Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 145/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 05/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/2013/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA-THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII-KỲ HỌP THỨ 7

Căn c Luật T chc Hi đồng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Ngân ch nhà nưc ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Lut Đất đai ngày 26 tng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn c Nghị định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 ca Chính ph v cnh sách khuyến khích xã hi hoá đi vi các hot đng trong lĩnh vc giáo dục-đào to, dạy nghề; y tế; văn h-ththao; môi trưng;

Căn c Ngh định s 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 ca Chính ph, Quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Thuế thu nhp doanh nghip;

Căn c Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 ca Thtưng Chính ph, v danh mc chi tiết các loi hình, tiêu chí quy mô, tiêu chun ca các s thực hiện xã hi hóa trong nh vc giáo dục-đào to, dạy nghề, y tế, văn hóa-ththao, môi trưng;

n c Quyết định s 693/-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Thtưng Cnh ph v vic sa đổi, b sung mt s nội dung của Danh mc chi tiết c loi hình, tiêu chí quy mô, tiêu chun ca c cơ s thc hin xã hi a trong lĩnh vc giáo dục-đào to, dy ngh, y tế, văn hóa-th thao, môi trưng ban hành kèm theo Quyết định s 1466/-TTg ngày 10/10/2008 của Th tưng Chính phủ;

n c Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Btrưng B Tài chính ng dn Ngh định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính ph v chính sách khuyến khích xã hi hoá đi vi c hot động trong nh vc giáo dc-đào to, dy ngh; y tế; văn hoá-th thao; môi trưng;

Xét T trình số 87/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013 ca U ban nhân dân tnh v vic thông qua Quy đnh mt s chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vc giáo dc-đào to, dạy nghề; y tế; văn hóa-ththao; môi trưng trên đa bàn tnh; Báo cáo thẩm tra s: 49/BC-HĐND, ngày 29 tháng 11 năm 2013 ca Ban Văn hoá-Xã hi Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến ca các đại biểu Hi đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy đnh mt s cnh sách khuyến khích ưu đãi đu tư trong lĩnh vc giáo dc-đào to, dy nghề; y tế; văn hóa-th thao; môi trưng trên đa bàn tỉnh Đng Tháp như sau:

1. Ưu đãi về đất đai

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất để thực hiện các dự án xã hội hoá đầu tư ở địa bàn và thuộc các lĩnh vực như sau:

- Đầu tư tại các địa bàn: thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, huyện Tam Nông, huyện Tháp Mười; các xã thuộc các huyện: Cao Lãnh, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành, Thanh Bình, thành phố Sa Đéc và Cao Lãnh.

- Đầu tư thuộc các lĩnh vực như: giáo dục mầm non tư thục, dạy nghề; môi trường; đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện thuốc lá; thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh; thành lập trung tâm lão khoa; xây dựng trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao, th thao cho người tàn tt, s ththao có thiết b, phương tiện luyện tập và thi đu đáp ng yêu cầu t chc các gii thi đu quc tế.

b) Ưu đãi đất đô th, đất ở:

- Min tin sdng đt, tin thuê đt đi vi các d án xã hi hoá đầu tư thuc các nh vực như: giáo dục mm non thc, dạy nghề; môi trưng; đầu xây dựng cơ s cai nghin ma y, cai nghiện thuc lá; thành lp cơ s thc hin v sinh phòng chng dch bnh; thành lp trung tâm lão khoa; xây dng trung tâm đào to, hun luyện th thao thành tích cao, th thao cho người tàn tt, sth thao có thiết b, phương tiện luyn tp và thi đu đáp ứng yêu cầu t chc các gii thi đu quc tế;

- Giảm 70% tin s dụng đt, tin thuê đất: Đối vi các d án đu tư xã hi hoá tại đa bàn các phưng thuc thành phố Sa Đéc và Cao Lãnh.

+ Thời đim giảm tiền s dụng đt, tin thuê đt: xây dựng hoàn thành đưa d án vào hot đng;

+ Giá đất đ tính gim tiền s dụng đt: áp dụng giá đt do U ban nhân dân tnh ban hành hàng năm;

+ Đơn giá thuê đất được tính bng 0,30% giá đất do U ban nhân dân tỉnh ban hành hàng m.

- Đ khuyến khích c d án đu tư vào nh vc giáo dc-đào to, y tế, nếu đã hoàn thành c th tục theo quy định, đang xây dng và hoàn thành, đưa vào sử dụng trưc ngày 31/12/2015 thì được min 100% tin s dụng đt, tin thuê đt.

c) Min, giảm tiền s dụng đt, tin thuê đt đối vi trưng hợp chuyển mc đích s dụng đt, chuyển hình thc t thuê đất sang giao đt.

2. Ưu đãi thuê nhà và s vật cht

a) Đi với các cơ s thc hin xã hi hóa nếu nhu cầu thuê cơ s vật cht do Nhà nước đang qun lý thì đưc giảm giá 30% đi vi tng hợp trtin thuê nhà hàng năm. Trưng hp trả 01 lần cho c thời gian thuê thì được giảm giá 50% trên tng giá tr hợp đồng thuê.

Giá thuê được U ban nhân dân tỉnh phê duyệt ti thi điểm hp đồng thuê có hiu lc và thời gian cho thuê theo quy đnh ca Nhà nước.

b) Đi với các sở công lp chuyển đi sang hình thc hoạt đng ngoài công lập được Nhà nước ưu tiên bán lại toàn b cơ s vật cht đang qun lý sdụng vi mc ưu đãi giảm 30% giá bán được U ban nhân dân tnh phê duyệt ti thời điểm bàn giao tài sản khi thc hin quyết định chuyển đổi.

3. Về chính sách tín dụng đầu tư, p, lệ phí

a) Được U ban nhân dân tnh xem xét h trợ 30% - 40% tin lãi vay (tính trên s tin được cho vay và mc lãi sut theo quy định ca B Tài chính v lãi sut cho vay n dng đầu tư ca nhà nước) trong vòng 3 5 năm đầu thc hin d án, tùy theo tng đa bàn có d án đu tư.

b) Đi với các sở thc hin xã hia xây dựng nhà ở, s vật cht công trình xã hi hóa nằm trong các d án khu đô thị đã được xây dng cơ shtng, trưng hp phi nộp chi phí xây dng h tng thì được giảm 30% chi phí xây dng htng cho sthc hin xã hi htrên tổng số tin phi nộp.

Điều 2. Các chính sách khuyến khích ưu đãi quy đnh tại Điều 1 được áp dụng thc hiện k t ngày Ngh đnh s 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 có hiu lc. Hu b Ngh quyết số 115/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 ca HĐND tnh Đng Tháp.

Điều 3. Giao U ban nhân dân tnh t chc thc hin Ngh quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ngh quyết này đã được Hi đồng nhân dân tnh Khoá VIII, khọp thứ 7 tng qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và hiu lc sau 10 ngày k t ngày tng qua./.

 

 

Nơi nhn:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCP (I, II);
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyn, th xã, tnh ph;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 quy định chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104