Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 28/2021/NĐ-CP quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Số hiệu: 28/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án PPP) gồm:

a) Phương án tài chính của dự án PPP;

b) Phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP;

c) Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước trong các dự án PPP;

d) Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành;

đ) Trình tự, thủ tục xử lý tài sản chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e) Chia sẻ phần doanh thu tăng, giảm.

2. Phần vốn đầu tư công chi cho công tác chuẩn bị dự án của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị chuẩn bị dự án PPP, bên mời thầu, Hội đồng thẩm định dự án PPP, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án PPP theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư theo phương thức PPP (sau đây gọi là Luật PPP), hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 70 Luật PPP; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm theo quy định tại Điều 72 Luật PPP được quản lý, sử dụng, thanh toán theo quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

3. Trình tự, thủ tục xử lý tài sản chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại điểm đ khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại hợp đồng dự án PPP, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các bên trong hợp đồng dự án PPP; cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư PPP.

Chương II

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN PPP, VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP

Mục 1. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN PPP

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng phương án tài chính của dự án PPP

1. Phương án tài chính của dự án PPP phải phản ánh đầy đủ các khoản chi phí và nguồn thu hợp pháp theo quy định trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện và vận hành của dự án PPP.

2. Các chỉ tiêu tài chính của phương án tài chính được tính toán trên cơ sở các dòng tiền sau thuế được chiết khấu theo tỷ suất chiết khấu bình quân gia quyền của lãi suất huy động các nguồn vốn và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

3. Doanh thu thực tế là toàn bộ doanh thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

4. Đồng tiền sử dụng trong phương án tài chính là Việt Nam Đồng.

Điều 4. Nội dung phương án tài chính

Phương án tài chính trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP gồm các nội dung sau:

1. Tổng mức đầu tư của dự án PPP.

2. Nguồn vốn thực hiện dự án PPP:

a) Vốn Nhà nước (nếu có) sử dụng cho các mục đích quy định tại Điều 70, Điều 72 Luật PPP:

- Tổng số vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng, công trình hệ thống cơ sở hạ tầng; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm;

- Giá trị tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

- Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thời điểm hỗ trợ vốn bằng tài sản công.

b) Nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư:

- Tổng số vốn chủ sở hữu tham gia dự án PPP;

- Tiến độ giải ngân nguồn vốn chủ sở hữu.

c) Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động:

- Tổng số vốn huy động (theo từng loại vốn);

- Thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có), tiến độ giải ngân các nguồn vốn do nhà đầu tư huy động;

- Chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có).

d) Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tham khảo lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn của các ngân hàng thương mại; lãi suất vốn vay của dự án tương tự để làm cơ sở lập phương án tài chính trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu có).

3. Các đề xuất ưu đãi, bảo đảm (nếu có).

4. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

5. Dự kiến các khoản chi phí trong thời gian vận hành của dự án.

6. Phương án thu hồi vốn đầu tư, lợi nhuận của nhà đầu tư:

a) Các mức giá, phí dịch vụ công dự kiến; trong đó xác định cụ thể mức giá, phí khởi điểm và nguyên tắc điều chỉnh giá, phí phù hợp với quy định của pháp luật về giá, phí và pháp luật có liên quan;

b) Doanh thu dự kiến của từng nguồn thu hợp pháp của doanh nghiệp dự án PPP;

c) Thời gian thực hiện, vận hành, thu hồi vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư;

d) Đối với dự án PPP thực hiện theo hợp đồng BTL, hợp đồng BLT, phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận của nhà đầu tư bổ sung quy định về nguồn vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP gồm:

- Tiến độ thanh toán vốn đầu tư công thực hiện dự án PPP:

- Tiến độ thanh toán vốn chi thường xuyên cho doanh nghiệp dự án PPP trong giai đoạn vận hành;

- Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công của doanh nghiệp dự án PPP (nếu có).

7. Các khoản nộp ngân sách nhà nước (nếu có) đối với dự án PPP thực hiện theo hình thức hợp đồng O&M.

8. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tính khả thi của phương án tài chính gồm:

a) Giá trị hiện tại ròng (NPV);

b) Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR);

c) Tỷ suất lợi ích/chi phí (B/C);

d) Mức độ ảnh hưởng của các chỉ tiêu tài chính (nêu trên) khi thay đổi tổng mức đầu tư, chi phí vận hành, doanh thu, thời gian hợp đồng dự án;

đ) Căn cứ vào tính chất đặc thù của dự án PPP, cơ quan có thẩm quyền có thể quy định bổ sung các chỉ tiêu tài chính khác như: tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ khả năng trả nợ, tỷ suất chuyển đổi nhanh tài sản, tỷ lệ khả năng thanh toán, các biện pháp bảo toàn vốn theo quy định của pháp luật hiện hành để lựa chọn dự án đầu tư có hiệu quả.

9. Quy định tại Điều này là căn cứ để các cơ quan có liên quan lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và ký kết hợp đồng dự án PPP.

Mục 2. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP

Điều 5. Nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

1. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án PPP là vốn chủ sở hữu của pháp nhân độc lập hoặc liên danh các pháp nhân độc lập thực tế góp vốn theo điều lệ của doanh nghiệp dự án PPP và phù hợp với quy định tại hợp đồng dự án PPP.

2. Căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư:

a) Báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có);

b) Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán kể từ thời điểm thành lập đến thời điểm tham gia dự án PPP hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán; đồng thời, đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo phương án tài chính của dự án PPP;

c) Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác và đảm bảo tổng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định;

d) Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu quy định cụ thể về căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và yêu cầu thời điểm xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để làm cơ sở đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Tại thời điểm ký kết hợp đồng dự án PPP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm gửi cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP phương án đảm bảo huy động đủ vốn chủ sở hữu và các tài liệu chứng minh đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu theo quy định tại hợp đồng dự án PPP, làm cơ sở giám sát huy động vốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP.

3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các số liệu, tài liệu cung cấp liên quan đến vốn chủ sở hữu, phân bổ vốn chủ sở hữu cho các dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn đang thực hiện, phương án huy động vốn chủ sở hữu theo tiến độ thực hiện dự án PPP.

Điều 6. Huy động vốn vay, vốn trái phiếu doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án

1. Nguồn vốn vay, nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác tính đến thời điểm đàm phán hợp đồng dự án được xác định trên cơ sở cam kết hoặc thoả thuận bằng văn bản giữa bên cho vay, nhà đầu tư mua trái phiếu hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP. Tổng số vốn cam kết cung cấp của bên cho vay vốn, nhà đầu tư mua trái phiếu hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu tối thiểu bằng mức vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP phải huy động.

2. Tổng số vốn vay, bao gồm vốn huy động từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức vay vốn khác (nếu có) không vượt quá tổng số vốn vay theo quy định tại hợp đồng dự án PPP.

3. Doanh nghiệp dự án PPP chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu không kèm chứng quyền riêng lẻ sau khi đã ký hợp đồng dự án PPP.

4. Việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án thực hiện theo quy định của Luật PPP và quy định tại Nghị định của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty không phải là công ty đại chúng.

5. Doanh nghiệp dự án PPP chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước phải đáp ứng tại khoản 4 Điều này và các điều kiện sau:

a) Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có);

b) Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và phù hợp với phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP đã được ký kết;

c) Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng. Trường hợp doanh nghiệp dự án PPP hoạt động chưa đủ 01 năm được miễn điều kiện có báo cáo tài chính của năm trước năm liền kề năm phát hành được kiểm toán theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật PPP.

6. Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước. Đối tượng tham gia đợt chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định của thị trường phát hành.

7. Phương án phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP thực hiện theo quy định của Nghị định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và các quy định sau:

a) Khối lượng và kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp phát hành phù hợp với phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP đã được ký kết;

b) Phương án xử lý trả nợ lãi, gốc trái phiếu trong trường hợp doanh nghiệp dự án bị chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật PPP.

8. Chế độ công bố thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về công bố thông tin khi chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các nội dung sau:

a) Công bố thông tin trước đợt chào bán về phương án tài chính của dự án theo hợp đồng đã ký kết; quy trình quản lý, giải ngân vốn từ chào bán trái phiếu; phương án xử lý trả nợ lãi, gốc trái phiếu theo quy định tại khoản 7 Điều nảy;

b) Công bố thông tin định kỳ về việc quản lý sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, tiến độ thực hiện dự án PPP.

9. Trường hợp doanh nghiệp dự án PPP bị chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật PPP, việc trả nợ gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư thay thế tiếp nhận dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật PPP có trách nhiệm tiếp nhận nghĩa vụ trả nợ lãi, gốc trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu doanh nghiệp đã được doanh nghiệp dự án PPP phát hành;

b) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận dự án khi chấm dứt hợp đồng PPP trước hạn, doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp trước hạn cho nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp từ kinh phí mua lại doanh nghiệp dự án PPP hoặc nguồn bồi thường chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo quy định tại khoản 6 Điều 52 Luật PPP và các nguồn vốn hợp pháp khác của doanh nghiệp dự án PPP.

10. Doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm báo cáo cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP về tình hình thực hiện huy động, sử dụng các nguồn vốn theo quy định tại hợp đồng dự án PPP.

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VỐN NHÀ NƯỚC TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

Điều 7. Nguyên tắc quản lý vốn Nhà nước sử dụng trong thực hiện dự án PPP

1. Vốn đầu tư công, giá trị tài sản công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại Điều 70 Luật PPP:

a) Việc sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 70 Luật PPP được quy định cụ thể trong hợp đồng dự án PPP về tỷ lệ, giá trị, tiến độ, điều kiện quy định tại hợp đồng dự án PPP.

b) Tỳ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 69 Luật PPP không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án quy định tại hợp đồng dự án PPP. Đối với dự án có nhiều dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP thì tỷ lệ vốn nhà nước quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 69 Luật PPP không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án thành phần có sử dụng vốn Nhà nước.

c) Phần vốn Nhà nước sử dụng trong dự án PPP theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 69 Luật PPP không tính vào phương án thu hồi vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư.

2. Sử dụng tài sản công để hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng:

a) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định sử dụng tài sản công để hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

b) Tài sản công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phải được thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Thời điểm phát hành chứng thư thẩm định giá để xác định giá trị giá tài sản công không quá 06 tháng tính đến thời điểm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP.

3. Vốn Nhà nước để thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo hợp đồng BTL, hợp đồng BLT:

a) Đối với các dự án do các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần là cơ quan ký kết hợp đồng, vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP gồm:

- Vốn đầu tư công được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để thanh toán chi phí đầu tư của dự án PPP;

- Vốn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán hằng năm và các khoản thu (nếu có) của dự án PPP để thanh toán chi phí vận hành của doanh nghiệp dự án PPP.

b) Đối với các dự án do các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư là cơ quan ký kết hợp đồng, vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP bao gồm:

- Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp, nguồn chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cấp được bố trí để thanh toán phần chi phí đầu tư của dự án PPP thuộc phần vốn Nhà nước trong dự án PPP;

- Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

c) Nguồn vốn thanh toán, điều kiện thanh toán, mức vốn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán phải được quy định trong hợp đồng dự án PPP.

4. Vốn nhà nước bố trí từ nguồn vốn chi thường xuyên thanh toán cho phần chi phí triển khai thực hiện dự án sau khi ký kết hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật PPP được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

5. Nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP phần doanh thu giảm theo cơ chế chia sẻ tăng, giảm doanh thu từ dự phòng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 82 Luật PPP thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định này.

Điều 8. Nguyên tắc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên, vốn từ nguồn thu hợp pháp của doanh nghiệp dự án dành cho đầu tư trong dự án PPP, chi thanh toán từ dự phòng ngân sách nhà nước

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp của doanh nghiệp dự án PPP để chi đầu tư, chi thường xuyên, chi từ dự phòng ngân sách nhà nước trong dự án PPP là Kho bạc Nhà nước.

2. Vốn Nhà nước trong dự án PPP được thanh toán khi cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn, giao dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật.

3. Vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng hạng mục công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 70 Luật PPP chỉ được thanh toán cho khối lượng hạng mục hoàn thành đã được cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP xác nhận và theo tỷ lệ các nguồn vốn, giá trị, tiến độ, điều kiện được quy định tại hợp đồng dự án PPP, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Vốn Nhà nước được thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo hình thức hợp đồng BTL, BLT kể từ thời điểm sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp theo thoả thuận trong hợp đồng dự án PPP. Giá trị thanh toán định kỳ trên cơ sở khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công thực tế mà doanh nghiệp dự án PPP cung cấp theo quy định tại hợp đồng dự án PPP, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm, dự toán chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Vốn Nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP không được vượt số vốn Nhà nước trong thực hiện dự án PPP (hoặc vốn Nhà nước điều chỉnh) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quy định trong hợp đồng dự án PPP. Vốn Nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP trong năm không được vượt kế hoạch vốn năm bố trí cho dự án PPP được giao.

6. Kho bạc Nhà nước căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định tại Nghị định này do cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP gửi đến và quy định trong hợp đồng dự án PPP để thực hiện kiểm soát thanh toán vốn Nhà nước. Trường hợp phát hiện các khoản đề nghị chi không đúng chế độ hoặc thiếu hồ sơ theo quy định, chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán, Kho bạc Nhà nước thông báo từ chối thanh toán cho cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP, trong đó nêu rõ lý do từ chối thanh toán.

7. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc xác định doanh nghiệp dự án PPP đã đảm bảo các điều kiện giải ngân theo quy định tại Nghị định này và quy định tại hợp đồng dự án PPP; chịu trách nhiệm về giá trị đề nghị thanh toán, giám sát và xác định tỷ lệ phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án PPP đã giải ngân theo quy định của hợp đồng dự án PPP; đảm bảo tính hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng.

8. Trường hợp phát hiện các văn bản trong hồ sơ đề nghị thanh toán của các cấp có thẩm quyền trái với quy định của pháp luật, Kho bạc Nhà nước được phép tạm dừng thanh toán, đồng thời có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản trái với quy định xem xét lại và nêu rõ ý kiến đề xuất. Trong thời gian 10 ngày làm việc (kể từ ngày Kho bạc Nhà nước có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản trái với quy định hiện hành) mà không được cấp có thẩm quyền trả lời hoặc được trả lời mà chưa phù hợp với quy định hiện hành, Kho bạc Nhà nước báo cáo cơ quan có thẩm quyền cao hơn và báo cáo cơ quan tài chính để xem xét, xử lý.

