Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 68/2017/NĐ-CP quản lý phát triển cụm công nghiệp

Số hiệu: 68/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều kiện thành lập cụm công nghiệp từ ngày 15/7/2017

Ngày 25/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Theo đó, quy định về điều kiện để thành lập cụm công nghiệp bao gồm:

- Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt;

- Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng (không yêu cầu về chủ đầu tư);

- Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì :

+ Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% (tăng 20% so với quy định hiện hành); hoặc

+ Tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha.

Nghị định 68/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2017 và bãi bỏ Quyết định 105/2009/QĐ-TTg về quy chế quản lý cụm công nghiệp.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này:

a) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;

b) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan tới quản lý, hoạt động của cụm công nghiệp.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cụm công nghiệp là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Cụm công nghiệp có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 10 ha. Riêng đối với cụm công nghiệp ở các huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 5 ha.

2. Cụm công nghiệp làng nghề là cụm công nghiệp phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

3. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

4. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đã được thành lập theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Ban Quản lý cụm công nghiệp cấp huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập để giao hoặc ủy quyền nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn.

6. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp bao gồm hệ thống các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp.

7. Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; các cá nhân và hộ gia đình (đối với cụm công nghiệp làng nghề) có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

8. Diện tích đất công nghiệp là diện tích đất của cụm công nghiệp có thể cho doanh nghiệp thuê, thuê lại để thực hiện sản xuất, kinh doanh, được xác định trong quy hoạch chi tiết do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Diện tích xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp là phần diện tích đất của cụm công nghiệp dành cho xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung, được xác định trong quy hoạch chi tiết do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

10. Tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp là tỷ lệ % của diện tích đất công nghiệp đã cho các tổ chức, cá nhân thuê, thuê lại để sản xuất, kinh doanh trên tổng diện tích đất công nghiệp của cụm công nghiệp.

11. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp là hệ thống các mục tiêu, định hướng, giải pháp và các cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh trong từng thời kỳ nhất định nhằm phân bố, phát triển mạng lưới các cụm công nghiệp hợp lý trên cơ sở sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của địa phương.

Điều 3. Lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp

1. Lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp:

a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào cụm công nghiệp;

b) Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn;

c) Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành;

d) Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, lao động ở địa phương;

đ) Các ngành, nghề, sản phẩm có thể mạnh của địa phương, vùng và các lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương;

e) Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này được ưu tiên xem xét ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

Điều 4. Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp

Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp gồm thông tin về quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh, cả nước.

Chương II

QUY HOẠCH, THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP

Mục 1. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 5. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

1. Căn cứ lập Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp:

a) Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch các ngành, sản phẩm, lĩnh vực có liên quan khác trên địa bàn;

b) Nhu cầu diện tích mặt bằng để thu hút, di dời các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp;

c) Khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn.

2. Nội dung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp:

a) Căn cứ pháp lý, sự cần thiết xây dựng quy hoạch;

b) Đánh giá, dự kiến nhu cầu phát triển các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các yếu tố tác động đến phát triển cụm công nghiệp; nhu cầu mặt bằng của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm công nghiệp;

c) Đánh giá hiện trạng, tiến độ triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tình hình thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy, hiệu quả hoạt động của từng cụm công nghiệp; những mặt đạt được, tồn tại và nguyên nhân;

d) Định hướng phân bố, phát triển các cụm công nghiệp, luận chứng quy hoạch từng cụm công nghiệp (gồm: Tên, địa điểm, diện tích, hiện trạng đất đai trên nguyên tắc hạn chế sử dụng đất đã quy hoạch trồng lúa, ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài cụm công nghiệp; nhu cầu thuê đất, thuê lại đất của cụm công nghiệp và các yếu tố thuận lợi, khó khăn);

đ) Đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường của các cụm công nghiệp đã thành lập trên địa bàn; dự báo tác động, biện pháp xử lý môi trường của các cụm công nghiệp dự kiến quy hoạch;

e) Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp; các giải pháp về cơ chế, chính sách, khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư; phương án tổ chức thực hiện quy hoạch;

g) Dự kiến danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp theo các phương án; lựa chọn một phương án và thể hiện trên bản đồ quy hoạch (gồm: Tên gọi, vị trí, diện tích, ngành nghề hoạt động, dự kiến tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn quy hoạch).

3. Kinh phí lập Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo, thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10 năm tiếp theo và được công bố chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt.

Điều 6. Lập, phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

1. Trình tự lập, phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan tổ chức lập, thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Công Thương để thỏa thuận Quy hoạch theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này.

3. Hồ sơ đề nghị thỏa thuận Quy hoạch:

a) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị thỏa thuận Quy hoạch;

b) Báo cáo Quy hoạch;

c) Báo cáo thẩm định Quy hoạch;

d) Văn bản góp ý của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan và Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình;

đ) Các văn bản, tài liệu khác (nếu có).

Số lượng hồ sơ gửi Bộ Công Thương là 3 bộ.

4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thỏa thuận Quy hoạch, Bộ Công Thương hoàn thành thẩm tra, có văn bản thỏa thuận Quy hoạch.

Trường hợp hồ sơ, nội dung Quy hoạch không đáp ứng yêu cầu hoặc có vấn đề cần làm rõ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nội dung Quy hoạch hoặc có văn bản đề nghị lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Thời gian bổ sung hồ sơ, hoàn thiện Quy hoạch hoặc lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan không tính vào thời gian thẩm tra, thỏa thuận Quy hoạch.

5. Căn cứ văn bản thỏa thuận Quy hoạch của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, nội dung và phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Quyết định phê duyệt Quy hoạch được gửi Bộ Công Thương 1 bản.

Điều 7. Điều kiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

1. Điều kiện bổ sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch:

a) Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh; Quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành, sản phẩm liên quan khác trên địa bàn;

b) Có quỹ đất công nghiệp đủ để thành lập cụm công nghiệp mới;

c) Các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện không đáp ứng nhu cầu thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

2. Điều kiện điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch:

Cụm công nghiệp đáp ứng một trong hai điều kiện sau thì xem xét, đưa ra khỏi Quy hoạch:

a) Cụm công nghiệp không còn phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch ngành, sản phẩm khác trên địa bàn;

b) Có nhu cầu chuyển đổi cụm công nghiệp có hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật thấp sang mục đích phát triển lĩnh vực, ngành nghề khác theo định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 8. Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp;

b) Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch;

c) Các văn bản, tài liệu khác (nếu có).

2. Nội dung chủ yếu của Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch:

a) Báo cáo bổ sung Quy hoạch gồm: Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, giải trình đáp ứng các điều kiện bổ sung Quy hoạch; nhu cầu mặt bằng sản xuất dự kiến thu hút đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp; phương án bổ sung quy hoạch (gồm: Tên gọi, địa điểm, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng, khả năng kết nối với hạ tầng bên ngoài, tư cách pháp nhân, năng lực của chủ đầu tư, nguồn vốn, giải pháp huy động vốn, phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự báo tác động, biện pháp xử lý môi trường và quản lý cụm công nghiệp sau khi được bổ sung Quy hoạch);

b) Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch gồm: Sự cần thiết, giải trình đáp ứng điều kiện điều chỉnh Quy hoạch; đánh giá hiện trạng, hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phương án chuyển đổi cụm công nghiệp.

Điều 9. Trình tự điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện lập tờ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm theo 8 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch (trong đó có 02 bộ hồ sơ gốc), gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định gồm: Tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ và nội dung, tính khả thi của Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch,

2. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản kèm theo 1 bộ hồ sơ và tài liệu liên quan để lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương.

3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, hồ sơ, tài liệu đề nghị thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương có văn bản thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch.

4. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thỏa thuận của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch; Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch được gửi Bộ Công Thương 1 bản.

Mục 2. THÀNH LẬP, MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 10. Điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

1. Điều kiện thành lập cụm công nghiệp:

a) Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt;

b) Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

c) Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha.

