Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 111/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Sơn La

Số hiệu: 111/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 10/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2015/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIII
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Xét Tờ trình số: 199/TTr-UBND ngày 05/9/2015 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết qui định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 561/BC-HĐND ngày 08/9/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh như sau:

Dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh là dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công thuộc một trong các tiêu chí dưới đây:

1. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất khu bảo tồn thiên nhiên; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; riêng rừng sản xuất từ 100 ha trở lên.

2. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.

3. Di dân tái định cư từ 50 người dân hoặc 10 hộ gia đình trở lên.

4. Dự án yêu cầu phải áp dụng theo hình thức đối tác công tư có khả năng thu hồi vốn.

5. Dự án có yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ địa phương.

6. Dự án có ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa.

7. Dự án trùng tu, phục chế các di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

8. Sử dụng vốn đầu tư công (trừ dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ) có tổng mức đầu tư cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư công.

- Tổng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công.

- Tổng mức đầu tư từ 25 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Đầu tư công.

- Tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Đầu tư công.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị Quyết số 87/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh Sơn La.

2. Đối với các dự án trọng điểm nhóm C đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo tiêu chí tại Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh Sơn La thì không phải lập lại thủ tục xin chủ trương đầu tư ca HĐND tỉnh theo Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh t chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khó a XIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; chính phủ;
- Bộ TC , Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB Kt - NS QH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ng ành, đoàn thể;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
Lưu: VT, 240b.

CHỦ TICH
Hoàng Văn Chất

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 111/2015/NQ-HĐND ngày 10/09/2015 Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.325

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!