Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 109/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 06/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Trên cơ sở Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018;

Xét Tờ trình số 6349/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018; nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo Tờ trình số 6349/TTr-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2018:

a) Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch:

- Bổ sung nguồn kết dư từ nguồn ngân sách tập trung năm 2017 là: 103.434 triệu đồng;

- Bổ sung nguồn kết dư từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2017 là: 11.655 triệu đồng;

- Bổ sung nguồn vốn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2017 là: 130.000 triệu đồng;

- Điều chỉnh giảm nguồn vốn ngân sách tập trung là: 298.802 triệu đồng.

b) Bổ sung nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch:

- Bổ sung nguồn vốn ngân sách tập trung là: 298.802 triệu đồng;

- Bổ sung nguồn vốn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2017 là: 70.000 triệu đồng.

2. Bổ sung nguồn vốn khác năm 2018:

a) Bổ sung nguồn vốn bội chi năm 2017 chuyển sang (hoàn trả từ ngân sách tnh) là 74.614 triệu đồng;

b) Bổ sung nguồn vốn bội chi năm 2017 chuyển sang (hoàn trả từ ngân sách cấp huyện) là 177.017 triệu đồng.

3. Tng nguồn kế hoạch sau điều chỉnh, bổ sung là 12.699.972 triệu đồng, gm:

a) Tổng các nguồn vốn kế hoạch sau điều chỉnh, bổ sung là 11.842.141 triệu đồng:

- Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 8.836.209 triệu đồng;

- Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 3.005.932 triệu đồng.

b) Tổng các nguồn vốn khác sau điều chỉnh, bổ sung là 857.831 triệu đồng:

- Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 680.814 triệu đồng;

- Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 177.017 triệu đồng.

(Chi tiết tại các phụ lục I, II, III, IV, V và VI đính kèm)

4. Điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư Dự án chống ngập khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa thêm 01 cầu dân sinh thuộc tuyến suối Chùa, suối Bà Lúa tại lý trình K14+913m.

5. Giải pháp thực hiện: Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp đã được Hội đồng nhân dân tnh thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hin

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biu Hội đng nhân dân và đại biu Hội đng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động tổ chức, nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VB.QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Đại biểu HĐNĐ tỉnh;
- UBND
tỉnh;
-
UBMTTQ tnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐN
D, UBND tỉnh;
- Thường tr
c HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 109/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công ngày 06/07/2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123