2. Điều kiện mở rộng cụm công nghiệp:

a) Không vượt quá 75 ha, có quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện;

b) Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

c) Đạt tỷ lệ lấp đầy ít nhất 60% hoặc nhu cầu thuê đất công nghiệp trong cụm công nghiệp vượt quá diện tích đất công nghiệp hiện có của cụm công nghiệp;

d) Hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành thường xuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

1. Hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp:

a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc văn bản của đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp;

c) Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp lý;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;

đ) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

2. Nội dung chủ yếu Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp:

a) Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, đánh giá sự phù hợp, đáp ứng các điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; tác động của các khu công nghiệp trên địa bàn ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp;

b) Hiện trạng sử dụng đất, định hướng bố trí các ngành, nghề có tính liên kết, hỗ trợ trong sản xuất; cơ cấu sử dụng đất và dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp; đánh giá khả năng đấu nối hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài cụm công nghiệp;

c) Xác định mục tiêu, diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phân tích, lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có); tiến độ thực hiện dự án phù hợp với thực tế và khả năng huy động các nguồn lực; kế hoạch, tiến độ thu hút đầu tư, di dời và tỷ lệ lấp đầy của cụm công nghiệp;

d) Đánh giá năng lực, tư cách pháp lý của chủ đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu, khả năng cân đối, huy động các nguồn vốn đầu tư (trong đó có nguồn vốn đầu tư công nếu có) để thực hiện dự án;

đ) Chi phí duy tu bảo dưỡng, vận hành hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, các chi phí liên quan khác; phương thức quản lý, khai thác sử dụng sau khi đi vào hoạt động;

e) Đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường, khả năng tiếp nhận chất thải xung quanh khu vực dự kiến thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; dự báo những nguồn thải, tác động môi trường của các ngành, nghề dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp và phương án quản lý môi trường;

g) Phân tích, đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, xã hội của cụm công nghiệp; các giải pháp tổ chức thực hiện.

Điều 12. Trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật có văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trong thời gian 5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật lập 8 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp (trong đó ít nhất có 2 bộ hồ sơ gốc), gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành lập, mở rộng cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định.

4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 1 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc không quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 1 bản.

Trường hợp cụm công nghiệp thành lập, mở rộng có điều chỉnh diện tích lớn hơn 5 ha so với quy hoạch đã được thỏa thuận thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thống nhất với Bộ Công Thương trước khi phê duyệt.

Điều 13. Nội dung thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

2. Nội dung, tính khả thi của Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp:

a) Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, phù hợp, đáp ứng các điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;

b) Tên gọi, diện tích, mục tiêu, ngành nghề hoạt động và lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

c) Năng lực, tư cách pháp lý của chủ đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu, khả năng cân đối và các giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật (nếu có nguồn vốn đầu tư công thì thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư công);

d) Chi phí liên quan và phương thức quản lý, khai thác sử dụng hạ tầng kỹ thuật sau khi đi vào hoạt động;

đ) Giải pháp thu hút đầu tư, di dời và hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường của cụm công nghiệp.

Điều 14. Nội dung chủ yếu Quyết định thành lập, Quyết định mở rộng cụm công nghiệp

1. Tên gọi, diện tích, địa điểm, ngành nghề hoạt động chủ yếu.

2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

3. Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

4. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

5. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).

6. Thời điểm có hiệu lực của Quyết định thành lập, Quyết định mở rộng cụm công nghiệp.

Chương III

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 15. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được thực hiện trong giai đoạn thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

2. Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao một trong các đơn vị sau làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

a) Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện đã được thành lập theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Ban Quản lý cụm công nghiệp cấp huyện;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương.

3. Khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp. Trường hợp một cụm công nghiệp có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, căn cứ năng lực tài chính, kinh nghiệm của từng doanh nghiệp, hợp tác xã và mức độ khả thi của báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Lập, phê duyệt Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

2. Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp.

3. Lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

4. Tổ chức thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành.

Điều 17. Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn trước khi thu hút, di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư vào trong cụm công nghiệp. Nội dung quy hoạch chi tiết phải phù hợp với Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, có bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường phù hợp với ngành nghề hoạt động của cụm công nghiệp và quy định về xử lý và xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về xây dựng. Quy hoạch chi tiết xây dựng làm căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

3. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo quy hoạch, bố trí quỹ đất ở vị trí phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở cho người lao động trong các cụm công nghiệp.

4. Kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp được cân đối trong kế hoạch ngân sách địa phương hàng năm; trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Điều 18. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp được thiết kế đồng thời, đồng bộ trong một dự án đầu tư để tiết kiệm chi phí, tiết kiệm sử dụng đất và thuận tiện cho việc xây dựng, sửa chữa, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nội dung Báo cáo đầu tư, mở rộng cụm công nghiệp, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

b) Trong giai đoạn chuẩn bị, thực hiện dự án, chủ đầu tư lập, đề nghị và tổ chức thực hiện đúng các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và có phương án phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước theo quy định của pháp luật; kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được bố trí từ nguồn vốn đầu tư của dự án.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, giám sát chủ đầu tư về xây dựng, thực hiện các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm công nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Chủ đầu tư báo cáo cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định của Luật Thống kê; đồng thời gửi Sở Công Thương 1 bản. Nội dung báo cáo gồm: Tiến độ đầu tư hạ tầng, vốn thực hiện, kết quả đầu tư của dự án, kết quả thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, nộp ngân sách, kết quả thụ hưởng các ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, lao động, bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Điều 19. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích

1. Các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp gồm: Bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự; thông tin liên lạc; cấp nước, thoát nước; vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải; phòng cháy, chữa cháy; duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ tiện ích khác.

Giá sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích được xác định trên nguyên tắc thỏa thuận thông qua hợp đồng ký kết giữa tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trường hợp không thỏa thuận được, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp, không trái quy định của pháp luật. Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, quản lý.

3. Việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Quyền của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Vận động, tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết và ngành nghề sản xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi, văn phòng để cho doanh nghiệp thuê hoặc bán và kinh doanh các dịch vụ công cộng, tiện ích khác trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung; xác định giá cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và giá các loại dịch vụ công cộng, tiện ích khác, Trường hợp cụm công nghiệp do Ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì việc quyết định cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và giá các loại dịch vụ công cộng, tiện ích khác do Sở Công Thương báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.

5. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xử lý đối với các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp vi phạm pháp luật, đã ngừng hoạt động hoặc không thực hiện sau 12 tháng.

6. Hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này và của pháp luật liên quan.

Điều 21. Nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện trong dự án; trong trường hợp quá thời hạn quy định, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phải xin phép gia hạn và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đầu tư.

2. Duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động; cung cấp các dịch vụ, tiện ích phục vụ sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp (nếu có).

3. Bố trí nguồn nước đảm bảo phục vụ cho việc chữa cháy tại chỗ; bố trí đảm bảo khoảng cách an toàn với nguồn nhiệt, thiết bị điện, hệ thống ngăn cháy với các vật dễ cháy và khu vực lân cận của cụm công nghiệp.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, tiêu chuẩn về xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường.

5. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

6. Hàng năm báo cáo Sở Công Thương và công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong cụm công nghiệp trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và của địa phương.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 22. Tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, cơ sở sản xuất có nhu cầu di dời vào cụm công nghiệp liên hệ với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để được hướng dẫn về quy hoạch, bố trí ngành nghề, giá thuê đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích, các thủ tục triển khai dự án đầu tư vào cụm công nghiệp và thỏa thuận nguyên tắc về vị trí, địa điểm, diện tích đất công nghiệp dự kiến thuê.

Điều 23. Thuê đất, cấp giấy phép xây dựng trong cụm công nghiệp

1. Các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm công nghiệp thực hiện thủ tục thuê đất của nhà nước hoặc thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Các công trình xây dựng trong cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được thẩm định thiết kế thì được miễn giấy phép xây dựng. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công bằng văn bản kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, lưu hồ sơ.

