Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 126/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2015/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÓM B VÀ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết s 125/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng đim nhóm C trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B và trọng điểm nhóm C; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Nội dung trình phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B và trọng điểm nhóm C của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 16 dự án sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, gồm: 08 dự án nhóm B và 08 dự án trọng điểm nhóm C với tổng mức đầu tư 1.976,537 tỷ đồng.

(Kèm theo Biểu danh mục các dự án và tổng mức đầu tư từng dự án)

Đđảm bảo thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đáp ứng yêu cầu tiến độ xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công; Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm đối với các dự án phát sinh từ sau kỳ họp giữa năm đến trước ngày 31/10 của năm sau, các dự án theo yêu cầu của Bộ ngành Trung ương cần phải sớm có ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh phát sinh giữa 02 kỳ họp trong năm.

Điều 2. Tổ chc thc hin

Giao y ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tchức trin khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, ktừ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban C
ông tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Vụ IV (VPCP);
- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Các đ/c UVBTV Tỉnh
y;
- UBND, UB. MTTQ tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Ấp Bắc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

DANH MỤC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÓM B VÀ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết s
126/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tnh Tiền Giang)

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Mục tiêu đầu tư

Quy mô đầu tư

Nhóm dự án (B, C)

Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)

Cơ cấu nguồn vn

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Dự án Mở rộng khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (Giai đoạn 1: Nâng cấp đường vào khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười - đoạn từ đường ĐT.865 đến ĐH.40)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Xây dựng cơ sở hạ tng giao thông phục vụ phát triển du lịch, góp phần tích cực trong việc xây dựng, phát triển nông thôn mới, cải thiện đời sống, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho

Tng chiu dài tuyến đường nâng cấp khoảng 13.500m (gồm 11.000m đường chính và 2.500m đường nhánh). Qui mô đường cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9m, bề

B

160,000

Vn ngân sách TW thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020

Huyện Tân Phước

Giai đoạn 2016 - 2020

5 năm

2

Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch huyện Cái Bè

Ban Quản lý các dự án tỉnh Tiền Giang

Nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm phát triển du lịch huyện Cái Bè, kết hợp cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông, kinh tế - xã hội cho địa phương

Xây dựng bờ kè BTCT dài 563m; xây dựng mới đường Lộ Gòn dài 4.341m, mặt đường BTNN rộng 10m; nâng cấp, mở rộng Đường tnh 875 dài 2.400m, mặt đường BTNN rộng 12m

B

150,979

Vn ngân sách TW thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020

Huyện Cái Bè

Giai đoạn 2016 - 2020

5 năm

3

Trường Trung học phổ thông Tân Hiệp - huyện Châu Thành

Ban Quản lý các dự án tỉnh Tiền Giang

Xây dựng mới trường đạt chuẩn Quốc gia thay thế trường cũ xuống cấp, chật hẹp, nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, góp phần nâng cao trình độ dân trí

Qui mô xây dựng đáp ứng 1.980 học sinh, gồm Khối hành chánh - lớp học bộ môn + Khối lớp học - thư viện diện tích sàn 8.818 m2, khối nhà đa năng trệt diện tích 1.167 m2 và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật

B

98,280

Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016 - 2020

Huyện Châu Thành

Giai đoạn 2016 - 2020

5 năm

4

Khối thực hành phục vụ giảng dạy các nghề trọng điểm - Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang (giai đoạn 1)

Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy các nghề trọng điểm

Xây dựng mới khi thực hành (giai đoạn 1) 1 trệt 3 lầu, diện tích sàn 5.016 m2 và bổ sung trang thiết bị dạy nghề

B

49,982

Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016 - 2020

Thành phố Mỹ Tho

Giai đoạn 2016 - 2020

5 năm

5

Khối hội trường - ký túc xá - khu phụ trợ - Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động, góp phần cho trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh

Xây dựng mới công trình đáp ứng quy mô đào tạo 7.310 sinh viên, các hạng mục chính gồm khối hội trường, ký túc xá và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật

B

89,271

Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016 - 2020

Thành phố Mỹ Tho

Giai đoạn 2016 - 2020

5 năm

6

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thìn - huyện Gò Công Tây

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Xây dựng mới trường đạt chuẩn Quốc gia thay thế trường cũ xuống cấp, chật hẹp, nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, góp phần nâng cao trình độ dân trí

Qui mô xây dựng đáp ứng 780 học sinh, gồm khối hành chánh - bộ môn, khối lớp học, khối nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng

B

45,881

Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016 - 2020

Huyện Gò Công Tây

Giai đoạn 2016 - 2020

5 năm

7

Thư viện tỉnh Tiền Giang

Ban Quản lý các dự án tỉnh Tiền Giang

Xây dựng mới Thư viện tỉnh theo qui hoạch tại Quảng trường trung tâm tỉnh, nhằm tạo cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu hoạt động, phục vụ người dân đến tham quan, học tập, nghiên cứu

Xây dựng mới khi nhà thư viện qui mô 4 tầng, diện tích sàn 4.806 m2 đáp ứng cho khoảng 100.000 lượt người đến thư viện trong 01 năm và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật

B

65,776

Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Thành phố Mỹ Tho

Giai đoạn 2016 - 2020

5 năm

8

Đường tỉnh 878

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Đu tư Đường tnh 878 nhm kết nối hạ tầng các Khu công nghiệp khu vực Đông Nam Tân Phước với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Cần Thơ và Quốc lộ 1, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hết tiềm năng vùng ngập lũ Đng Tháp Mười của tỉnh và kết nối với các vùng ngập lũ khác của các tỉnh Long An

