Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND và 01/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 08/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Phan Việt Cường
Ngày ban hành: 17/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2020/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 161/2015/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2015 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2019/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TU BỔ DI TÍCH QUỐC GIA VÀ DI TÍCH CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 5024/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ- HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 như sau:

“b. Bổ sung vào danh mục tu bổ 02 di tích cấp tỉnh;

c. Đưa ra khỏi danh mục dựng bia 01 di tích quốc gia.”

(theo phụ lục số I).

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 như sau:

“3. Thời gian và tiến độ thực hiện: Giãn thời gian thực hiện đến hết tháng 12 năm 2021.” (theo phụ lục số II).

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 như sau:

“3. Tổng mức đầu tư: 87.400.000.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ bốn trăm triệu đồng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2020./.

 


Nơi nhận:1
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- BTVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH (Minh).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DI TÍCH ĐƯA RA VÀ BỔ SUNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 161/2015/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2019/NQ-HĐND
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên di tích

Địa điểm

Nguồn vốn NS tỉnh điều chỉnh, bổ sung (tăng +, giảm -)

I

Đưa ra di tích Quốc gia

 

- 1.000

1

Dinh trấn Thanh Chiêm

Xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn

- 1.000

II

Bổ sung tu bổ di tích cấp tỉnh

 

900

1

Di tích mộ Nguyễn Liệu

Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành

300

2

Di tích Đình Bảo An

Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn

600

 

Tổng cộng

 

- 100

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DI TÍCH GIÃN THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ BỔ SUNG MỚI ĐẾN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT

Danh mục

Địa điểm

Ngân sách tỉnh

Ghi chú

Kế hoạch

Kinh phí thực hiện

Tổng cộng

Giai đoạn

Năm 2016-2020 (đã cấp)

Năm 2021

1

2

3

5

6=7+8

7

8

9

 

Tổng cộng

 

39.725

39.725

12.372

27.353

 

I

Di tích cấp Quốc gia

 

38.825

38.825

12.372

26.453

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

 

15.325

15.325

12.372

2.953

 

1

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Tháp Bắc và Tháp Giữa thuộc Khu di tích Tháp Chăm Khương Mỹ.

Xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành

11.925

11.925

10.272

1.653

 

2

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước

2.000

2.000

1.700

300

 

3

Trùng tu tôn tạo di tích Đình Chiên Đàn.

Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh

1.400

1.400

400

1.000

 

I.2

Dự án khởi công mới năm 2021

 

23.500

23.500

0

23.500

 

1

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích Tháp Chăm Khương Mỹ.

Xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành

6.000

6.000

 

6.000

 

2

Bảo tồn phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương, hạng mục thám sát khảo cổ học (giai đoạn 2).

Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình

500

500

 

500

 

3

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Phật viện Đồng Dương, hạng mục Xây dựng nhà trưng bày tại chỗ (giai đoạn 2).

Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình

2.000

2.000

 

2.000

 

4

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích thành Trà Kiệu.

Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên

2.500

2.500

 

2.500

 

5

Tu bổ tháp Chăm Chiên Đàn.

Xã Tam An, huyện Phú Ninh

5.500

5.500

 

5.500

 

6

Tu bổ tháp Chăm Bằng An.

Phường Điện An, thị xã Điện Bàn

6.000

6.000

 

6.000

 

7

Di tích Giếng Nhà Nhì.

Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

1.000

1.000

 

1.000

 

II

Di tích cấp tỉnh

 

900

900

0

900

 

 

Dự án khởi công mới năm 2021

 

900

900

0

900

 

1

Tu bổ mộ Nguyễn Liệu.

Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành

300

300

0

300

 

2

Tu bổ Đình làng Bảo An.

Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn

600

600

0

600

 

 1 Gửi qua trục văn bản liên thông.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND và 01/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


45

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209