Điều 24. Quyền của tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

1. Được sử dụng, gia hạn sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai; cho thuê lại phần đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và tài sản trên đất thuê theo quy định của pháp luật.

2. Sử dụng có trả tiền các công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng và các dịch vụ khác theo quy định.

3. Ứng vốn hoặc góp vốn để xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật theo thỏa thuận với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng.

4. Được hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc tuyển dụng, đào tạo lao động phục vụ yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

5. Được hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các thủ tục đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

6. Hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này và của pháp luật.

Điều 25. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

1. Sử dụng đất, triển khai dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng nội dung hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); trường hợp quá thời hạn quy định phải báo cáo chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cơ quan có thẩm quyền gia hạn theo quy định.

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự, nộp các khoản tiền sử dụng hạ tầng, dịch vụ công cộng, tiện ích khác theo thỏa thuận.

3. Tham gia tích cực vào việc thu hút lao động, giải quyết việc làm tại địa phương, ưu tiên lao động thuộc diện chính sách, hộ gia đình bị thu hồi đất để xây dựng cụm công nghiệp.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh phải lập, thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh thực hiện theo kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thực hiện thường xuyên không quá một lần trong một năm trừ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong cụm công nghiệp.

3. Tổ chức, cá nhân trong cụm công nghiệp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh gửi cơ quan thống kê trên địa bàn theo quy định của Luật Thống kê. Định kỳ hàng quý, năm, cơ quan thống kê trên địa bàn có trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

Chương V

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

Mục 1. ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 27. Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Điều 28. Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

2. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Điều 29. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. Phạm vi, đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp phục vụ di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn.

Điều 30. Hỗ trợ hoạt động phát triển cụm công nghiệp

1. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công Thương thực hiện gồm:

a) Điều tra, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo, phối hợp xúc tiến đầu tư; thông tin tuyên truyền, in ấn, xuất bản tài liệu; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, chính sách về cụm công nghiệp;

b) Khảo sát, đánh giá, xây dựng chính sách, mô hình quản lý, kinh nghiệm phát triển cụm công nghiệp ở trong và ngoài nước.

2. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp do địa phương thực hiện gồm:

a) Hoạt động phát triển cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư; điều tra, khảo sát các tổ chức, cá nhân có nhu cầu di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp; lập, thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cụm công nghiệp;

c) Hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư di dời vào trong cụm công nghiệp.

3. Kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp là nguồn kinh phí sự nghiệp; được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mục 2. ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ

Điều 31. Điều kiện ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm công nghiệp làng nghề

1. Nằm trong Quy hoạch, được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp.

2. Số lượng các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề chiếm trên 60% so với số lượng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã di dời hoặc đăng ký di dời vào cụm công nghiệp làng nghề.

3. Tính đến thời điểm xem xét hưởng ưu đãi, hỗ trợ, tỷ lệ đăng ký lấp đầy trên 80%, trong đó trên 60% của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề theo xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 32. Ưu đãi, hỗ trợ đối với cụm công nghiệp làng nghề

1. Ưu đãi đầu tư:

a) Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất 11 năm và được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư;

b) Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 15 năm và được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư.

2. Hỗ trợ đầu tư:

a) Ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí di dời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề vào cụm công nghiệp làng nghề; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương xem xét ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề.

3. Ngoài hưởng ưu đãi, hỗ trợ tại các khoản 1 và 2 Điều này, dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp làng nghề còn được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ tại các Điều 27, 28, 29 và 30 Nghị định này và của pháp luật liên quan. Trường hợp nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ thì áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ cao nhất.

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 33. Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp

1. Ban hành, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

2. Cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận liên quan đến đầu tư, kinh doanh cụm công nghiệp; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công cộng, tiện ích về cụm công nghiệp.

3. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

4. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm và vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp.

Điều 34. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về cụm công nghiệp

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên cả nước; phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể từng bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan liên quan; ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về cụm công nghiệp.

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong từng giai đoạn do ngân sách trung ương đảm bảo; chỉ đạo xử lý, giải quyết các vi phạm, vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ngoài phạm vi quyền hạn, trách nhiệm nêu tại các Điều 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 và 42 Nghị định này, có trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và quản lý theo lãnh thổ đối với cụm công nghiệp; kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; hướng dẫn, phân cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này và của pháp luật liên quan.

Điều 35. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước có quyền hạn, trách nhiệm:

1. Xây dựng, ban hành hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, pháp luật, chứng nhận, xác nhận liên quan về cụm công nghiệp; thỏa thuận quy hoạch, có ý kiến đối với đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư các cụm công nghiệp.

2. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

3. Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn sau năm 2020 do ngân sách trung ương đảm bảo; xây dựng phương án ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp hàng năm và 5 năm, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện quy hoạch, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý kiến nghị của các địa phương về cụm công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Ban hành biểu, mẫu quy chế quản lý, báo cáo về cụm công nghiệp; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước.

Điều 36. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Tổng hợp phương án ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 5 năm và hàng năm trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo hình thức đối tác công tư.

3. Tổng hợp, bổ sung các cụm công nghiệp (trừ cụm công nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương) vào Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vào Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư và hướng dẫn để thực hiện.

Điều 37. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Cân đối ngân sách trung ương đảm bảo thực hiện hoạt động phát triển cụm công nghiệp.

2. Tổng hợp, bổ sung và hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn xây dựng, trình tự lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và hoạt động cấp phép xây dựng trong cụm công nghiệp.

Điều 39. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp.

2. Rà soát, tổng hợp, công bố danh mục các cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong cả nước.

Điều 40. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Nội vụ

Phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Trung tâm phát triển cụm công nghiệp, Ban Quản lý cụm công nghiệp cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Điều 41. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Công an

Hướng dẫn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cụm công nghiệp theo quy định.

Điều 42. Quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Phê duyệt quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, các cơ chế, chính sách, kế hoạch hoạt động phát triển cụm công nghiệp, đề xuất đầu tư cụm công nghiệp theo đối tác công tư sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương; trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo.

2. Ban hành Quy chế phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

3. Chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; hỗ trợ thực hiện giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, xây dựng hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, bưu chính viễn thông, nhà ở công nhân.

4. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật tại cụm công nghiệp; chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.

5. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Công Thương về tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Quyền hạn, trách nhiệm của Sở Công Thương

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn, có quyền hạn, trách nhiệm:

1. Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện quy hoạch, quy định, quy chế, các chính sách, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm: Thu hồi đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy) theo quy định, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Chủ trì thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy hoạch, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp.

4. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình cụm công nghiệp; đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhu cầu sử dụng đất của cụm công nghiệp trong từng giai đoạn; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn.

Điều 44. Quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Đề nghị quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên địa bàn; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho Trung tâm phát triển cụm công nghiệp hoặc Ban Quản lý cụm công nghiệp cấp huyện hoạt động hiệu quả.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn trực thuộc hỗ trợ thực hiện công tác thu hồi đất, thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở công nhân, thủ tục triển khai đầu tư vào cụm công nghiệp.

3. Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư vào trong cụm công nghiệp (gồm: Thu hồi đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) theo quy định, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Đầu tư hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp; phê duyệt, thực hiện kế hoạch di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

5. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật, chính sách về cụm công nghiệp theo thẩm quyền; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Công Thương về tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 45. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp hoạt động kém hiệu quả, không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, xin gia hạn nhiều lần, vi phạm pháp luật bị xem xét xử lý theo quy định.

Điều 46. Xử lý chuyển tiếp

1. Cụm công nghiệp có diện tích dưới 10 ha hoặc cụm công nghiệp ở các huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có diện tích dưới 5 ha đã thành lập, mở rộng hoặc đang trong quá trình thẩm định thành lập, mở rộng theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp được tiếp tục hoạt động và quản lý theo quy định tại Nghị định này.

2. Cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực được tiếp tục xử lý theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT.

Điều 47. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.

2. Nghị định này bãi bỏ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

Điều 48. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và các địa phường hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (3b).PC

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 68/2017/ND-CP

Hanoi, May 25, 2017

 

DECREE

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Investment dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on Public Investment dated June 18, 2014;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on Construction dated June 18, 2014;

Pursuant to the Law on Land dated November 29, 2013;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Minister of Industry and Trade;

The Government herby promulgates a Decree on the management and development of industrial clusters.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Decree provides for planning for, and establishment and expansion of industrial clusters; investment in technical infrastructure and business and production facilities in industrial clusters; incentives and assistance for development of industrial clusters and state management of industrial clusters.

2. This Decree applies to:

a) Enterprises, cooperatives and units investing in construction of technical infrastructure of industrial clusters (hereinafter referred to as “industrial cluster infrastructure”).

b) Organizations and individuals carrying out production and business (hereinafter referred to as “businesses”) in industrial clusters;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Definitions

For the purposes of this Decree, the terms below are construed as follows:

1. “industrial cluster” means a place in which services are provided for industrial and cottage-industrial production, with defined geographical boundaries and without any inhabitant living in the cluster, and which is constructed to attract and relocate small and medium-sized enterprises, cooperatives and cooperative associations to conduct production and business activities.

An industrial cluster has an area not less than 75 ha and not exceeding 10 ha. An industrial cluster in a mountainous district or a craft village industrial has an area not less than 75 ha and not exceeding 5 ha.

2. “draft village industrial cluster” means an industrial cluster that serves the relocation of and expansion of production and business by small and medium-sized enterprises, cooperatives, cooperative associations, production establishments of households and individuals in the craft village for the purposes of remedying environmental pollution and developing local crafts and craft villages.

3. “investor in industrial cluster infrastructure” means an enterprise, cooperative or unit that is established and operate in accordance with Vietnam’s law, and constructs, manages and operates a system of technical infrastructural constructions of an industrial cluster.

4. “district-level industrial cluster development center” means a revenue-generating economic public service provider affiliated to a district-level People's Committee and established in accordance with the Regulation on industrial cluster management promulgated together with the Prime Minister’s Decision No. 105/2009/QD-TTg dated August 19, 2009.

5. “district-level industrial cluster management board” means a unit affiliated to a district-level People's Committee and established by the district-level People's Committee to authorize the board to act as an investor in industrial cluster infrastructure within the district.

6. “system of shared technical infrastructural constructions of an industrial cluster” includes the system of internal traffic works, sidewalks, trees, water supply and drainage, wastewater and solid waste treatment, electric power supply, public lighting or internal communications system, administrative and security offices, and other works serving activities of the industrial cluster.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. “industrial land area” means land area of an industrial cluster that may be leased out or subleased to an enterprise to conduct its production and business activities and is specified in the detailed planning approved by the competent authority.

9. “area for development of the system of shared technical infrastructural constructions of an industrial cluster” means an industrial cluster’s area of land that is reserved for the development of the system of shared technical infrastructural constructions and specified in the detailed planning approved by the competent authority.

10. “occupancy rate of an industrial cluster” means the ratio of the industrial land area leased out or subleased to an organization or individual to conduct its/his/her production and business activities over the total industrial land area of the industrial cluster.

11. “industrial cluster development planning” means a system of objectives, orientations, solutions and policies on development of industrial clusters within a province in each period, which is intended for appropriately running and developing a network of industrial clusters by economically and effectively using local resources and natural resources.

Article 3. Fields, business lines and business and production establishments encouraged to make their investment and relocate to industrial clusters

1. Fields, business lines and business and production establishments encouraged to make their investment in and relocate to industrial clusters include:

a) Business and production establishments which cause pollution or are likely to cause pollution in craft villages, populated areas and urban areas and other production establishments which need to relocated to an industrial cluster;

b) Production of products and spare parts, and assembly and repair of machinery and equipment for agricultural and rural production;

c) Production of supporting industrial products on the list of prioritized supporting industrial products promulgated by the Government;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Business lines and products which are the local and regional strengths and other business lines in conformity with the planning for development of local industry and cottage industry;

e) Agricultural, forestry and fishery processing industry.

2. Businesses involved in the fields and business lines mentioned in Clause 1 of this Article are given priority upon considering providing investment incentives and assistance.

Article 4. Database of industrial clusters

The database of industrial clusters includes information about the planning, establishment, investment in technical infrastructure and operations of industrial clusters in provinces and nationwide.

Chapter II

PLANNING FOR AND ESTABLISHMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS

Section 1. INDUSTRIAL CLUSTER DEVELOPMENT PLANNING

Article 5. Industrial cluster development planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Socio-economic development planning; industrial and cottage industry development planning; Land use planning; Construction planning and Planning for other relevant local industries, products and fields;

b) Demand for premises to attract and relocate businesses in industrial clusters;

c) Ability to mobilize capital investment  sources of enterprises, the State and other legal capital sources for constructing technical infrastructural constructions of local industrial clusters.

2. Contents of an industrial cluster development planning:

a) Legal bases and the necessity of formulating the planning;

b) Assessment and anticipation of the demand for development of industries and cottage industries and cottage industrial business and factors impacting industrial cluster development; premises demand of organizations and individuals investing in industrial clusters;

c) Assessment of status and schedule for implementation of the planning and investment in technical infrastructure construction, investment attraction, occupancy rate, operating efficiency of each industrial cluster; achievements, shortcomings and reasons;

d) Orientations for distribution and development of industrial clusters, facts for formulation of planning for each industrial cluster (including: name, location, area, current land status according to the principle of restricting use of land reserved for growing rice, business lines, schedule for investment in technical infrastructure, ability to connect technical infrastructure outside industrial clusters; demand for leasing out and subleasing land of industrial clusters and favorable and complicating factors);

dd) Assessment of current status and management of environment in industrial clusters locally established; forecasting of environmental impacts of and measures to remedy environment in industrial clusters for which the planning is formulated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Costs of formulating the industrial cluster development planning shall be covered by the local government budget and comply with applicable regulations.

4. The planning for development of industrial clusters in a province shall be formulated for each 10-year period together with its prospect of a subsequent 10-year period, and announced within 30 days after the date on which the planning approval decision is issued.

Article 6. Formulation and approval of industrial cluster development planning

1. Sequence of formulating and approving industrial cluster development planning shall comply with regulations of law on comprehensive planning for socio-economic development.

2. The Department of Industry and Trade shall take charge and cooperate with relevant departments and district-level People’s Committees concerned in organizing formulation and appraisal of the local industrial cluster development planning for submission thereof to the provincial People’s Committee, which will submit it to the Ministry of Industry and Trade for approval as prescribed in Clauses 3 and 4 of this Article.

3. An application for approval of the planning includes:

a) An application form for approval of the planning, which is submitted by the provincial People's Committee;

b) A report on the planning;

c) A report on planning appraisal;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Other documents (if any).

03 sets of application are submitted to the Ministry of Industry and Trade.

4. Within 30 working days from the date on which a sufficient application is received, the Ministry of Industry and Trade shall finish appraising it and grant written approval of the planning.

In the event the application or any content of the planning fails to satisfy the requirements or needs clarification, the Ministry of Industry and Trade shall send a written request for modification of application or content of the planning or a written request for opinions of relevant ministries. The time for modifying the application or the planning or seeking opinions of relevant ministries shall not be included in the time for appraising or approving the planning.

5. Based on the written approval of the planning granted by the Ministry of Industry and Trade, the provincial People’ Committee shall provide guidance on modification of the application and/or contents of the planning and approve the industrial cluster development planning. 01 copy of the decision on approval of the planning shall be submitted to the Ministry of Industry and Trade.

