Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 13/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 14/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-ND

Bình Phước, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, K HỌP THỨ BẢY

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 m 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoch đầu tư công trung hn và hàng m;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 sa đi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 m 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hn và hằng năm, Nghị định s136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một s dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định s 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mc phân b vn đu phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v việc giao chi tiết kế hoạch đu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đt 2);

Căn cứ Nghị quyết s 07/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phưc về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tự phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tnh Bình Phưc;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh v thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh; Báo cáo thẩm tra s 61/BC-HĐND-KTNS ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương với các nội dung như sau

1. Nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên bố trí vốn

- Tuân thủ Nghị quyết s 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 và Nghị định s 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về ban hành, sửa đổi việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

- Tập trung cho các dự án đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đang thực hiện dở dang, còn thiếu vốn nhằm đáp ứng tiến độ đầu tư, hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng;

- Tập trung đầu tư cho các dự án chỉnh trang đô thị thành phố Đồng Xoài và 2 huyện công nghiệp: Chơn Thành, Đồng Phú theo Nghị quyết của Tỉnh ủy;

- Ưu tiên bố trí vốn để xây dựng nông thôn mới và làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết của Tỉnh ủy;

- Bố trí vn cho các dự án cấp bách, các nhu cầu mới phát sinh đã có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tnh ủy và Ủy ban nhân dân tnh.

2. Nguồn vốn điều chỉnh

Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh trung hn 2016 - 2020 nguồn ngân sách địa phương 10.249 tỷ 560 triệu đồng, tăng 1.844 tỷ 500 triệu đồng so với kế hoạch vốn trung hạn theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm:

a) Điều chỉnh tăng thu tin sử dụng đất t 2.700 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tăng 2.300 tỷ đồng, trong đó:

- Tiền sử dụng đất khối tỉnh điều chỉnh từ 1.630 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, ng 370 tỷ đồng;

-Tiền sử dụng đất khối huyện, thị xã, thành phố từ 1.070 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, tăng 1.930 tỷ đồng.

b) Tăng tiền thuê đất thanh toán dự án BT đường Minh Hưng - Đồng Nơ: 194 tỷ đng;

c) Gim nguồn vay chương trình kiên ca kênh mương và giao thông nông thôn: 559 tỷ 500 triệu đồng do trung ương kết thúc chương trình không còn cho vay;

d) Giảm nguồn hỗ trợ của tỉnh Bình Dương cho dự án Trường trung học ph thông Đồng Phú: 90 tỷ đồng, đo đến nay chưa hỗ tr.

3. Phương án phân bổ

Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương phân b cho kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 của tỉnh là: 10.249 tỷ 560 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Trả nợ:

680 tỷ 150 triệu đồng.

Trong đó:

- Trả nợ xây dựng cơ bản:

53 tỷ 200 triệu đồng;

- Trả nợ vay tín dụng ưu đãi 2011 - 2015:

406 tỷ 950 triệu đồng;

- Hoàn trả nguồn cải cách tiền lương:

220 tỷ đồng.

b) Vốn phân cấp huyện, thị xã, thành phố:

4.196 tỷ đồng

Bao gồm:

- Vốn cân đối theo tiêu chí, định mức:

1.196 tỷ đồng;

- Tiền sử dụng đất khối huyện, thị xã, thành phố:

3.000 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư xây dựng nông thôn mới tối thiểu 30% là:

900 tỷ đồng.

c) Dự án chuyển tiếp:

888 tỷ 660 triệu đồng;

d) Dự án khởi công mới:

4.474 tỷ 750 triệu đồng.

e) Vốn lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch:

10 tỷ đồng.

4. Tổng nguồn vốn kế hoạch điều chỉnh cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 là: 1.837 tỷ 600 triệu đồng

Trong đó:

- Nguồn ngân sách Trung ương: 386 tỷ 600 triệu đồng;

- Nguồn ngân sách tỉnh: 551 tỷ đồng;

- Nguồn ngân sách huyện, thị, thành phố: 900 tỷ đồng.

(Kèm theo biểu s 1, biểu số 2 và biểu số 3).

Điều 2. Những nội dung không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kế hoạch điều chỉnh vn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thưng vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN t
nh;
- Các B
an của HĐND tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195