Điều 9. Cách thức thực hiện thủ tục thanh toán vốn nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

1. Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước.

2. Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước trong trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước (đơn vị truy cập và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước).

3. Gửi hồ sơ và nhận hồ sơ kết quả qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Điều 10. Hồ sơ pháp lý gửi một lần để kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên, vốn từ nguồn thu hợp pháp để chi đầu tư, chi thường xuyên thực hiện hợp đồng dự án PPP

1. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản 01 bộ hồ sơ pháp lý lần đầu (các tài liệu này là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền, chỉ gửi một lần cho đến khi thanh lý hợp đồng dự án PPP, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh) trước hoặc cùng thời điểm đề nghị thanh toán phần vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên, vốn từ nguồn thu hợp pháp để chi đầu tư, chi thường xuyên trong dự án PPP.

2. Hồ sơ pháp lý gửi một lần gồm:

a) Quyết định phê duyệt dự án PPP của cấp có thẩm quyền và các quyết định điều chỉnh dự án PPP (nếu có);

b) Hợp đồng dự án PPP và các Phụ lục hợp đồng dự án PPP (nếu có).

Điều 11. Hồ sơ để kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên, vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để chi đầu tư, chi thường xuyên trong dự án PPP

1. Căn cứ khối lượng hoàn thành được nghiệm thu và điều kiện thanh toán trong hợp đồng dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP lập và gửi Kho bạc Nhà nước 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 70 Luật PPP gồm:

a) Bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán theo hợp đồng dự án PPP do doanh nghiệp dự án PPP lập có xác nhận của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP (Phụ lục I);

b) Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư công của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP (Phụ lục II);

c) Chứng từ chuyển tiền theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

2. Căn cứ sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp theo thỏa thuận trong hợp đồng dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP lập và gửi Kho bạc Nhà nước 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công áp dụng hình thức hợp đồng BLT, hợp đồng BTL gồm:

a) Bảng tổng hợp khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công đề nghị thanh toán do doanh nghiệp dự án PPP lập có xác nhận của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP (Phụ lục III);

b) Giấy đề nghị thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP (Phụ lục IV);

c) Chứng từ chuyển tiền theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Chương IV

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Điều 12. Quyết toán vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên, vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để chi đầu tư, chi thường xuyên theo niên độ ngân sách

Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP thực hiện quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ theo quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, quyết toán nguồn chi thường xuyên theo niên độ theo quy định về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Điều 13. Nguyên tắc quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng PPP hoàn thành

1. Dự án PPP, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình độc lập, hạng mục công trình độc lập thuộc dự án PPP sau khi hoàn thành phải được kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 60 Luật PPP.

2. Đối với phần vốn đầu tư công hỗ trợ hạng mục công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 70 Luật PPP, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP tổng hợp giá trị vốn đầu tư công đã giải ngân cho doanh nghiệp dự án PPP được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán làm cơ sở quyết toán vốn đầu tư công trong dự án PPP theo quy định tại hợp đồng dự án PPP.

3. Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành là việc xác định giá trị các khoản chi phí hợp pháp trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng theo quy định tại hợp đồng dự án PPP do cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP ký kết phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Nguyên tác xác định quyết toán các khoản chi phí huy động vốn, chi phí dự phòng, chi phí mà doanh nghiệp dự án PPP tiết kiệm được theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật PPP và các chi phí phát sinh phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dự án PPP, phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

5. Căn cứ giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành và quy định tại hợp đồng dự án PPP, các bên ký kết hợp đồng dự án PPP tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh (nếu có).

Điều 14. Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành

1. Đối với dự án PPP thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BOO, hợp đồng O&M, hợp đồng BLT: Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và doanh nghiệp dự án PPP thỏa thuận về việc lựa chọn cơ quan kiểm toán độc lập có năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật PPP.

2. Đối với dự án PPP thực hiện theo hình thức hợp đồng BTO, hợp đồng BTL: Sau khi dự án PPP hoàn thành, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP có văn bản đề nghị Kiểm toán nhà nước kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật PPP.

3. Đối với hợp đồng hỗn hợp: Căn cứ vào nội dung hợp đồng dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và doanh nghiệp dự án PPP thỏa thuận trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại Điều 60, Điều 85 Luật PPP và các quy định tại Nghị định này.

4. Doanh nghiệp dự án PPP lập và gửi 01 bộ hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở dự án PPP hoàn thành cho cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP trong thời hạn tối đa cụ thể như sau:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ: 09 tháng;

b) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 06 tháng;

c) Thời điểm doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành gửi cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP quy định tại điểm a, điểm b khoản này được tính từ ngày công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP xem xét, chấp thuận giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hoàn thành trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do doanh nghiệp dự án PPP cung cấp theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Điều 15. Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành

1. Tờ trình đề nghị chấp thuận giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hoàn thành của doanh nghiệp dự án (Bản chính). Tờ trình nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa doanh nghiệp dự án PPP và cơ quan, đơn vị kiểm toán.

2. Hồ sơ hợp đồng dự án PPP theo quy định tại Điều 46 Luật PPP (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính).

3. Báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập đối với các dự án thực hiện theo hợp đồng BOT, hợp đồng BOO, hợp đồng O&M, hợp đồng BLT; Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với dự án đầu tư theo hợp đồng BTO, hợp đồng BTL (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính).

4. Kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra, biên bản kiểm tra của cơ quan kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp dự án PPP vi phạm pháp luật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính) (nếu có).

5. Báo cáo tình hình chấp hành các quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này của doanh nghiệp dự án PPP (Bản chính).

Chương V

CHIA SẺ PHẦN DOANH THU TĂNG, GIẢM

Điều 16. Nguyên tắc quản lý nguồn thu, nguồn chi phát sinh từ cơ chế chia sẻ doanh thu

1. Đối với doanh nghiệp dự án PPP:

a) Phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật PPP được tính là khoản giảm trực tiếp vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp dự án PPP.

b) Doanh nghiệp dự án PPP nộp phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Phần doanh thu giảm mà Nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án PPP quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật PPP được tính là khoản doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của doanh nghiệp dự án PPP. Doanh nghiệp dự án PPP không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với phần doanh thu giảm mà nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật PPP.

2. Đối với Nhà nước:

a) Phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật PPP đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác là khoản thu của ngân sách trung ương;

b) Phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật PPP đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là khoản thu của ngân sách địa phương;

c) Nguồn vốn Nhà nước thanh toán chia sẻ phần doanh thu giảm cho doanh nghiệp dự án PPP:

- Nguồn vốn Nhà nước thanh toán chia sẻ phần doanh thu giảm theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật PPP đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương;

- Nguồn vốn Nhà nước thanh toán chia sẻ phần doanh thu giảm theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật PPP đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương.

d) Nhà nước thanh toán phần doanh thu giảm cho doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật PPP sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước cho dự án PPP. Phần doanh thu giảm nhà nước chia sẻ cho doanh nghiệp dự án PPP là doanh thu không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 17. Trình tự, thủ tục thực hiện chia sẻ doanh thu tăng, giảm

1. Hằng năm, căn cứ doanh thu thực tế do doanh nghiệp dự án PPP báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và doanh nghiệp dự án PPP, nhà đầu tư thực hiện:

a) Rà soát, đối chiếu doanh thu thực tế của dự án PPP và doanh thu quy định tại Hợp đồng dự án PPP;

b) Thực hiện điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, điều chỉnh thời hạn hợp đồng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật PPP.

c) Trường hợp phát sinh các điều kiện được áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật PPP, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP có trách nhiệm đề nghị Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần tăng, giảm doanh thu thực tế của dự án PPP để làm cơ sở xác định giá trị doanh thu chia sẻ giữa Nhà nước với doanh nghiệp dự án PPP.