Article 7. Conditions for making adjustments or additions of the industrial cluster development planning

1. Conditions for adding an industrial cluster to the planning:

a) The industrial cluster shall conform to the socio-economic development planning; industrial and cottage-industrial development planning; provincial and district-level land use plans and planning; construction planning and planning for other relevant industries and products within the district or province;

b) There is an industrial land fund large sufficient for establishing a new industrial cluster;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) An investor in construction of infrastructure of the industrial cluster shall be clearly determined.

2. Conditions for excluding an industrial cluster from the planning:

The industrial cluster that meets one of the following conditions may be excluded from the planning:

a) The industrial cluster is no longer conformable with the socio-economic development planning; industrial and cottage-industrial development planning; land use plan and planning; construction planning, urban planning and planning for other relevant industries and products within the district or province;

b) There is a need to give the industrial cluster with ineffective investment in technical infrastructure a new purpose which is to develop another field or industry in line with the local socio-economic development planning, urban planning or construction planning approved by the competent authority.

Article 8. Applications for adjustment or addition to industrial cluster development planning

1. An application for adjustment or addition to the planning includes:

a) An application form for adjustment or addition to the industrial cluster planning, which is submitted by the district-level People’s Committee;

b) A report on adjustment or addition to the planning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Main contents of the report on adjustment or addition to the planning:

a) A report on addition to the planning shall contain legal bases, necessity and explanation for satisfying the conditions for making addition to the planning; expected demand for production premises for attracting investment in or relocation to the industrial cluster; plan to make addition to the planning (including name, location, area, current use of land, business lines, schedule for infrastructure investment, ability to connect outside infrastructure, legal status and capacity of the investor, capital sources, capital raising solution, plan on investment in construction of technical infrastructure investment, proposed environmental impacts and measures to remedy environment and manage the industrial cluster after being added to the planning);

b) A report on adjustment to the planning shall contain the necessity and explanation for satisfying the conditions for making adjustment to the planning; assessment of current status and effectiveness of investment in technical infrastructure construction and industrial cluster repurposing plan.

Article 9. Sequence of making adjustment or addition to industrial cluster development planning

1. The district-level People’s Committee shall prepare an application form and submit it to the provincial People’s Committee enclosing 08 sets of application for adjustment or addition to the planning (including 02 original sets), and to the Department of Industry and Trade, which will take charge and cooperate with relevant departments in carrying out appraisal. The appraisal shall focus on the legitimacy and validity of applications, and contents and feasibility of the report on adjustment or addition to the planning.

2. Within 15 working days from the receipt of a sufficient application, the Department of Industry and Trade shall finish appraising it and submit it to the provincial People’s Committee thereof. Within 05 working days from the date on which the appraisal report submitted by the Department of Ministry of Industry and Trade is received, the provincial People’s Committee shall send a written request enclosed with 01 set of application and relevant documents to the Ministry of Industry and Trade for its approval.

3. Within 15 working days from the date on which the abovementioned documents are received, the Ministry of Industry and Trade shall grant written approval for adjustment or addition to the planning.

4. Within 5 working days from the date on which the written approval is received, the provincial People’s Committee shall issue a decision on adjustment or addition to the planning; 01 copy of the decision shall be submitted to the Ministry of Industry and Trade.

Section 2. ESTABLISHMENT OR EXPANSION OF INDUSTRIAL CLUSTERS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Conditions for establishing an industrial cluster:

a) The industrial cluster is included in the approved industrial cluster development planning;

b) There is an enterprise or cooperative that has a legal status, capacity and experience to invest in construction of technical infrastructure or a unit that is assigned to invest in construction of technical infrastructure;

c) In the event industrial clusters have been established within a district, the average occupancy rate of those industrial clusters must exceed 50% or the clusters’ total industrial land fund yet to be leased out must be less than 50 ha.

2. Conditions for expansion of an industrial cluster:

a) The industrial cluster must not exceed 75 ha and there is a land fund conforming to the land use planning and land use plan within the district;

b) There is an enterprise or cooperative that has a legal status, capacity and experience to invest in construction of technical infrastructure or a unit that is assigned to invest in construction of technical infrastructure;

c) The occupancy rate is at least 60% or the demand for leasing the industrial land in the industrial cluster exceeds the area of current land of the industrial cluster;

d) The industrial cluster has completed construction of and put common shared technical infrastructural constructions into normal operation in line with the approved detailed plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An application for establishment or expansion of an industrial cluster includes:

a) An application form for establishment or expansion of an industrial cluster, which is submitted by the district-level People’s Committee;

b) The written request for acting as the investor in technical infrastructure construction project or written request for establishment or expansion of the  industrial cluster from the unit assigned to construct industrial cluster infrastructure enclosed with an report on investment in establishment or expansion of the  industrial cluster;

c) A copy of certificate of establishment or a document proving legal status;

d) A copy of one of the following documents: the investor's financial statements of the last two years; parent company's commitment to provide financial assistance; financial institution’s commitment to provide financial assistance; guarantee for investor’s financial capacity; explanation for investor’s financial capacity;

dd) Other documents.

2. Main contents of the report on investment in establishment or expansion of the industrial cluster:

a) Legal bases, necessity and assessment of conformity with and satisfaction of the conditions for establishment or expansion of the industrial cluster; impacts of industrial parks on the effectiveness of investment in and occupancy rate of the industrial cluster.

b) Current use of land, orientation for arranging business lines that prove connective and supportive to production; land use structure and expected attraction of investment in the industrial cluster; assessment of ability to connect technical infrastructure inside and outside the industrial cluster;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Assessment of investor's capacity and legal status; expected total investment capital, structure and ability to balance and raise investment capital (including public investment capital if available) for execution of the project;

dd) Costs of maintenance and operation of the system of technical infrastructural constructions, other relevant costs; methods of managing and operating such system after being put into operation;

e) Assessment of current status of the environment, environmental management, ability to receive waste around the area where the industrial cluster is expected to be established or expanded; forecasting sources of waste and environmental impacts of business lines which it is expected to attract to make investment in the industrial cluster and an environmental management plan;

g) Preliminary analysis and assessment of socio-economic efficiency of the industrial cluster; solutions for organizing implementation.

Article 12. Sequence of establishing or expanding an industrial cluster

1. The enterprise or cooperative shall submit its written request for acting as the investor in technical infrastructure construction project or the unit assigned to construct industrial cluster infrastructure shall submit its written request for establishment or expansion of the industrial cluster enclosed with an report on investment in establishment or expansion of the industrial cluster to the district-level People’s Committee.

2. Within 5 working days, the district-level People’s Committee shall take charge and cooperate with the enterprise or cooperative or unit assigned to invest in technical infrastructure construction in preparing 08 sets of application for establishment or expansion of the industrial cluster (including at least 02 original sets), and submit them to the Department of Industry and Trade, which will take charge and cooperate with relevant departments in appraising the application.

3. Within 15 working days from the receipt of a sufficient application, the Department of Industry and Trade shall finish the appraisal and submit a report on establishment or expansion of the industrial cluster to the provincial People’s Committee.

In the event the application or contents of the report on establishment or expansion of the industrial cluster fails to satisfy the requirements, the Department of Ministry and Trade shall request the district-level People’s Committee in writing to complete the application. The time for completing the application shall not be included in the time for appraisal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case where the establishment or expansion of the industrial cluster results in a change of the area which is 5 ha more than the area mentioned in the approved planning, the provincial People's Committee shall reach a written agreement with the Ministry of Industry and Trade before approval.

Article 13. Contents of appraisal of establishment or expansion of an industrial cluster

1. The legitimacy and validity of the application for establishment and expansion of an industrial cluster.

2. Contents and feasibility of the report on investment in establishment or expansion of the industrial cluster:

a) Legal bases, necessity, conformity and satisfaction with the conditions for establishment or expansion of the industrial cluster;

b) Name, area, objectives, business lines and selection of an alternative for investment in technical infrastructure construction;

c) The investor’s capacity, legal status, total investment capital, structure, ability to balance and solutions to raise capital for the completion of technical infrastructure construction (if the public investment capital is available, the procedures set out in the law on public investment must be complied with);

d) Relevant costs and methods of managing and operating technical infrastructure after being put into operation;

dd) Solutions for attracting investment and relocation, and socio-economic and environmental efficiency of the industrial cluster.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Name, area, location and main business lines.

