Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 54/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 145/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 54/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 05 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CPngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 19 tháng 11năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Phân bổ nguồn dự phòng cân đối ngân sách giai đoạn 2019-2020

Số vốn phân bổ 131,6 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 10 dự án, cụ thể:

- Bổ sung trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020: 5 dự án, số vốn 105,6 tỷ đồng.

- Bổ sung mới vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020: 5 dự án, số vốn 26 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục A1)

2. Phân bổ nguồn dự phòng xổ số kiến thiết và vốn xổ số kiến thiết đối ứng Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (do đã đối ứng đủ vốn đến năm 2020)

Số vốn 380 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 25 dự án, cụ thể:

- Bổ sung trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: 11 dự án, số vốn 197,7 tỷ đồng.

- Bổ sung mới vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: 14 dự án, số vốn 182,3 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục A2)

3. Cập nhật kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ các nguồn vốn đã được phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn

a) Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019

Số vốn 5 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 1 dự án Đường vào khu dân cư Phước Thọ, Phường 3, thành phố Vĩnh Long (đoạn từ cầu kênh mới đến hết ranh đất khu dân cư Phước Thọ).

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B1)

b) Nguồn xổ số kiến thiết năm 2018

Số vốn 120,841 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 8 dự án, cụ thể:

- Lĩnh vực Văn hóa: 2 dự án, số vốn 2,5 tỷ đồng.

- Lĩnh vực giao thông: 3 dự án, số vốn 87,168 tỷ đồng.

- Lĩnh vực xã hội: 1 dự án, số vốn 3,173 tỷ đồng.

- Lĩnh vực thủy lợi (dự án khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu): 1 dự án, số vốn là 16 tỷ đồng.

- Lĩnh vực Công cộng: 1 dự án, số vốn là 12 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B2)

c) Nguồn thu tiền sử dụng đất từ Hạ tầng Khu hành chính và dân cư Phường 9 (đầu tư cho Trường trung cấp Y tế Vĩnh Long)

Số vốn 13,5 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 1 dự án là Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B3)

d) Nguồn thu từ tiền sử dụng đất Trường trung cấp Y tế cũ (đầu tư cho dự án Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp (Khối 2))

Số vốn 33 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 1 dự án Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Khối Tổng hợp (Khối 2).

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B4)

đ) Nguồn dự phòng xổ số kiến thiết năm 2017

Số vốn 70 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 28 dự án (thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình hoàn thành).

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B5)

e) Nguồn chuyển nguồn xổ số kiến thiết năm 2017

Số vốn 48,414 tỷ đồng, bố trí hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B6)

f) Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2017

Số vốn 194,519 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 7 dự án, cụ thể

- Bố trí các dự án chuyển tiếp: 3 dự án, số vốn 98 tỷ đồng.

- Bố trí các dự án khởi công mới cấp bách, bức xúc (theo kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân): 3 dự án, số vốn 78 tỷ đồng.

- Bố trí vốn để thu hồi tạm ứng ngân sách: 01 dự án, số vốn 18,519 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B7)

g) Nguồn vượt thu sử dụng đất năm 2018

Số vốn 163,616 tỷ đồng, phân bổ cụ thể:

- Phân bổ thực hiện đối với 9 dự án, số vốn 53,438 tỷ đồng (Bù hụt thu cân đối ngân sách năm 2018). Trong đó: 6 dự án chuyển tiếp, số vốn 37,021 tỷ đồng; 2 dự án khởi công mới, số vốn 15,652 tỷ đồng; thanh toán khối lượng hoàn thành 1 dự án với số vốn 0,765 tỷ đồng.

- Phân bổ cho 10 dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu, tuyến công nghiệp và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh và tiếp tục thanh toán phần vốn còn thiếu với số vốn 106,939 tỷ đồng.

- Chuyển sang vốn sự nghiệp thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2017 là 3,239 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B8)

h) Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2018

Số vốn 99,994 tỷ đồng, phân bổ cụ thể:

- Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 6 dự án, số vốn 24,325 tỷ đồng.

- Bố trí cho các dự án khởi công mới: 12 dự án, số vốn 73,527 tỷ đồng.

- Bố trí chuẩn bị đầu tư: 1 dự án, số vốn 1 tỷ đồng.

- Bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán tất toán công trình hoàn thành 14 dự án, số vốn 1,142 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B9)

i) Nguồn dự phòng xổ số kiến thiết năm 2018

Số vốn 108 tỷ đồng, phân bổ 03 dự án chyển tiếp. Gồm: 01 dự án lĩnh vực thủy lợi 70 tỷ đồng và 02 dự án lĩnh vực giao thông 38 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục B10)

4. Bổ sung một số công trình bức xức cần đầu tư nhưng chưa có nguồn cân đối (Chi tiết kèm theo Phụ lục C1 và C2)

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dânvà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết nàyđược Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 54/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.416

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.198.139.112