Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 04/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Biêr Niê
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Xét Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

STT

Lĩnh vực

I

Giáo dục, dạy nghề

1

Các dự án khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề

II

Y tế

1

Các dự án khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế

III

Công nghiệp

1

Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

2

Dự án công nghiệp phụ trợ

3

Cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất, chế biến trong công nghiệp, nông nghiệp

4

Công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp

5

Sản xuất vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường

IV

Nông nghip

1

Đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững

2

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản

V

Môi trường

1

Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải, nước thải tập trung

2

Hỏa táng, điện táng

3

Sản xuất, cung cấp nước sạch

4

Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang

VI

Phát triển năng lượng

1

Phát triển điện năng lượng mặt trời, điện gió, điện sinh khối

2

Sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu hủy chất thải ô nhiễm môi trường

3

Phát triển, cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền tải, phân phối điện

VII

Nhà ở

1

Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên

2

Phát triển nhà ở tại đô thị, nông thôn

VIII

Văn hóa, Thể thao

1

Các dự án khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

IX

Du lịch

1

Đầu tư phát triển khu, điểm du lịch theo hướng chất lượng cao

2

Đầu tư phát triển khu, điểm du lịch sinh thái, kết hợp với nông, lâm nghiệp, cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh

X

Giao thông

1

Xây dựng trung tâm sát hạch giấy phép lái xe, trung tâm đăng kiểm

2

Phát triển hệ thống phương tiện vận tải hành khách công cộng

3

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

XI

Khoa học công nghệ

1

Đầu tư xây dựng khu công nghệ cao

2

Sản xuất phần mềm

3

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng công nghệ - thông tin

XII

Thương mại

1

Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối

2

Đầu tư xây dựng cơ sở bảo quản, lưu trữ, trung chuyển hàng hóa tập trung, quy mô lớn

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay tại Điều 1 Nghị quyết này, tình hình thực tế của địa phương và quy mô hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk, triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, Kỳ họp Chuyên đề thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Các Bộ: KHĐT; Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, TP, KH&ĐT, XD, NNPT&NT,

GTVT, KHCN, VHTT&DL, TM&MT, Y Tế;
Công thương; GD&ĐT; LĐTB&XH;
- Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


87

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188