2. Investor in construction of technical infrastructure.

3. Scale of investment in technical infrastructure construction, total investment capital and structure of investment capital sources.

4. Schedule for execution of the technical infrastructure construction project.

5. Investment incentives and assistance (if any) and conditions for application thereof.

6. Effective date of the decision on establishment or expansion of the industrial cluster.

Chapter III

INVESTMENT IN CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL CLUSTER INFRASTRUCTURE

Article 15. Investors in construction of industrial cluster infrastructure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For disadvantaged or extremely disadvantaged areas and areas that are incapable of attracting any enterprise to invest in and commercially operate industrial cluster infrastructure, the provincial People's Committee shall, at the request of the district-level People's Committee and the Department of Industry and Trade, assign one of the following units to act as an investor in construction of industrial cluster infrastructure:

a) The district-level industrial cluster development center established under the Regulation on the management of industrial clusters promulgated together with the Prime Minister’s Decision No. 105/2009/QD-TTg dated August 19, 2009;

b) The district-level industrial cluster management board;

c) A public service provider affiliated to the Department of Industry and Trade.

3. Priority should be given to selection of an enterprise or cooperative to act as the investor in the construction of industrial cluster infrastructure. If multiple enterprises and cooperatives wish to act as the investor in the construction of technical infrastructure, based on each enterprise and cooperative’s financial capacity and experience and the feasibility of the report on investment in establishment or expansion of the industrial cluster, the Department of Industry and Trade shall request the provincial People’s Committee to decide to make a selection in accordance with regulations of law.

Article 16. Sequence of investment in construction of industrial cluster infrastructure

1. Prepare and approve the report on investment in establishment or expansion of the industrial cluster.

2. Formulate and approve the detailed planning for industrial cluster construction.

3. Set up and approve the industrial cluster infrastructure construction project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Detailed planning for industrial cluster construction

1. The district-level People’s Committee shall direct agencies and units to organize formulation and approval of the detailed planning for industrial cluster construction within the district before attracting or relocating enterprises and production establishments to the industrial cluster. The contents of the detailed planning must conform to the report on investment in establishment or expansion of the industrial cluster, include technical infrastructural constructions serving environmental protection in conformity with business lines that will operate in the industrial cluster and regulations on treatment and discharge of wastewater into water in accordance with regulations of law.

2. The contents and sequence of formulating, appraising, approving and managing the detailed planning for industrial cluster construction shall comply with applicable regulations on construction. The construction detailed planning shall serve as the basis for formulating, appraising and approving the industrial cluster infrastructure construction project.

3. At the request of the district-level People’s Committee, the provincial People’s Committee shall provide guidance on planning and providing residential land in appropriate locations within the district to build residential houses for employees working in industrial clusters.

4. The funding for formulation of the detailed planning for industrial cluster construction is included in the annual local government budget; if an enterprise or cooperative acts as the investor in construction of industrial cluster infrastructure, the funding for formulation of the detailed construction planning is part of the capital ready for investment and included in the project’s total investment capital.

Article 18. Investment in construction of industrial cluster infrastructure

1. Management of a technical infrastructure construction project:

a) The system of shared technical infrastructure system of an industrial cluster shall be designed simultaneously and synchronously in an investment project to ensure thriftiness and land use efficiency, and facilitate construction, repair and operation of technical infrastructural constructions. The project shall conform to the contents of the report on investment in or expansion of the industrial cluster and the approved detailed planning. It is not required to follow procedures for obtaining a decision on investment guidelines.

The investor shall set up and execute the industrial cluster infrastructure construction project. The contents and sequence of setting up, appraising, approving and managing the project shall comply with regulations of law on investment and construction.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The Department of Natural Resources and Environment shall take charge and cooperate with the Department of Industry and Trade and district-level People’s Committee in inspecting and supervising the investor’s compliance with the contents of the environmental impact assessment report; promptly discover and take actions against violations of the law on environmental protection.

2. The investor shall submit a report on investment in construction of industrial cluster infrastructure to the local statistics authority according to regulations of the Law on Statistics; and 01 copy of the report shall be sent to the Department of Industry and Trade. The report shall contain the schedule for making investment in infrastructure, capital disbursed, investment results of the project, results of attraction of investment to industrial clusters, payments made to the budget, results of receipt of the State incentives and assistance, labor, environmental protection and specialized norms by operating fields.

Article 19. Management of public services and utilities

1. Shared public services and utilities in an industrial cluster include security and order protection; communications systems; water supply and drainage; environmental hygiene, waste and wastewater treatment; fire prevention and fighting; maintenance and operation of technical infrastructural constructions and other utility services.

Prices for use of public services and utilities are determined under an agreement signed between service users and the investor in construction of industrial cluster infrastructure. In case of failure to reach an agreement, the investor in construction of industrial cluster infrastructure shall notify the district-level People’s Committee for resolution as prescribed in law.

2. The investor in construction of industrial cluster infrastructure shall organize provision and management of shared public services and utilities in the industrial cluster; shall make and approve the Regulation on management of public services and utilities according to the opinions of businesses in the industrial cluster, which must comply with regulations of law. Within 5 working days from the date on which the decision on approval of Regulation on management utilities and public services is made, the investor shall submit it to the Department of Industry and Trade and the district-level People's Committee for monitoring and management purposes.

3. The resolution of complaints and disputes arising from the management, provision and use of shared public services and utilities in an industrial cluster must comply with regulations of law.

Article 20. Rights of investors in construction of industrial cluster infrastructure

Every investor in construction of industrial cluster infrastructure has the right to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. raise capital for construction of industrial cluster infrastructure in accordance with law.

3. invest in construction of factories, warehouses and offices for lease or sale to enterprises and trade in other public services and utilities in the industrial cluster in accordance with the law.

4. sublease or transfer the rights to use land on which shared technical infrastructure has been constructed; determine prices for subleasing or transferring such rights, prices for rental or sale of factories, warehouses and offices and prices for other public services and utilities. If the investor in construction of industrial cluster infrastructure is the district-level industrial cluster management board, the district-level industrial cluster development center or the public service provider affiliated to the Department of Industry and Trade, the Department of Industry and Trade shall request a competent authority to decide on the land sublease or transfer of land use rights, prices for such sublease or transfer, prices for rental or sale of factories, warehouses, and offices, and prices for other public services and utilities.

5. request a competent authority to revoke the investment guideline decision or the investment registration certificates or take actions against the investment projects which violate the law, have been terminated or have not been executed for a 12 month period.

6. receive incentives and assistance prescribed in this Decree and relevant law.

Article 21. Obligations of investors in construction of industrial cluster infrastructure

Every investor in construction of industrial cluster infrastructure has the obligation to:

1. execute its industrial cluster infrastructure construction project in accordance with the approved detailed planning and ensure the construction is carried out on schedule, otherwise the investor in construction of technical infrastructure must apply for extension and obtain approval by the competent authority in accordance with regulations of law on investment.

2. maintain the system of shared technical infrastructure systems of the industrial cluster throughout its operation duration; provide public services and utilities (if any) serving production and business in the industrial cluster.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. fulfill obligations according to regulations of laws on land, finance, accounting, auditing, statistics, insurance, labor, construction standards, occupational safety, industrial sanitation and environmental protection.

5. assist and enable organizations and individuals to follow the procedures to start their production and business in the industrial clusters.

6. submit annual reports to the Department of Industry and Trade and make publicly available information on area of land yet to be leased out or subleased in the industrial cluster on the websites of enterprises and local governments.

7. fulfill other obligations prescribed by law.