2. Căn cứ báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và hợp đồng dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP xác định giá trị phần doanh thu chia sẻ giữa Nhà nước và doanh nghiệp dự án PPP và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

3. Đối với phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với nhà nước được các bên xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm nộp phần doanh thu này vào ngân sách nhà nước theo quy định trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm Kiểm toán nhà nước ban hành báo cáo kiểm toán xác định phần doanh thu tăng.

4. Đối với phần doanh thu giảm mà Nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án PPP được các bên xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, trình tự, thủ tục thực hiện chia sẻ doanh thu như sau:

a) Đối với các dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư:

- Cơ quan có thẩm quyền gửi Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ đề nghị thực hiện cơ chế chia sẻ giảm doanh thu. Hồ sơ bao gồm:

(i) Báo cáo của Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần giảm doanh thu của doanh nghiệp dự án PPP (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính);

(ii) Văn bản của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP đề nghị chia sẻ phần doanh thu giảm; trong đó xác định giá trị doanh thu giảm mà Nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án PPP (Bản chính).

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương để thanh toán phần doanh thu giảm cho doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật PPP.

b) Đối với các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

- Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP gửi Sở Tài chính 01 bộ hồ sơ đề nghị thực hiện cơ chế chia sẻ doanh thu. Hồ sơ bao gồm:

(i) Báo cáo của Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần doanh thu giảm của doanh nghiệp dự án PPP (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính);

(ii) Văn bản của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP đề nghị chia sẻ phần doanh thu giảm; trong đó xác định giá trị doanh thu giảm mà Nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án PPP (Bản chính).

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thanh toán chia sẻ phần giảm doanh thu cho doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật PPP.

c) Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước để thanh toán phần chia sẻ giảm doanh thu cho doanh nghiệp dự án PPP trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tài chính nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thực hiện chia sẻ doanh thu theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 18. Thanh toán phần chia sẻ giảm doanh thu từ nguồn vốn dự phòng ngân sách nhà nước

1. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền về sử dụng dự phòng ngân sách quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án PPP sử dụng dự phòng ngân sách trung ương), cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP (đối với dự án PPP sử dụng dự phòng ngân sách địa phương) có văn bản đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp lập lệnh chi tiền để thanh toán phần chia sẻ giảm doanh thu cho doanh nghiệp dự án PPP gửi Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ lệnh chi tiền của cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của lệnh chi tiền và xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

Chương VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP, cơ quan nhà nước có tài sản công tham gia dự án PPP

1. Cơ quan có thẩm quyền báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên, nguồn thu hợp pháp để chi đầu tư, chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước thực hiện hợp đồng dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Cơ quan nhà nước có tài sản công tham gia dự án PPP báo cáo về việc sử dụng tài sản công tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Cơ quan có thẩm quyền tổng hợp các cam kết sử dụng vốn nhà nước quy định tại các Hợp đồng dự án PPP trong báo cáo tình hình thực hiện dự án PPP để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương về PPP theo quy định tại khoản 7 Điều 94 Luật PPP.

Điều 20. Trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP

1. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp dự án PPP nộp hồ sơ quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, doanh nghiệp dự án PPP có văn bản báo cáo cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP về doanh thu thực tế của năm tài chính để làm cơ sở thực hiện cơ chế chia sẻ doanh thu tăng, giảm (nếu có).

2. Doanh nghiệp dự án PPP được Nhà nước giao tài sản công quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại hợp đồng dự án PPP và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện báo cáo về việc sử dụng tài sản công tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Chương VII

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÁ NHÂN

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

1. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sử dụng dự phòng ngân sách trung ương khi có phát sinh cơ chế chia sẻ phần doanh thu giảm của các dự án PPP do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư.

2. Chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thanh toán, quyết toán vốn Nhà nước trong dự án PPP, quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành.

3. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ xác định vốn đầu tư công trong dự án PPP.

4. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong giám sát thực hiện phương án tài chính trong các hợp đồng dự án PPP của bộ, ngành, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xác định vốn đầu tư công trong dự án PPP.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát thực hiện dự án PPP.

3. Phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sử dụng dự phòng ngân sách trung ương khi có phát sinh cơ chế chia sẻ phần doanh thu giảm của các dự án PPP do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP

1. Thực hiện các quy định của Luật PPP, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Giá, các văn bản hướng dẫn các Luật trên và quy định tại hợp đồng dự án PPP.

2. Chịu trách nhiệm đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do nhà đầu tư cung cấp, đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án PPP: giám sát việc thực hiện các cam kết huy động vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư theo quy định tại hợp đồng dự án PPP.

3. Xem xét, chấp thuận phương án xử lý tài chính, quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo quy định tại Điều 52 Luật PPP.

4. Kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện dự án PPP; bao gồm huy động, sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại hợp đồng dự án PPP.

5. Đôn đốc, chỉ đạo cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành theo đúng quy định.

6. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định tại Nghị định này gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Điều 24. Trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP

1. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định trong hợp đồng dự án PPP và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn Nhà nước trong dự án PPP, hoàn thiện hồ sơ thanh toán phần vốn Nhà nước trong dự án PPP và hồ sơ quyết toán công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành.

3. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm xác định doanh thu, chi phí, thu nhập khác cho mục đích tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế và quy định tại Nghị định này.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp

1. Dự án PPP đến thời điểm có hiệu lực của Nghị định này chưa đóng thầu, Bên mời thầu có trách nhiệm gia hạn hồ sơ mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu để sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Nghị định này, bảo đảm không dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đã phê duyệt.

2. Dự án PPP đã đóng thầu nhưng đến thời điểm có hiệu lực của Nghị định này chưa ký kết hợp đồng dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP có trách nhiệm tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Luật PPP và các quy định của Nghị định này đối với các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục thanh toán vốn nhà nước trong dự án PPP, quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thực hiện cơ chế chia sẻ tăng, giảm doanh thu, bảo đảm không dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đã phê duyệt.

3. Đối với các hợp đồng dự án PPP đã ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng dự án PPP.

4. Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đối với các hợp đồng dự án PPP ký trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng dự án PPP.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc vả các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu; VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Kèm theo Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

Tên dự án: Mã dự án:

Căn cứ hợp đồng dự án giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án PPP số: …………… ngày.... tháng…. năm……

Doanh nghiệp dự án PPP:

Thanh toán lần thứ:

Căn cứ xác định:

Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành từng lần số.… ngày…. tháng…. năm…..

Nội dung công việc

Khối lượng hoàn thành

Giá trị khối lượng hoàn thành

Lũy kế số đã thanh toán phần vốn nhà nước đến cuối kỳ thanh toán

Số tiền đề nghị thanh toán phần vốn nhà nước kỳ này

Ghi chú

KLHT trong kỳ đề nghị thanh toán

Lũy kế KLHT đến thời điểm đề nghị thanh toán

Giá trị KLHT trong kỳ đề nghị thanh toán

Lũy kế giá trị KLHT đến thời điểm đề nghị thanh toán

Thực hiện Dự án…….

