Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 129/2015/NQ-HĐND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 129/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lưu Thị Ngọc Sương
Ngày ban hành: 15/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2015/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 ĐỂ BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ MỚI VÀ TRẢ NỢ VỐN TẠM MƯỢN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể như sau:

Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận sử dụng nguồn kết dư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh năm 2014 với số tiền là 17.823 triệu đồng, bao gồm nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 11.130 triệu đồng và nguồn xổ số kiến thiết là 6.693 triệu đồng để thực hiện đầu tư các công trình giao thông nông thôn theo kế hoạch năm 2015; trả nợ tạm mượn ngân sách đảng và trả nợ công trình đường xã Hòa Điền - Kiên Lương chưa có nguồn thanh toán (theo danh mục kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Lưu Thị Ngọc Sương

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỐ TRÍ BỔ SUNG VỐN VÀ TRẢ NỢ TỪ NGUỒN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 THUỘC NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Nghị quyết số 129/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Số tiền

 

TỔNG CỘNG

6.693

I

Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản

5.000

1

Thực hiện các công trình giao thông nông thôn theo kế hoạch năm 2015

5.000

II

Trả nợ tạm mượn ngân sách đảng

1.693

1

Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Kiên Giang

1.693

-

Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thành phố Rạch Giá

1.693

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỐ TRÍ BỔ SUNG VỐN VÀ TRẢ NỢ TỪ NGUỒN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 129/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Số tiền

 

TỔNG CỘNG

11.130

I

Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản

3.000

1

Đường xã Hòa Điền-Kiên Lương

3.000

II

Bố trí vốn trả nợ tạm mượn ngân sách đảng

8.130

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.465

-

Cảng cá Xẻo Nhàu

265

-

Cầu cảng Tiên Hải

1.200

-

Cảng cá Ba Hòn

1.000

2

Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Kiên Giang

3.097

-

Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thành phố Rạch Giá

3.097

3

Huyện Hòn Đất

2.224

-

Đối ứng cầu Sóc Sơn qua kinh Rạch Giá-Hà Tiên (phần bồi thường)

1.500

-

Các kênh cấp II

724

4

Huyện Kiên Lương

344

 

Kênh HT3 (nạo vét)

344

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 129/2015/NQ-HĐND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.501
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160