Chapter IV

INVESTMENT IN PRODUCTION AND BUSINESS INVESTMENT IN INDUSTRIAL CLUSTERS

Article 22. Receipt of investment projects in industrial clusters

Organizations and individuals wishing to invest in, and production establishments wishing to relocate to an industrial cluster shall contact the investor in construction of technical infrastructure for instructions on planning, on arrangement of business lines, on land rents and prices for factories, warehouses and offices, on prices for use of public services and utilities and on procedures for executing investment projects in the industrial cluster, and shall sign an in-principle agreement on the locations and area of industrial land for lease.

Article 23. Land lease and issuance of construction permits in industrial clusters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Construction works in an industrial cluster for which the detailed planning with a scale of 1/500 has been approved and for which the design has been appraised are exempt from construction permits. In this case, the organizations and individuals shall send written notice of the date of commencing building of construction works enclosed with the construction design dossier to the district-level People’s Committees for monitoring and archiving purposes.

Article 24. Rights of businesses in industrial clusters

Every business in an industrial cluster has the right to:

1. use land and have land use term extended in accordance with the Law on Land; sublease a piece of land, a factory, warehouse, office and property on such land in accordance with law.

2. use and pay fees for technical infrastructural constructions, public services and other services as prescribed.

3. advance or contribute capital to construct and commercially operate technical infrastructure by agreement with the investor in infrastructure construction.

4. receive assistance in recruiting and training employees to meet production and business requirements.

5. receive instructions and assistance in following procedures for investment in production and business in the industrial cluster.

6. receive incentives and assistance prescribed in this Decree and law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Every business in an industrial cluster has the obligation to:

1. use land and execute investment projects, and carry out business and production activities under economic contracts signed with the investor in construction of technical infrastructure and the decision on approval of investment guidelines or the investment registration certificate (if any); if any term or time limit is exceeded, inform the investor and the competent authority for extension.

2. fulfill obligations according to regulations of the laws on business registration, investment, finance, accounting, auditing, statistics, insurance, occupational safety and health, environmental protection, fire and explosion prevention and fighting, order and security, payment of fees for use of infrastructure and other public services and utilities as agreed.

3. participate in attracting employees and creating local jobs, give priority to employees who are policy beneficiaries and households whose land has been appropriated for construction of the industrial cluster.

4. fulfill other obligations prescribed by law.

Article 26. Management of production and business activities

1. Production and business activities in an industrial cluster shall comply with applicable regulations of law. Businesses must prepare and implement an environmental protection plan or environmental impact assessment report as prescribed by law.

2. Specialized inspection of businesses shall be conducted in accordance with the plan approved by the competent authority and once a year unless any violation against the law is suspected. The inspecting authority shall regularly cooperate with the Department of Industry and Trade, the district-level People’s Committees and investor in construction of technical infrastructure in preventing and taking actions against violations of law committed in the industrial cluster. 

3. Organizations and individuals making investment in an industrial cluster shall submit a report on their production and business to a local statistics authority as prescribed by the Law on Statistics. Quarterly and annually, the local statistics authority shall submit consolidated reports on production and business to the district-level People’s Committee and the Department of Industry and trade for management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

INCENTIVES AND ASSISTANCE FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS

Section 1. INCENTIVES AND ASSISTANCE PROVIDED TO INDUSTRIAL CLUSTERS

Article 27. Investment incentives for production and business projects in industrial clusters

Production and business projects in an industrial cluster shall be exempted from land rents for 7 years and entitled to other incentives as prescribed by law. In case a project is eligible for multiple incentives, the incentive that is most beneficial shall apply.

Article 28. Investment policies for projects on investment in commercial operation of industrial cluster infrastructure

1. Projects on investment in commercial operation of industrial cluster infrastructure shall be exempted from land rents for 11 years and may be eligible for state investment loans of up to 70% of the total investment capital and other incentives prescribed by law. In case a project is eligible for multiple incentives, the incentive that is most beneficial shall apply.

2. The investment in construction of industrial cluster infrastructure may be made in the form of public-private partnership.

Article 29. Assistance in investment in construction of industrial cluster infrastructure

1. Scope, eligible entities, contents and level of investment assistance from the central government budget for construction of technical infrastructure of industrial clusters in service of relocation of enterprises and production establishments that cause or are likely to cause environmental pollution in craft villages, populated areas or urban areas, and industrial clusters in disadvantaged or extremely disadvantaged areas or areas incapable of attracting enterprises to invest in technical infrastructure shall comply with the target program for investment in industrial cluster infrastructure approved in each period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 30. Assistance in development of industrial clusters

1. The central government budget shall cover funding for development of industrial clusters by the Ministry of Industry and Trade, including:

a) Investigation, establishment and operation of database; organization of conferences and seminars and cooperation in investment promotion; communications, printing and publishing documents; provision of professional training in laws and policies on industrial clusters;

b) Review, assessment and formulation of management policies and models, and experience in development of domestic and foreign industrial clusters.

2. The local government budgets shall cover funding for development of industrial clusters by local authorities, including:

a) The activities prescribed in Clause 1 of this Article;

b) Investment promotion activities; investigation and survey into organizations and individuals wishing to relocate to and invest in industrial clusters; formulation and approval of plans on establishment or expansion of industrial clusters; formulation of detailed planning for industrial cluster construction; assistance in completion of administrative procedures related to industrial clusters;

c) Provision of financial assistance in setting up investment projects for enterprises and production establishments that cause or are likely to cause environmental pollution in craft villages or populated areas, and then encouraged to relocate to an industrial cluster.

3. Funding for development of industrial clusters is professional funding; is managed and used in accordance with the Law on State Budget and guiding documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31. Conditions for receipt of incentives and assistance by craft village industrial clusters

1. The clusters are included in the planning, established and operate in accordance with regulations of law on industrial cluster management.

2. The number of enterprises, cooperatives, cooperative association, production establishments of households and individuals must take up over 60% of the number of enterprises and production facilities which have already relocated to or registered for relocation to a craft village industrial cluster.

3. By the time of considering providing incentives and assistance, the registered occupancy rate is over 80%, including over 60% of enterprises, cooperatives, cooperative associations, production establishments of households and individuals in the craft village as confirmed by the district-level People's Committee.

Article 32. Incentives and assistance for craft village industrial clusters

1. Investment incentives:

a) Projects on investment in production and business in a craft village industrial cluster shall be exempted from land rents for 11 years and may be eligible for state investment loans of up to 70% of the total investment capital;

b) Projects on investment in commercial operation of industrial cluster infrastructure shall be exempted from land rents for 15 years and may be eligible for state investment loans of up to 70% of the total investment capital.

2. Investment assistance:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The central and local government budget shall consider giving priority to providing assistance in investment in construction of technical infrastructure of a craft village industrial cluster.

3. In addition to receiving the incentives and assistance defined in Clause 1 and Clause 2 of this Article, projects on investment in commercial operation of industrial cluster infrastructure and projects on investment in production and business in a craft village industrial cluster are entitled to the incentives and assistance mentioned in Articles 27 to 30 of this Decree and relevant laws. In case a project is eligible for multiple incentives or levels of assistance, the incentive or assistance that is most beneficial shall apply.

Chapter VI

STATE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL CLUSTTERS

Article 33. Contents of state management of industrial clusters

1. Promulgating and organizing implementation of planning, plans, programs, law, policies and technical standards on management and development of industrial clusters.

2. Issuing, adjusting and revoking permits and certificates related to investment in and commercial operation of industrial clusters; establishing and operating database, assisting performance of administrative procedures, public services and utilities of industrial clusters.

3. Organizing apparatus for and providing professional training in management and development of industrial clusters.

4. Inspecting and assessing investment effectiveness, settling complaints and denunciations, providing rewards, taking actions against violations and addressing issues concerning industrial clusters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Government shall unify state management of industrial clusters nationwide; delegate responsibilities and powers to each ministry, provincial People’s Committee, and relevant agencies; promulgate policies and legislative documents on industrial clusters.

2. The Prime Minister shall approve the target program for investment in industrial cluster infrastructure in each period funded by the central government budget; provide instructions on handling of violations and issues that are beyond the power of ministries and provincial People's Committees.