Tổng chiều dài tuyến đường nâng cấp khoảng 13,05Km (gồm 8,2Km đường chính - bề rộng mặt 30m và 4,85Km đường nhánh - bề rộng mặt 15m), tải trọng thiết kế xe trục 12 tấn. Xây dựng mới 02 cầu - tải trọng thiết kế HL.93

B

984,319

Giai đoạn 1: 425 tỷ đồng (trong đó Nguồn vốn tạm ứng KBNN 75 tỷ đồng và vốn NSTW hỗ trợ đầu tư chương trình phát triển KTXH các vùng giai đoạn 2016-2020 là 350 tỷ đồng)

Huyện Tân Phước, huyện Châu Thành

Giai đoạn 1: 2016 -  2020

5 năm

9

Khu tái định cư để xây dựng Trụ sUBND huyện Chợ Gạo và các cơ quan hành chính sự nghiệp huyện

UBND huyện Chợ Gạo

Bố trí khu tái định cư để phục vụ giải tỏa xây dựng Trụ sở UBND huyện và các cơ quan hành chính sự nghiệp

Tổng số nền tái định cư là 159 nền, các hạng mục đầu tư gồm đường nội bộ dài 559m, nền rộng 15m; hệ thống cấp thoát nước, điện

C

56,683

Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2018

Huyện Chợ Gạo

Giai đoạn 2016 - 2018

3 năm

10

Bến chợ huyện Chợ Gạo

UBND huyện Chợ Gạo

Tạo cơ sở hạ tầng đáp ứng cho trung tâm thương mại dịch vụ huyện, kết hợp cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, phát triển KT-XH địa phương

Xây dựng mới bờ kè BTCT, văn phòng điều hành, khu vệ sinh; nạo vét kênh Ngang, nâng cấp đường giao thông

C

56,046

Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2018

Huyện Chợ Gạo

Giai đoạn 2016 - 2018

3 năm

11

Đại đội trinh sát - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang

Xây dựng mới công trình đáp ứng yêu cầu học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Xây dựng mới các hạng mục: nhà ban chỉ huy, nhà nghỉ sĩ quan, hạ sĩ quan, nhà trực, hội trường, nhà ăn, bếp và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật

C

44,988

Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2018

Thành phố Mỹ Tho

Giai đoạn 2016 - 2018

3 năm

12

ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ca các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2020

Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang

Đầu tư phần mềm, bổ sung trang thiết bị đáp ứng tốt yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng theo qui định

Đu tư b sung, thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin; xây dựng phòng họp trực tuyến; Trung tâm tích hợp dữ liệu; xây dựng hệ thống thông tin hoặc phần mềm đặc thù

C

31,429

Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2018

Các huyện, thành, thị

Giai đoạn 2016 - 2018

3 năm

13

Trường Trung học cơ sở Phan Văn Ba - huyện Cái Bè

UBND huyện Cái Bè

Xây dựng mới trường đạt chuẩn Quốc gia thay thế trường cũ xuống cấp, chật hẹp, nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, góp phần nâng cao trình độ dân trí

Qui mô xây dựng đáp ứng 850 học sinh, gồm khối hành chánh - bộ môn, khối lớp học, khối nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng

C

42,279

Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016 - 2018

Huyện Cái Bè

Giai đoạn 2016 - 2018

3 năm

14

Đn thờ liệt sĩ huyện Tân Phú Đông

UBND huyện Tân Phú Đông

Xây dựng mới Đền thờ liệt sĩ nhm tưởng niệm những anh hùng, chiến sĩ quên thân vì đất nước, đồng thời tạo nơi tham quan, giáo dục truyền thống cách mạng

Xây dựng mới đền thờ, nhà quản đền và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị

C

31,487

Vốn ngân sách tnh giai đoạn 2016 - 2018

Huyện Tân Phú Đông

Giai đoạn 2016 - 2018

3 năm

15

Trường THPT Lê Thanh Hiền - huyện Cái Bè

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Xây dựng mới khi lớp học 16 phòng, khối hành chánh, nhà đa năng và cải tạo các khối hiện hữu 17 phòng, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm nâng quy mô đáp ứng cho 33 lớp (học 02 buổi/ngày) tiến tới đạt trường chuẩn Quốc gia và thay thế trường cũ xuống cấp,

Quy mô 1.300 học sinh, Cải tạo khối lớp học (14 phòng-1.132 m2), Xây dựng mới Khối lớp học (16 phòng-1.668 m2), Khối hành chánh 834 m2, Nhà đa năng 475 m2. Các hạng mục phụ và trang thiết bị

C

37,637

Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016 - 2020

Huyện Cái Bè

Giai đoạn 2016 - 2018

3 năm

16

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh (giai đoạn 1)

Công an tỉnh Tiền Giang

Đầu tư xây dựng mới để đảm bảo đủ nơi ở, làm việc, sinh hoạt và học tập cho 300 học viên và cán bộ giáo viên

Nhà hành chính và lớp học lý thuyết 1.058 m2, Nhà thi đấu đa năng 2.464 m2

C

31,500

Vn ngân sách tỉnh (cân đối địa phương) giai đoạn 2016 - 2020

Thành phố Mỹ Tho

Giai đoạn 2016 - 2018

3 năm

 

Tổng số

 

 

 

 

1,976,537

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trong điểm nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.775

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96