Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C Đà Nẵng

Số hiệu: 14/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lương Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 25/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2021/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NHÓM C

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi giao thẩm quyền

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C được phân loại theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và các nguồn vốn hợp pháp khác của thành phố.

2. Thời hạn giao: Từ ngày 25 tháng 6 năm 2021 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố:

Căn cứ vào Nghị quyết này, đảm bảo các nguồn lực, điều kiện cần thiết và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trong đó lưu ý:

- Thực hiện các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trên cơ sở danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư đã được Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến. Trong trường hợp cần quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án cấp thiết phát sinh ngoài danh mục chuẩn bị đầu tư đã có ý kiến, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

- Khi quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C, đồng thời gửi quyết định về Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để biết, giám sát. Định kỳ hằng quý, tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục dự án, sự cần thiết, tổng mức đầu tư các dự án nhóm C được phê duyệt trong quý; đồng thời tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công hằng năm đảm bảo khoa học, hiệu quả, đúng quy định. Lưu ý, việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát và thực hiện đánh giá về hiệu quả giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định việc tiếp tục giao quyền cho thời gian đến.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ nhất ngày 25 tháng 6 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố; Đại biểu HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố;
-
VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- VP UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy, HĐND huyện Hòa Vang, UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện, HĐND, UBND xã; UBND phường;
- Báo ĐN, Chuyên đề CATP ĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND ngày 25/06/2021 về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!