Tổng số:

1. Giá trị hợp đồng:

2. Giá trị phần vốn Nhà nước tham gia Dự án (theo hợp đồng):

3. Lũy kế giá trị khối lượng Nhà đầu tư đã thực hiện đến kỳ đề nghị thanh toán:

4. Lũy kế giá trị phần vốn Nhà nước đã thanh toán đến kỳ đề nghị thanh toán:

5. Giá trị đề nghị thanh toán phần vốn Nhà nước kỳ này:

Số tiền bằng chữ: ……………………………………. (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này).

...., ngày.... tháng..... năm........
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

...., ngày.... tháng..... năm........
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

BỘ, NGÀNH, UBND TỈNH
CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./GĐN-(1)

GIÁY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN PHẦN VỐN NHÁ NƯỚC THAM GIA DỰ ÁN PPP

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước ….….….….….….….

Tên dự án, công trình: ….….….….….….….….….…. Mã dự án đầu tư: ….….….….….….….

Doanh nghiệp dự án PPP:….….….….…. mã số ĐVSDNS: ….….….….….….….….….….….….….….….…

Số tài khoản của doanh nghiệp dự án:

- Vốn trong nước (TN)….….…. tại: ….….….….….….….….….….….

- Vốn ngoài nước (NN)….……. tại….….….….….….….…...….….….

Căn cứ hợp đồng dự án giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án PPP số:.….… ngày.... tháng.… năm.…

Căn cứ Bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng dự án PPP đề nghị thanh toán số.……. ngày.… tháng.… năm.…

Lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành của hạng mục đề nghị thanh toán:.….….….….….….… đồng.

Số tiền đề nghị thanh toán:

Thuộc nguồn vốn:.….….….….….….….….….….….….…

Thuộc kế hoạch vốn:.….….….….… Năm...

Đơn vị: đồng

Nội dung

Tổng giá trị phần vốn Nhà nước tham gia Dự án PPP

Lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành từ khởi công đến cuối kỳ trước

Lũy kế phần vốn Nhà nước đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước

Số đề nghị thanh toán phần vốn Nhà nước kỳ này

Vốn TN

Vốn NN

Vốn TN

Vốn NN

Thanh toán cho Dự án…….

Cộng

Tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng số: ……………………………………………………

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

Tên đơn vị thụ hưởng ………………………………………………

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng……………… tại………………

…., ngày…… tháng…… năm....
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

(1) Tên viết tắt của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán

Kho bạc Nhà nước chấn nhận

Thanh toán

Theo nội dung

Kho bạc Nhà nước chấp thuận thanh toán như sau

Nội dung

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Số vốn chấp nhận

Mục, tiểu mục

Mục, tiểu mục

Mục, tiểu mục

Mục, tiểu mục

Các năm trước

Năm nay

Thuế giá trị gia tăng

..........................

Số đơn vị thụ hưởng

Bằng chữ

Từ chối

Lý do:

Ghi chú: …………………………………………………………………………………………………………………………………

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHI/GIAO DỊCH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC III

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Kèm theo Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

Tên dự án: Mã dự án:

Căn cứ hợp đồng dự án giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án PPP số:...... ngày.... tháng... năm......

Doanh nghiệp dự án PPP:

Thanh toán lần thứ:

Căn cứ xác định:

Bảng xác định khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công từng lần, số...... ngày...... tháng...... năm......

Nguồn vốn thanh toán

Giá trị khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp

Lũy kế phần vốn nhà nước đã thanh toán từ thời điểm bắt đầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đến cuối kỳ trước

Số tiền đề nghị thanh toán phần vốn nhà nước kỳ này

Ghi chú

Khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp

Đơn giá, phí

Vốn đầu tư công

Quỹ Phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp

Vốn chi thường xuyên

Nguồn thu hợp pháp khác

Tổng số:

1. Giá trị hợp đồng:

2. Giá trị phần vốn đầu tư công thanh toán cho Dự án (theo hợp đồng):

3. Lũy kế giá trị khối lượng sản phẩm, dịch vụ công doanh nghiệp dự án đã cung cấp đến kỳ đề nghị thanh toán:

4. Lũy kế giá trị vốn Nhà nước đã thanh toán đến kỳ đề nghị thanh toán:

- Vốn đầu tư công:

- Vốn chi thường xuyên:

- Quỹ Phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp:

- Nguồn thu hợp pháp khác đã giải ngân đến kỳ đề nghị thanh toán:

5. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:

(Số tiền băng chữ:…….)

- Vốn đầu tư công:

- Vốn chi thường xuyên:

- Quỹ Phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp:

- Nguồn thu hợp pháp khác đã thanh toán đến kỳ đề nghị thanh toán:

…., ngày…. tháng .... năm….
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

…., ngày…. tháng .... năm….
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

(Kèm theo Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

BỘ, NGÀNH, UBND TỈNH
CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………../GĐN-(1)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHO DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước …………………………

Tên dự án, công trình: ….….….….….….….….….…. Mã dự án đầu tư: ….….….….….….….

Doanh nghiệp dự án PPP:….….….….…. mã số ĐVSDNS: ….….….….….….….….….….….….….….….…

Số tài khoản của doanh nghiệp dự án PPP:

- Vốn trong nước (TN)….….…. tại: ….….….….….….….….….….….

- Vốn ngoài nước (NN)….……. tại….….….….….….….…...….….….

Căn cứ hợp đồng dự án giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án PPP số:.….… ngày.... tháng.… năm.…

Căn cứ Bảng tổng hợp giá trị khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp theo hợp đồng đề nghị thanh toán số.……. ngày.… tháng.… năm.…

Lũy kế giá trị khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp đề nghị thanh toán:.….….….….….….… đồng.

Số tiền đề nghị thanh toán:

Thuộc nguồn vốn:.….….….….….….….….….….….….…

Thuộc kế hoạch vốn/dự toán:.… Năm...

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn

Tổng giá trị phần vốn Nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Lũy kế giá trị khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cung cấp từ thời điểm bắt đầu cung cấp đến cuối kỳ trước

Lũy kế phần vốn nhà nước đã thanh toán từ thời điểm bắt đầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đến cuối kỳ trước

Số đề nghị thanh toán phần vốn nhà nước kỳ này

Vốn TN

Vốn NN

Vốn TN

Vốn NN

Vốn đầu tư công

Quỹ Phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp

Vốn chi thường xuyên

Nguồn thu hợp pháp khác

Cộng

Tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng số:…………………………………….

Bằng chữ:......................................................................................................

Tên đơn vị thụ hưởng........................................................................

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng........................ tại ........................

…., ngày…. tháng .... năm….
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

(1) Tên viết tắt của cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán

Kho bạc Nhà nước chấn nhận

Thanh toán

Theo nội dung

Kho bạc Nhà nước chấp thuận thanh toán như sau

Nội dung

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Số vốn chấp nhận

Mục, tiểu mục

Mục, tiểu mục

Mục, tiểu mục

Mục, tiểu mục

Các năm trước

Năm nay

Thuế giá trị gia tăng

..........................

