Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công Hà Nội

Số hiệu: 14/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 10/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 14/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 17

(Ngày 10/11/2020)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 05/11/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; báo cáo thẩm tra số 53/BC-HĐND ngày 06/11/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án (bao gồm 04 dự án nhóm B và 02 dự án nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (ngân sách cấp huyện), tổng mức đầu tư dự kiến 992.385 triệu đồng.

(Chi tiết tại 07 phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

1.1. Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kĩ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; Xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; Đối với các dự án giao thông áp dụng đúng quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; Trong công tác lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần lưu ý thực hiện (hoặc giải trình việc không thực hiện) ý kiến của các sở, ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

1.2. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

1.3. Chỉ đạo việc rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư, xác định tính cấp thiết, mức độ ưu tiên và khả năng cân đối vốn, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới khác khi đủ điều kiện để chủ động trong triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

1.4. Chỉ đạo UBND các quận, huyện trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cấp huyện lưu ý cân đối nguồn vốn ngân sách cấp huyện cho các dự án được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư có sử dụng ngân sách cấp huyện theo tiến độ đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các quận, huyện: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đan Phượng, Thường Tín tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10/11/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố;
- Các Ban Đảng, các Ban HĐND Thành phố;
- Các văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố;
- Các sở: Giáo dục và Đào tạo; Giao thông - Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy hoạch - Kiến trúc; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đan Phượng, Thường Tín;
- Công báo Thành phố, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HĐND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TẠI KỲ HỌP THỨ 17
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND Thành phố)

TT

Dự án

Nhóm dự án

TMĐT (triệu đồng)

Thời gian thực hiện

Chủ đầu tư

Ghi chú

B

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

4

2

992.385

 

 

 

I

Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng

2

 

493.303

 

 

 

1

Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Đan Phượng

1

 

147.018

2020-2023

UBND huyện Đan Phượng

Phụ lục 2

Đầu tư từ ngân sách Huyện

2

Xây dựng trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thường Tín

1

 

346.285

2021-2024

UBND huyện Thường Tín

Phụ lục 3

Đầu tư từ ngân sách Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1

 

295.226

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân

1

 

295.226

2021-2023

UBND quận Thanh Xuân

Phụ lục 4

Đầu tư từ ngân sách Quận

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Lĩnh vực hạ tầng giao thông

1

1

192.103

 

 

 

1

Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật phố Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm (đoạn từ nút giao phố Bạch Đằng đến bờ ven sông Hồng)

1

 

150.650

2021-2023

UBND quận Hoàn Kiếm

Phụ lục 5

Đầu tư từ ngân sách Quận

2

Xây dựng tuyến đường 17,5m (mở rộng đường Trần Quốc Vượng) và đường nối từ Trần Quốc Vượng đến ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu. quận Cầu Giấy

 

1

41.453

2023-2024

UBND quận Cầu Giấy

Phụ lục 6

Đầu tư từ ngân sách Quận

IV

Lĩnh vực thủy lợi

 

1

11.753

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu T0-5-2 (từ thôn 9 Nại Sa, xã Trung Châu qua thôn Địch Trong, xã Phương Đình ra kênh tiêu T0), huyện Đan Phượng

 

1

11.753

2021-2022

UBND huyện Đan Phượng

Phụ lục 7

Đầu tư từ ngân sách Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỤ SỞ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY, HĐND-UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND Thành phố)

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện điều kiện làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc các cơ quan: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Đan Phượng, các đơn vị sự nghiệp, đoàn thể huyện Đan Phượng, khắc phục tình trạng trụ sở xuống cấp, diện tích làm việc chật hẹp, phân tán, không phù hợp, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng và điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi đến liên hệ giải quyết công việc.

2. Quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích đất nghiên cứu theo quy hoạch khoảng 20.926 m2.

- Xây dựng khối nhà làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể huyện cao 09 tầng, diện xây dựng khoảng 1.080m2; tổng diện tích sàn khoảng 7.300m2;

- Khối nhà Hội trường, Phòng hội thảo trực tuyến, Bộ phận 1 cửa, trung tâm thể thao cao 02 tầng, diện xây dựng khoảng 1.408m2, tổng diện tích sàn khoảng 2.710m2.

- Các hạng mục phụ trợ: Nhà thường trực; Nhà để xe; Sân thể thao; Hệ thống sân đường; Bãi đỗ ô tô ngoài trời; tường rào, cổng; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng ngoài nhà; Cây xanh thảm cỏ; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Hệ thống pin năng lượng mặt trời.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 147.018 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Đan Phượng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đan Phượng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2023.

8. Chủ đầu tư: UBND huyện Đan Phượng.

 

PHỤ LỤC 3

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN
(Kèm theo nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND Thành phố)

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung, tiết kiệm chi phí chi hoạt động thường xuyên và chi phí sửa chữa chống xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ các tập thể, cá nhân và nhân dân đến giải quyết các thủ tục hành chính.

2. Quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích đất nghiên cứu theo quy hoạch khoảng 30.802 m2.

- Các hạng mục xây mới: Khối UBND - HĐND quy mô 07 tầng nổi và 01 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 850m2, tổng diện tích sàn tầng nổi 5.950m2; Khối Huyện ủy quy mô 07 tầng nổi và 01 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 850m2, tổng diện tích sàn tầng nổi 5.950m2; Khối hội trường quy mô 05 tầng nổi và 01 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 1.375m2, tổng diện tích sàn khoảng 6.646m2; các công trình hiện trạng cải tạo diện tích khoảng 2.805m2; Công trình hạ tầng hạ tầng kỹ thuật diện tích khoảng 25.257m2; mật độ xây dựng khoảng 18%.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 346.285 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thường Tín.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thường Tín.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024.

