Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2016 về chủ trương đầu tư các dự án do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 03/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Thanh Quang
Ngày ban hành: 31/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Sau khi xem xét các Tờ trình của y ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh v việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án và ý kiến thảo luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án như sau:

1. Mở rộng phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa;

2. Xây dng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.

(Chi tiết các dự án theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức lập, trình thẩm định và quyết định đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- Bộ TC, Bộ KHĐT;
- Ban Thường vụ T
nh ủy;
- Đoàn ĐB
QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND
tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh
ủy, các ban Đảng;
- VP Đoàn ĐB
QH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, n
gành, đoàn th;
- HĐND
, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VN, KM, ĐN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 31/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Mục tiêu đầu tư

Quy mô đầu tư

Địa điểm

Tổng mức đầu tư

Nguồn vốn

Thời gian thực hiện

1

Mở rộng phát triển Bệnh viện đa khoa tnh Khánh Hòa

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Mua sắm thiết bị y tế công nghệ mới thay thế cho công nghệ cũ và bổ sung một số thiết bị y tế chưa có nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Khoa chẩn đoán hình ảnh, giúp Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao

Theo Tờ trình số 30/TTr-BVĐKT ngày 11/01/2016 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa kèm theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa lập.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

42,08 tỷ đồng

- Nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư là 4,08 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay là 38 tỷ đồng, trong đó: vay Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa là 27 tỷ đồng (được ngân sách cấp tỉnh cấp bù lãi suất, nhưng không quá 50% lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ) và vay Ngân hàng Vietcombank là 11 tỷ đồng

2016

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp

Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa

- Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp với Tổng diện tích dự án là 14,36 ha. Trong phạm vi diện tích của dự án thiết kế bố trí khoảng 619 lô tái định cư, trong đó bố trí 403 lô tái định cư cho Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang; 64 lô tái định cư tại chỗ và 152 lô làm quỹ đất dự phòng để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Từng bước xây dựng hoàn chỉnh trục đô thị dọc theo sông Cái (khu vực cửa sông từ cầu Đường sắt ra đến cửa biển) theo định hướng quy hoạch chung của thành phố Nha Trang đến năm 2025. Việc xây dựng khu tái định Ngọc Hiệp sẽ tạo diện mạo mới cho thành phố Nha Trang, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa và vật chất của toàn bộ dân cư sinh sng tại khu vực.

Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp với tng diện tích 14,36 ha, quy mô xây dựng bao gồm các hạng mục: san nền; đường giao thông; xây dựng hệ thống thoát nước mua; xây dựng hệ thống thoát nước thải; cấp nước sinh hoạt; cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc (do các nhà mạng đầu tư xây dựng); cây xanh; an toàn giao thông.

Nội dung chi tiết các hạng mục được nêu tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

157,260 tỷ đồng

Ngân sách tỉnh

2016-2018

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2016 về chủ trương đầu tư các dự án do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253