Số đơn vị thụ hưởng

Bằng chữ

Từ chối

Lý do:

Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHI/GIAO DỊCH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và chữ ký)

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 28/2021/ND-CP

Hanoi, March 26, 2021

 

DECREE

FINANCIAL MANAGEMENT MECHANISM OF PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015 and the Law dated November 22, 2019 on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on Promulgation of Legislative Documents dated June 22, 2015 and the Law dated June 18, 2020 on amendments to the Law on Promulgation of Legislative Documents;

Pursuant to the Law on Prices dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Construction dated June 18, 2014 and the Law dated June 17, 2020 on amendments to the Law on Construction;

Pursuant to the Law on Management and Use of Public Property dated June 21, 2017;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on Public Investment dated June 13, 2019;

Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Investment dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Public - Private Partnership Investment dated June 18, 2020;

At the request of the Minister of Finance;

The Government promulgates a Decree on financial management mechanism for Public - Private Partnership (PPP) Projects

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decree provides for financial management mechanisms of PPP projects, including:

a) Financial plans of PPP projects;

b) Issuance of bonds by PPP project enterprises;

c) Management and use of state capital in PPP projects;

d) Settlement of capital invested in completed works and infrastructure system;

dd) Procedures for transfer of completed works and infrastructure system to competent authorities;

e) Sharing of increases and decreases in revenue.

2. The part of public investment capital for preparation of projects of competent authorities, units preparing PPP projects, procuring entities, PPP Project Assessment Boards (hereinafter referred to as “Assessment Board”), units assigned to assess PPP projects (hereinafter referred to as “assessing units”) prescribed in Article 73 of the Law on Public – Private Partnership Investment (hereinafter referred to as “PPP Law"), assistance in construction of works and infrastructure system prescribed in Point a Clause 5 Article 70 of PPP Law; land clearance, compensation, assistance, relocation, assistance in construction of temporary works prescribed by Article 72 of PPP Law shall be managed, used and paid in accordance with regulations on management, use, payment and settlement of projects funded by public investment capital.

3. Procedures for transfer of works and infrastructure system to competent authorities mentioned in Point dd Clause 1 of this Article shall comply with regulations of the PPP project contracts, regulations of law on management, use of public property and relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree applies to parties in PPP project contracts; regulatory authorities, authorities, organizations and individuals relevant to PPP investment.

Chapter II

FINANCIAL PLANS OF PPP PROJECTS, CAPITAL FOR EXECUTION OF PPP PROJECTS OF INVESTORS, PPP PROJECT ENTERPRISES

Section 1. FINANCIAL PLANS OF PPP PROJECTS

Article 3. Rules for development of financial plans of PPP projects

1. The financial plan of the PPP project shall include all costs and lawful sources of income during the preparation, execution and operation of the PPP project.

2. Financial indicators of the financial plan shall be calculated according to the after-tax cash flows that are discounted according to the weighted mean of discount rate of deposit interests and ratio of profit to equity of the investor.

3. Actual revenue is the entire revenue from provision of public services, products, exclusive of VAT.

4. The currency used in the financial plan shall be VND.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The financial plan in the pre-feasibility study report and feasibility study report of a PPP project shall have the following contents:

1. Total investment in the PPP project.

2. Sources of financing for execution of the PPP project:

a) State capital (if any) for the purposes specified in Article 70 and Article 72 of PPP Law:

- Total public investment capital for assistance in construction of works and infrastructure system, compensation, land clearance, assistance, relocation; construction of temporary works;

- Value of public property as prescribed by regulations of law on management and use of public property;

- Schedule for disbursement of public investment capital; time for provision of capital in the form of public property.

b) The investor’s equity:

- Total equity in the PPP project;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Capital raised by the investor:

- Total capital raised (categorized by type of capital);

- Time of loan, term of corporate bonds (if any), schedule for disbursement of capital raised by the investor;

- Cost of capital raising: interest rate, interest rate of corporate bonds (if any) and necessary costs relevant to capital raising (if any).

d) Competent authorities shall consider medium-term and long-term loaning interest rates of commercial banks; loan interest rates of similar projects as the basis for development of the financial plan in the pre-feasibility study report or feasibility study report (if any).

3. Proposal of incentives and guarantees (if any).

4. Profit on the investor’s equity.

5. Estimated costs during the operation of the project.

6. Plan for recovery of investment capital and profit of the investor:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Estimated revenue from each lawful source of the PPP project enterprise;

c) Time of execution, operation, recovery of capital and profit of the investor;

d) If the PPP project is executed under a BTL contract, the BLT contract, the plan for recovery of capital and profit of the investor shall include regulations on sources of payment for the PPP project enterprise, including:

- The schedule for payment of public investment capital for execution of the PPP project:

- Schedule for payment of regular expenditures of the PPP project enterprise during operation stage;

- Revenue from provision of public services by the PPP project enterprise (if any).

7. Payments to state budget (if any) in case the PPP project is executed under an O&M contract.

8. Criteria for analysis, assessment of the feasibility of the financial plan:

a) Net present value (NPV);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Benefit-cost ratio (BCR)

d) Impacts of the financial criteria above in case of changes to the total investment, operating cost, revenue, project contract duration;

dd) On the basis of characteristics of the PPP project, the competent authority may add other financial criteria such as: ratio of debt to equity, solvency ratio, quick asset conversion rate, payment ability ration, measures for capital preservation as prescribed by applicable laws in order to select effective investment projects.

9. Regulations of this Article are the basis for relevant authorities to prepare, assess, approve pre-qualification documents, bidding documents and conclude PPP project contracts.

Section 2. SOURCES OF FINANCING FOR EXECUTION OF PPP PROJECTS OF INVESTORS, PPP PROJECT ENTERPRISES

Article 5. The investor’s equity

1. Equity of the investor that participates in execution of a PPP project is the equity of an independent juridical person or a partnership of independent juridical persons that contribute capital in reality in accordance with the charter of the PPP project enterprise and the PPP project contract.

2. Basis for determination of the investor’s equity:

a) The investor’s latest annual financial statement audited by an independent audit organization and the audited mid-year financial statement (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) In case the investor concurrently invests in multiple projects and other long-term financial investments (if any), the investor shall compile a list of projects and long-term financial investments and make sure that the investor’s equity is adequate for all these projects and long-term financial investments;

d) The pre-qualification documents or bidding documents shall specify the basis for determination of the investor’s equity and the time for determination thereof, which is the basis for assessment of the investor’s financial capacity;

dd) At the time of concluding the PPP project contract, the investor and the PPP project enterprise shall send the competent authority and the authority that signs the PPP project contract (hereinafter referred to as “contract-signing authority”) the plan for assurance of adequate equity and supporting documents in accordance with regulations of the PPP project contract, which is the basis for supervising the process of raising capital by the investor and the PPP project enterprise.

3. The investor shall be legally responsible for the accuracy and legitimacy of the provided data and documents relevant to the equity and distribution of equity to the ongoing projects and long-term financial investments, the plan for raising equity during the progress of the PPP project.

Article 6. Raising capital from loans, issuance of corporate bonds and other lawful sources for project execution

1. Loans, issuance of corporate bonds and other lawful sources by the time of negotiation of the project contract shall be determined on the basis of written commitment or agreement between the lenders, bond buyers, bond issuance guarantor and the investor, PPP project enterprise. The total capital promised by the lenders, bond buyers or bond issuance guarantors shall be equal to the capital that the investor, PPP project enterprise has to raise.

