Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 06/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 02/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Tám (bất thường) đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng mô hình Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau làm vệ tinh cho Bệnh viện Từ Dũ giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn xổ số kiến thiết).

2. Dự án xây dựng mô hình Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau làm vệ tinh cho Bệnh viện Nhi đồng 1 giai đoạn 2 (2016 - 2020) (nguồn vốn xổ số kiến thiết).

3. Công trình cải tạo, nâng cấp Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai, huyện Năm Căn (nguồn vốn xổ số kiến thiết).

4. Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp công trình Trụ sở hành chính xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý).

5. Tiểu Dự án GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ Nam Sông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc) (nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý).

6. Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng II, III, V Cà Mau (Hạng mục GPMB) (nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý).

7. Dự án xây dựng hạ tầng Khu nhà ở trong Khu dịch vụ Làng nghề thuộc Công viên văn hóa - du lịch Mũi Cà Mau (nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tnh quản lý).

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tnh triển khai thực hiện Nghquyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thTám (bất thường) thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN BSUNG VÀO KHOẠCH ĐU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Danh mục dự án

Nhóm dự án

Địa đim xây dựng

Quy mô đầu tư

Tổng mc đầu tư (Triệu đồng)

Nguồn vn đầu tư

Thời gian thực hiện

Chủ đầu tư

Ghi chú

 

TỔNG SỐ

 

 

 

107.315

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng mô hình Bệnh viện Sn Nhi Cà Mau m vệ tinh cho Bệnh viện Từ Dũ giai đoạn 2016 - 2020

C

Số 85, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tnh Cà Mau

Mua sắm trang thiết bị y tế tương ứng các kỹ thuật được chuyn giao

9.120

Kế hoạch đầu tư công trung hn giai đon 2016 - 2020 tnh Cà Mau (ngun vn Xổ số kiến thiết)

2019-2020

Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau

Thuộc danh mục Đ án xây dựng các bệnh viện vệ tinh (Bnh viện đa khoa Cà Mau và Bnh viện Sản Nhi làm vệ tinh các bệnh viện TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020) được bố trí 100 tỷ đng ti Ngh quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

2

Dự án xây dựng mô hình Bnh viện Sn Nhi Cà Mau làm vệ tinh cho Bệnh viện Nhi đồng 1 giai đon 2 (2016 - 2020)

C

Số 85, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tnh Cà Mau

Mua sm trang thiết bị y tế tương ứng các kỹ thut được chuyển giao

39.219

Kế hoạch đầu tư công trung hn giai đon 2016 - 2020 tnh Cà Mau (ngun vốn Xổ số kiến thiết)

2019-2021

Bệnh viện Sn Nhi Cà Mau

3

Công trình cải tạo, nâng cấp Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai, huyện Năm Căn

C

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

Nâng 1 cp nền đường xung quanh tượng đài; mở rộng và nâng 9 cp nn bệ đài; bậc cp lát đá Granite; xây dựng mới bệ tượng đài; đu tư mmảng cò, bn hoa; ramd dốc dành cho người khuyết tật; xây dựng mới con tàu, thân đài; xây dng mới nhóm tượng đá; hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ thống chiếu sáng mỹ thuật; chống sét

8.500

Kế hoạch đầu tư công trung hn giai đon 2016 - 2020 tnh Cà Mau (nguồn vốn Xổ số kiến thiết)

2019-2020

Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn

Htrợ ngân sách huyện (theo Tng báo số 1059/TB-VP ngày 29/10/2018 và Công văn số 1068/VP-XD ngày 30/10/2018 của Văn phòng UBND)

4

Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp công trình Trụ sở hành chính xã Nguyễn Phích, huyện U Minh

C

Nguyễn Phích, huyện U Minh

San lp mặt bng; Ci to, nâng cấp và xây dựng mới Trụ sở m việc; Sân, đường nội bộ, thoát nước; Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ; Cột cờ; Cải tạo dãy nhà hiện trng 02 thành Hội trường; Mua sắm trang thiết bị m việc

14.439

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đon 2016 - 2020 tnh Cà Mau (nguồn vn ngân sách tập trung nguồn thu tiền sử dụng đt do tnh qun lý)

2020-2021

Ủy ban nhân dân huyện U Minh

 

5

Tiểu Dự án GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ Nam Sông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc).

C

Các huyện: Cái Nước, Trần Văn Thời

GPMB

9.182

Kế hoạch đầu tư công trung hn giai đon 2016 - 2020 tnh Cà Mau (nguồn vốn ngân sách tp trung nguồn thu tin sử dụng đt do tnh qun lý)

2019

Sở Giao thông vận tải

 

6

Dự án đầu tư xây dựng Hệ thng thủy lợi Tiu vùng II, III, V Cà Mau (Hạng mục GPMB).

C

Các huyện: Phú Tân, U Minh, Cái Nước, Trần Văn Thời

GPMB

12.000

Kế hoạch đu tư công trung hn giai đoạn 2016 - 2020 tnh Cà Mau (nguồn vn ngân sách tp trung ngun thu tiền sdụng đt do tnh quản lý)

2019

Sở Nông nghiệp và PTNT tnh

 

7

Dự án đầu tư xây dựng h tng Khu nhà ở trong Khu dch v Làng nghthuộc Công viên văn hóa - du lịch Mũi Cà Mau

C

Huyện Ngọc Hiển

Xây dựng đường giao thông nội bộ số 2, 4, 5, 6; bkè; cống thoát nước mưa; cống thoát nước sinh hot; vỉa hè; san lp mt bằng khu nhà ở

14.855

Kế hoạch đầu tư công trung hn giai đon 2016 - 2020 tnh Cà Mau (nguồn vốn ngân sách tp trung và nguồn thu tin sử dụng đất do tnh qun lý)

2019-2020

Ban Qun lý dự án xây dựng công trình Giao thông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


970

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17