3. In addition to the powers and responsibilities mentioned in Articles 35 through 42 of this Decree, ministries and provincial People’s Committees shall perform state management of business lines and manage industrial clusters by regions; inspect and impose penalties for administrative violations within their power; instruct or authorize Departments of Industry and Trade and district-level People's Committees to perform state management tasks within their power as prescribed in this Decree and relevant law.

Article 35. Powers and responsibilities of the Ministry of Industry and Trade

The Ministry of Industry and Trade acts as an agency in charge of state management of industrial clusters nationwide and has the following powers and responsibilities:

1. Formulate, promulgate or request competent agencies to promulgate programs, plans, policies, laws and certificates related to industrial clusters; reach an agreement on planning, give opinions about proposals for public-private partnership investment in industrial clusters.

2. Provide professional training in management and development of industrial clusters.

3. Annually make a plan and cost estimate for development of industrial clusters funded by the central government budget, and submit them to a competent authority for approval, and implement them after obtaining approval.

4. Preside over formulation and submission of the target program for investment in industrial cluster infrastructure for the post-2020 period funded by the local government budget to the Prime Minister for approval, and organize implementation thereof; formulate annual and 5-year plans on the central government budget providing funding for investment in construction of industrial cluster infrastructure, submit it to the Ministry of Planning and Investment, which will submit a consolidated report to the Prime Minister for decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Promulgate forms of regulation on management and reporting of industrial clusters; establish and operate a database of industrial clusters nationwide.

Article 36. Powers and responsibilities of the Ministry of Planning and Investment

1. At the request of the Ministry of Industry and Trade, consolidate annual and 5-year plans on the central government budget providing funding for investment in the construction of industrial cluster infrastructure.

2. Take charge and cooperate with the Ministry of Industry and Trade in providing instructions on managing execution of projects on public-private partnership investment in industrial cluster infrastructure construction projects.

3. Consolidate and add industrial clusters (excluding industrial clusters in advantaged areas which are urban districts of special grade or grade-I urban areas affiliated to the central government) to the List of areas eligible for investment incentives, and investment in the construction of industrial cluster infrastructure and to the List of business lines eligible for special investment incentives as prescribed by the law on investment and provide guidelines for implementation.

Article 37. Powers and responsibilities of the Ministry of Finance

1. Balance the local government budget for development of industrial clusters.

2. Consolidate, supplement, and provide guidance on corporate income tax incentives for projects on investment in commercial operation of technical infrastructure and projects on investment in production and business in industrial clusters as prescribed by law.

Article 38. Powers and responsibilities of the Ministry of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 39. Powers and responsibilities of the Ministry of Natural Resources and Environment

1. Supervise and instruct ministries and local governments to protect the environment in industrial clusters.

2. Review, consolidate and publish the list of industrial clusters causing serious environmental pollution nationwide.

Article 40. Powers and responsibilities of the Ministry of Home Affairs

Cooperate with the Ministry of Industry and Trade in providing guidance on organizational structure and operation of industrial cluster development centers, district-level industrial cluster management board and public service providers affiliated to Departments of Industry and Trade, which are assigned to invest in construction of industrial cluster infrastructure.

Article 41. Powers and responsibilities of the Ministry of Public Security

Perform and provide guidance on the state management of security and order assurance and fire prevention and fighting in industrial clusters as prescribed.

Article 42. Powers and responsibilities of provincial People’s Committees

1. Approve planning, establishment and expansion of industrial clusters, policies and plans on development of industrial clusters, proposals for public-private partnership investment in industrial clusters after consulting the Ministry of Industry and Trade; submit the industrial cluster infrastructure investment assistance program funded by the local government budget to provincial People's Councils for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Direct departments and units within their provinces to provide guidance and assistance for enterprises, cooperatives and production establishments to execute projects on investment  in construction of technical infrastructure and production and business in industrial clusters; provide assistance in land clearance, compensation, relocation, building of systems of transport, electricity supply, water supply and drainage, post and telecommunications and workers' housing.

4. Provide instructions on inspection and imposition of penalties for violations against law in industrial clusters; on inspection and supervision of industrial clusters causing serious environmental pollution within their provinces.

5. Submit periodic or ad hoc reports on status of local industrial clusters to the Ministry of Industry and Trade; perform other tasks and exercise other powers related to industrial clusters as prescribed by law.

Article 43. Powers and responsibilities of Departments of Industry and Trade

The Department of Industry and Trade acts as an agency in charge of state management of industrial clusters nationwide and has the following powers and responsibilities:

1. Formulate, submit and organize implementation of planning, regulations, policies and programs for assistance in investment in technical infrastructure, and an estimate of costs of developing local industrial clusters after obtaining approval by a competent authority.

2. Take charge of receiving and handling or cooperate in or request a competent authority to make investment guideline decisions, issue investment registration certificates to projects on construction of technical infrastructure, and production and business in industrial clusters, procedures for investing in construction of industrial cluster infrastructure (including land appropriation, land lease, approval of detailed planning, approval of projects funded by public investment capital, approval of environmental impact assessment reports, approval of fire prevention and fighting plans) under the regulations of and as authorized by provincial People's Committees.

3. Take charge of inspecting and evaluating implementation of planning, policies, laws and operating efficiency of industrial clusters; take actions against violations and handle issues about industrial clusters or request provincial People’s Committees to do so.

4. Submit periodic or ad hoc reports on status of industrial clusters within provinces to Ministry of Industry and Trade and provincial People's Committees; register the demand for use of land of industrial clusters in each period with the competent authority; establish and operate a database of local industrial clusters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Propose the planning, establishment or expansion of industrial clusters within districts; enable industrial cluster development centers or of district-level industrial cluster management boards to operate effectively.

2. Instruct communal People’s Committees and its affiliated specialized agencies to assist in land appropriation, land lease, compensation land clearance, relocation, workers’ housing and procedures for investing in industrial clusters.

3. Take charge of receiving and handling or cooperate with or request a competent authority to handle procedures for executing investment projects in industrial clusters (including land appropriation, land lease, approval of detailed planning, approval of projects funded by public investment capital, approval of environmental impact assessment reports, approval of fire prevention and fighting plans) under the regulations of and as authorized by provincial People's Committees.

4. Invest or request a competent authority to make a decision on investment in technical infrastructure inside and outside industrial clusters; approve and implement plans on relocation of enterprises and production establishments, and development of local industrial clusters.

5. Inspect and evaluate the compliance with law and policies on industrial clusters within their power; submit periodic or ad hoc reports on status of local industrial clusters to provincial People’s Committees and Departments of Industry and Trade.

Chapter VII

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 45. Rewarding, and imposition of penalties for violations

1. Any organization or individual having an achievement in investment in construction of technical infrastructure, and production and business in industrial clusters shall be rewarded as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 46. Grandfather clauses

1. Any industrial cluster with an area of less than 10 ha or industrial cluster in a mountainous district or a craft village industrial cluster with an area of less than 5 ha that has been already established or expanded or whose establishment or expansion are being appraised according to the Prime Minister’s Decision No. 105/2009/QD-TTg dated August 19, 2009 shall operate and be managed as prescribed by this Decree.

2. The Joint Circular No. 31/2012/TTLT-BCT-BKHDT dated October 10, 2012 of the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Planning and Investment and the Circular No. 17/2016/TT-BCT dated August 30, 2016 of the Ministry of Industry and Trade shall continue to apply to industrial clusters established before the effective date of the Regulation on management of industrial clusters enclosed with the Prime Minister’s Decision No. 105/2009/QD-TTg dated August 19, 2009.

Article 47. Effect

1. This Decree comes into force from July 15, 2017.

2. This Decree annuls the Prime Minister’s Decision No. 105/2009/QD-TTg dated August 19, 2009.

Article 48. Responsibility for implementation

1. The Ministry of Industry and Trade shall take charge and cooperate with relevant ministries and local governments in providing guidance on the implementation of this Decree.

2. Ministries, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decree./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


148.239

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!