2. Total loans, including capital raised by issuance of corporate bonds and other forms of borrowing (if any) must not exceed the total loans specified in the PPP project contract.

3. The PPP project enterprise may only issue privately placed non-convertible bonds, privately placed bonds without warrants after the PPP project contract has been concluded.

4. Issuance of bonds of the project enterprise shall be carried out in accordance with PPP Law and regulations of the Government’s Decree on offering and trading privately placed corporate bonds in the domestic market and offering bonds to international market by non-public companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Principal and interest of the issued corporate bonds are fully paid, or debts that are due over the last 03 years before the issuance of bonds (if any) are fully paid;

b) The plan for issuance of corporate bonds must be approved by a competent authority in accordance with regulations of law on offering and trading privately placed corporate bonds in the domestic market and conformable with the financial plan in the concluded PPP project contract;

c) The financial statement of the year preceding the issuance year is audited by an audit organization permitted to audit financial statements of public interest entities. In case the PPP project enterprise has been operating for less than 01 year, the financial statement of the previous year is not required as prescribed in Clause 3 Article 78 of PPP Law.

6. Participants in the issuance are professional securities investors prescribed by regulations of law on offering and trading privately placed corporate bonds in the domestic market. Participants in the offering of bonds to international market shall comply with regulations of the host country.

7. The plan for issuance of bonds of the PPP project enterprise is conformable with the Government’s Decree on offering and trading privately placed corporate bonds in the domestic market, offering bonds to international market and the following regulations:

a) The volume and term of corporate bonds is conformable with the financial plan in the concluded PPP project contract;

b) The plan for settlement of outstanding interest and principal of bonds in case the PPP project enterprise has its contract terminated as prescribed by Clause 2 Article 52 of PPP Law.

8. Information about the issuance of bonds of the PPP project enterprise shall be disclosed in accordance with regulations of law on disclosing information when offering and trading privately placed corporate bonds in the domestic market, offering bonds to international market and the following regulations:

a) Information to be disclosed prior to the issuance: financial plan of the project according to the concluded contract; procedures for management and disbursement of capital raised from the bond issuance; plan for settlement of outstanding interest and principal of bonds prescribed in Clause 7 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. b) In case the PPP project enterprise has its contract terminated as prescribed in Clause 2 Article 52 of PPP Law, the outstanding interest and principal of bonds shall be paid to bond buyers as follows:

a) The substitute investor prescribed in Clause 2 Article 53 of PPP Law shall take over the responsibility to pay principal and interests of the bonds under the terms and conditions of corporate bonds issued by the PPP project enterprise;

b) In case a competent authority takes over the project before premature termination of the PPP contract, the PPP project enterprise shall pay principal and interests of corporate bonds ahead of schedule to the buyers using the budget for acquisition of the PPP project enterprise or compensation for termination of the PPP project contract as prescribed in Clause 6 Article 52 of PPP Law and other lawful source of financing of the PPP project enterprise.

10. The PPP project enterprise shall submit a report to the contract-signing authority on the raising and use of capital under the PPP project contract.

Chapter III

MANAGEMENT, USE, PAYMENT OF STATE CAPITAL DURING EXECUTION OF PPP PROJECTS

Article 7. Rules for management of state capital during execution of PPP projects

1. Public investment capital, value of public property provided as assistance in construction of works and infrastructure system prescribed in Article 70 of PPP Law:

a) The use of public investment capital provided as assistance in construction of works and infrastructure system prescribed in Point b Clause 5 Article 70 of PPP Law shall be specified in the PPP project contract in terms of ratios, values, schedules and conditions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The state capital used in the PPP project prescribed in Point a, Point c Clause 1 Article 69 of PPP Law shall not be included in the plan for recovery of capital and profit of the investor.

2. Use of public property as assistance in construction of works and infrastructure system:

a) The authority and procedures for deciding the use of public property as assistance in construction of works and infrastructure system shall comply with regulations of law on management and use of public property;

b) Public property used for construction of works and infrastructure system shall undergo valuation in accordance with regulations of law on prices, management and use of public property. The valuation certificate shall be issued within 06 months before the investment guidelines of the PPP project are approved by a competent authority.

3. State capital for payment to the PPP project enterprise for provision of public services and products under the BTL contract or BLT contract:

a) For projects whose regular expenditures are not covered or only partially covered by state agencies, public service providers, capital for payment to the PPP project enterprise includes:

- Public investment capital in the medium-term and annual public investment plans for paying investment costs of PPP projects;

- Regular capital of state budget in annual budget estimates and revenues (if any) of the PPP project for payment of operating costs of the PPP project enterprise.

b) For projects whose regular expenditures are covered by state agencies, public service providers, capital for payment to the PPP project enterprise includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other sources of income prescribed by law (if any).

c) Sources of payment, conditions for payment, payment rate, time and deadline shall be specified in the PPP project contract.

4. State capital extracted from regular capital for payment of the costs of project execution after contract conclusion by the competent authority, contract-signing authority prescribed in Clause 3 Article 73 of PPP law shall comply with regulations of law on state budget.

5. The State shall pay the PPP project enterprise for the decrease in revenue according to the mechanism sharing increase and decrease in revenue from the state budget reserve prescribed in Article 82 of PPP Law in accordance with Chapter V of this Decree.

Article 8. Rules for control of payment of public investment capital, regular capital, capital from lawful sources of income of the PPP project enterprise for making investment in the PPP project, payment from state budget reserve

1. State Treasury shall be responsible for control of payment of public investment capital, regular capital and lawful sources of income of the PPP project enterprise for making investment, paying regular expenditures and making payment from state budget reserve in the PPP project.

2. State capital in the PPP project shall be paid when the competent authority assigns the capital plan and budget estimate as prescribed by law.

3. Public investment capital for assistance in construction of work items and infrastructure prescribed in Point b Clause 5 Article 70 of PPP Law may only be used to pay for completed items that have been confirmed by the contract-signing authority and according to the ratios of financing sources, values, schedules, conditions specified in the PPP project contract, the medium-term and annual public investment capital plan approved by competent authorities.

4. State capital shall be paid to the PPP project enterprise for provision of public services, products under the BTL, BLT contract when the public services, products are provided as agreed in the PPP project contract. The periodic payment value shall depend on the volume and quantity of public services, products provided in reality by the PPP project enterprise under the PPP project contract and shall be conformable with the medium-term and annual public investment capital plan and regular expenditure estimates approved by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. On the basis of the application for payment sent by the contract-signing authority and regulations of the PPP project contract, State Treasury shall control the payment of state capital. In case the application is unconformable or adequate, the State Treasury shall refuse to pay the contract-signing authority and provide explanation.

7. The contract-signing authority shall take responsibility to the law and the competent person for the eligibility of the PPP project enterprise for disbursement as prescribed by this Decree and the PPP project contract; take responsibility for the value of requested payment; supervise and determine the ratio of equity of the PPP project enterprise which has been disbursed under the PPP project contract; ensure legitimacy of the documents provided for State Treasury and competent authorities.

8. In case documents in the application for payment of the competent authorities are not conformable with law, the State Treasury may suspend the payment and request the competent authorities in writing to reconsider and provide opinions. Within 10 working days from the day on which the written request is sent by the State Treasury, if the competent authorities do not provide any response or satisfactory response, the State Treasury shall report to the superior authority and the finance authority for settlement.

