điều chỉnh nhằm đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh thì Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến để UBND tỉnh thực hiện.

Điều 6. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;
- Như Điều 5, Điều 6;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.044

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!