8. Chủ đầu tư: UBND huyện Thường Tín.

 

PHỤ LỤC 4

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN THANH XUÂN
(Kèm theo nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND Thành phố)

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo tính đồng bộ, chuyên nghiệp trong hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường; nâng cao năng lực, chất lượng giáo dục của quận Thanh Xuân nói riêng và góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của Thành phố nói chung.

2. Quy mô đầu tư:

- Phá dỡ các công trình xuống cấp bao gồm: Khối hiệu bộ; khối nhà A,B, nhà đa năng và hội trường (các hạng mục đề xuất phá dỡ phải được kiểm định chất lượng công trình và được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; chỉ được phép phá dỡ khi thật sự cần thiết, phát huy hiệu quả đầu tư và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định hiện hành; đề xuất phương án xử lý vật tư thu hồi đảm bảo đúng quy định. Trường hợp không đủ điều kiện phá dỡ cần có phương án cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn, hiệu quả tránh gây lãng phí vốn đầu tư từ ngân sách).

- Cải tạo khối nhà C và xây mới một số công trình đảm bảo quy mô 30 phòng học, các phòng bộ môn, các phòng chức năng, phòng hiệu bộ và các công trình phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh; bổ sung trang thiết bị theo quy định.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 295.226 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách quận Thanh Xuân.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Thanh Xuân.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Chủ đầu tư: UBND quận Thanh Xuân.

 

PHỤ LỤC 5

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CHỈNH TRANG HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỐ CHƯƠNG DƯƠNG ĐỘ, QUẬN HOÀN KIẾM (ĐOẠN TỪ NÚT GIAO PHỐ BẠCH ĐẰNG ĐẾN BỜ VEN SÔNG HỒNG)
(Kèm theo nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND Thành phố)

1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phố Chương Dương Độ, kết nối giao thông từ khu vực trung tâm với vùng ngoài đê, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm và thành phố Hà Nội.

2. Quy mô đầu tư: Giải phóng mặt bằng các hộ dân phục vụ mở rộng phố Chương Dương Độ (đoạn từ nút giao phố Bạch Đằng đến bờ ven sông Hồng); xây dựng, chỉnh trang đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên Đoạn tuyến đường, dài khoảng 171m, mặt cắt ngang rộng 17,5m.

3. Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 150.650 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách quận Hoàn Kiếm.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Hoàn Kiếm.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

8. Chủ đầu tư: UBND quận Hoàn Kiếm.

 

PHỤ LỤC 6

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG 17,5M (MỞ RỘNG ĐƯỜNG TRẦN QUỐC VƯỢNG) VÀ ĐƯỜNG NỐI TỪ TRẦN QUỐC VƯỢNG ĐẾN NGÕ 86 DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY
(Kèm theo nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND Thành phố)

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường 17,5m (mở rộng đường Trần Quốc Vượng) và đường nối từ Trần Quốc Vượng đến ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy theo quy hoạch được duyệt; khớp nối, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới, mở rộng tuyến đường theo quy hoạch rộng B=17,5m, gồm 02 tuyến:

- Tuyến 1: Cải tạo, mở rộng vỉa hè; chiều dài tuyến khoảng L=210m, B=17,5m, điểm đầu tuyến giao với đường Phạm Hùng, điểm cuối tuyến tại số nhà 179 phố Trần Quốc Vượng.

- Tuyến 2: Xây dựng mới; chiều dài tuyến khoảng L=165m, B=17,5m; điểm đầu tuyến tại số nhà 179 phố Trần Quốc Vượng (cuối Tuyến 1), điểm cuối tuyến giao với ngõ 7 phố Phạm Hùng và ngõ 86 phố Duy Tân.

3. Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 41.453 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách quận Cầu Giấy.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Cầu Giấy.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

8. Chủ đầu tư: UBND quận Cầu Giấy.

 

PHỤ LỤC 7

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN KÊNH TIÊU T0-5-2 (TỪ THÔN 9 NẠI SA, XÃ TRUNG CHÂU QUA THÔN ĐỊCH TRONG, XÃ PHƯƠNG ĐÌNH RA KÊNH TIÊU T0), HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
(Kèm theo nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND Thành phố)

1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo tiêu 80 ha đất nông nghiệp và một phần diện tích dân cư xã Phương Đình và xã Trung Châu, kết nối đồng bộ với các công trình liên quan nhằm giải quyết cơ bản vấn đề tiêu thoát nước của hệ thống, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Quy mô đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu T0-5-2 với chiều dài khoảng 669,6m; điểm đầu kết nối với cống thoát nước ngầm dưới kênh N2 tại thôn Địch Trong, xã Phương Đình (tiếp giáp thôn 9 Nại Sa, xã Trung Châu); điểm cuối kết nối với kênh T0-5 tại trạm biến áp Phương Đình 18, xã Phương Đình.

Kết cấu kênh hở hình chữ nhật bằng bê tông cốt thép, những đoạn qua khu dân cư được đậy nắp bằng tấm đan; một số đoạn tuyến tận dụng kè đá hộc hiện trạng thiết kế tường chắn bờ kênh bê tông cốt thép.

3. Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 11.753 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Đan Phượng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Đan Phượng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

8. Chủ đầu tư: UBND huyện Đan Phượng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.744

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!