Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2021 bổ sung Danh mục dự án thu hồi đấtt tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 14/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019);

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 30/BC-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 17 đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung dự án vào Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau (lần 2), bao gồm:

1. Bổ sung 08 dự án thu hồi đất năm 2021, với tổng diện tích đất thu hồi 11,84ha (kèm theo Phụ lục I).

2. Bổ sung 02 dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021, với diện tích đất chuyển mục đích 1,91ha (kèm theo Phụ lục II).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2021./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

PHỤ LỤC I

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích thu hồi đất (ha)

Tổng mức vốn dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Tổng mức vốn (đồng)

Nguồn vốn

1

Xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh

Xã Khánh An, huyện U Minh

2,37

3.650.000.000

Ngân sách tỉnh chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Tờ trình số 374/TTr-SXD ngày 22/02/2021 của Sở XD v/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Dự án

 

2

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường cầu 7 kênh (tuyến kênh 18) đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm

Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh

Xã Khánh Thuận, huyện U Minh

5,44

4.215.200.000

Ngân sách tỉnh chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Quyết định số 22557/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường cầu 7 kênh (tuyến kênh 18) đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm

 

3

Đầu tư xây dựng đường tránh chợ thị trấn U Minh (phần mở rộng)

UBND huyện U Minh

thị trấn U Minh, huyện U Minh

3,40

5.172.000.000

Ngân sách tỉnh chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Quyết định số 423/QĐ-SXD ngày 30/10/2020 của Sở XD v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tuyến đường tránh chợ thị trấn U Minh, huyện U Minh và Công văn số 6346/UBND-XD ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại NQ số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, với diện tích thu hồi đất là 3,0ha; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 2,5ha. Nay bổ sung thêm diện tích này để thực hiện

4

Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau

Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau

Phường 1, 2, 4, 5, 9 và Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

0,25

535.109.442

Ngân sách tỉnh chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt (điều chỉnh) Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (giai đoạn 1)

 

5

Mở rộng Trường Tiểu học Tân Lợi

UBND huyện Thới Bình

Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình

0,06

310.000.000

Ngân sách huyện chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND huyện Thới Bình về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường TH Tân Lợi, xã Hồ Thị Kỷ

 

6

Mở rộng Trường Mầm non Hoa Hồng

UBND huyện Thới Bình

Khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

0,04

0

Ngân sách huyện chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND huyện Thới Bình về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường MN Hoa Hồng, thị trấn Thới Bình

 

7

Mở rộng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung

UBND huyện Thới Bình

Xã Thới Bình, huyện Thới Bình

0,02

200.000.000

Ngân sách huyện chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Quyết định số 397/QĐ-SXD ngày 30/10/2020 của Sở Xây dựng về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Nguyễn Trung, xã Thới Bình, huyện Thới Bình

 

8

Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đường Phan Ngọc Hiển đấu nối vào dự án khu dân cư Minh Thắng)

 

phường 9, thành phố Cà Mau

0,26

17.808.480.724

Ngân sách cấp huyện chi bồi thường, giải phóng mặt bằng

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp Thể dục - Thể thao tỉnh Cà Mau - tỷ lệ 1/500

Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phường 1 và phường 9, thành phố Cà Mau - tỷ lệ 1/2.000

Công văn số 6637/UBND-XD ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Cà Mau về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây

dựng trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi

 

 

TỔNG CỘNG

 

11,84

31.890.790.166

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất (ha)

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Tổng cộng

Trong đó

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

1

Đầu tư xây dựng đường tránh chợ thị trấn U Minh (phần mở rộng)

UBND huyện U Minh

Thị trấn U Minh, huyện U Minh

1,90

1,90

 

 

Quyết định số 423/QĐ-SXD ngày 30/10/2020 của Sở XD v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tuyến đường tránh chợ thị trấn U Minh, huyện U Minh và Công văn số 6346/UBND-XD ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại NQ số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, với diện tích thu hồi đất là 3,0ha; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 2,5ha.

2

Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau

Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh

Phường 1, 2, 4, 5, 9 và Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

0,01

0,01

 

 

Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt (điều chỉnh) Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (giai đoạn 1)

 

 

TỔNG CỘNG

1,91

1,91

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/NQ-HĐND về bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất ngày 19/03/2021 tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


567

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167