Article 9. Procedures for making state capital payment via State Treasury

1. Submit documents and receive result in person at the State Treasury.

2. Submit documents and receive result on State Treasury’s website (see instructions on the website).

3. Send documents and receive result on the National Public Service Portal.

Article 10. Single-submission legal documents for control and payment of public investment capital, regular capital, capital from lawful sources of income for investment and payment of regular expenditures during execution of the PPP project

1. The contract-signing authority shall send the State Treasury where its account is opened 01 set of legal documents (original copies or certified true copies, only submitted once until the PPP project contract is terminated, unless they have to be revised or supplemented) before or at the same time as the request for payment of public investment capital, regular capital, capital from lawful sources of income for investment and regular expenditures in the PPP project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The decision to approve the PPP project issued by the competent authority and decisions on adjustments to the PPP project (if any);

b) The PPP project contract and its appendices (if any).

Article 11. Documents for control and payment of public investment capital, regular capital, capital from lawful sources of income for investment and payment of regular expenditures during execution of the PPP project

1. On the basis of the volume of completed works that have been accepted and payment conditions in the PPP project contract, the contract-signing authority shall prepare and submit 01 set of application for payment of public investment capital for assistance in construction of works and infrastructure system prescribed in Point b Clause 5 Article 70 of PPP Law, which consists of the following documents:

a) The table of volume of completed works to be paid for under the PPP project contract prepared by the PPP project enterprise and confirmed by the contract-signing authority (Appendix I);

b) The request or payment of public investment capital (Appendix II);

2. On the basis of public services and products provided under the PPP project contract, the contract-signing authority shall prepare and send 01 set of documents requesting payment to the PPP project enterprise that provides public services and products under the BLT, BTL contract, including:

a) The table of volume and quality of public services and products to be paid for prepared by the PPP project enterprise and confirmed by the contract-signing authority (Appendix III);

a) The request for payment to the PPP project enterprise that provides public services and products (Appendix IV);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

SETTLEMENT OF INVESTMENT CAPITAL INVESTED IN CONSTRUCTION WORKS AND INFRASTRUCTURE SYSTEM

Article 12. Annual settlement of public investment capital, regular capital, capital from lawful sources of income for investment and payment of regular expenditures

The contract-signing authority shall settle public investment capital annually in accordance with regulations on management, payment and settlement of projects funded by public investment capital; settle sources of regular expenditure annually in accordance with regulations on examination, validation, notification and preparation of annual statements.

Article 13. Rules for settlement of capital invested in completed works and infrastructure system of PPP projects

1. After the PPP project, component projects, sub-projects, independent works and items of the PPP project are completed, the report on settlement of capital invested in the completed project shall be audited for settlement of investment capital in accordance with Article 60 of PPP Law.

3. Settlement of capital invested in completed works and infrastructure system means determination of lawful costs during the investment process for putting the project into operation under the PPP project contract concluded by the contract-signing authority, the investor, PPP project enterprise as prescribed by law.

4. The rules for determination of capital raising costs, cost contingency, cost reduction by the PPP project enterprise according to Clause 2 Article 61 of PPP Law and other costs incurred shall be specified in the PPP project contract and comply with relevant laws.

5. The parties to the PPP project contract shall, on the basis of settled value of capital invested in completed works and infrastructure system and regulations of the PPP project contract, organize the fulfillment of rights and obligations (if arise).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In case the PPP project is executed under a BOT, BOO, O&M or BLT contract, the contract-signing authority and PPP project enterprise shall reach an agreement on selection of a capable and experienced independent audit organization to audit the costs of construction of works and infrastructure system as prescribed in Clause 3 Article 60 of PPP Law.

2. In case the PPP project is executed under a BTO or BTL contract: After the PPP project is completed, the contract-signing authority shall send a document requesting State Audit of Vietnam (SAV) to audit the costs of construction of works and infrastructure system as prescribed in Clause 3 Article 85 of PPP Law.

3. For mixed contracts: According to the contents of the PPP project contract, the contract-signing authority and PPP project enterprise shall reach an agreement on procedures for settlement of capital invested in construction works and infrastructure system in accordance with Article 60 and Article 85 of PPP Law and regulations of this Decree.

4. The PPP project enterprise shall prepare and send 01 set of documents for settlement of capital invested in completed works and infrastructure system to the contract-signing authority within the following time limits:

a) If the decision on investment is issued by the National Assembly or the Prime Minister: 09 months;

b) If the decision on investment guidelines is issued by the Minister, head of a central authority, another authority or provincial People’s Council: 06 months;

c) The time limits mentioned in Point a and Point b of this Clause begin when the construction work, infrastructure system is accepted as prescribed by law.

5. The contract-signing authority shall consider approving the value of capital invested in completed works and infrastructure system within 01 from the receipt of adequate documents from the PPP project enterprise as prescribed in Article 15 of this Decree.

Article 15. Documents for settlement of capital invested in completed works and infrastructure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The PPP project contract documents prescribed in Article 46 of PPP Law (certified true copies).

3. The audit report prepared by the independent audit organization in case the project is executed under a BOT, BOO, O&M or BLT contract; the SAV's audit report in case the project is executed under a BTO or BTL contract (certified true copies).

5. Report on implementation of regulations of Clause 3 and Clause 4 of this Article by the PPP project enterprise (original copy).

Chapter V

DISTRIBUTION OF INCREASES AND DECREASES IN REVENUE

Article 16. Rules for management of revenue and expenditure sources derived from revenue sharing mechanism

1. For the PPP project enterprise:

a) The increase in revenue to be shared by the PPP project enterprise with the State prescribed in Clause 1 Article 82 of PPP Law shall be directly deducted from revenue when calculating income subject to corporate income tax of the PPP project enterprise.

b) The PPP project enterprise shall pay the increase in revenue to be shared with the State to state budget in accordance with regulations of law on state budget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For the State:

b) If the decision on investment guidelines is issued by the National Assembly, the Prime Minister, the Minister, head of a central authority, another authority, the increase in revenue shared by the PPP project enterprise with the State as prescribed in Clause 1 Article 82 of PPP law shall be central government budget revenue;

b) If the decision on investment guidelines is issued by the provincial People’s Council, the increase in revenue shared by the PPP project enterprise with the State as prescribed in Clause 1 Article 82 of PPP law shall be local government budget revenue;

c) State capital for sharing of decrease in revenue with PPP project enterprises:

- If the decision on investment guidelines is issued by the provincial People’s Council, local government budget reserve shall be used to share the decrease in revenue prescribed in Clause 2 Article 82 of PPP law.

d) The state shall pay the decrease in revenue to the PPP project enterprise in accordance with Clause 2 Article 82 of PPP Law after a competent authority issues a decision on use of state budget reserve for the PPP project. The decrease in revenue shared by the State with the PPP project enterprise is exclusive of VAT.

Article 17. Procedures for sharing increase and decrease in revenue

1. Annually on the basis of actual revenue reported by the PPP project enterprise as prescribed in Clause 1 Article 20 of this Decree, the contract-signing authority, the PPP project enterprise and the investor shall:

a) Review, compare actual revenue of the PPP project and the revenue specified in the PPP project contract;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) In the cases where the revenue sharing mechanism prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 82 of PPP Law can be applied, the contract-signing authority shall request SAV to audit the actual increase or decrease in revenue of the PPP project as the basis for determination of the revenue to be shared between the State and the PPP project enterprise.

2. On the basis of the audit report prepared by SAV and the PPP project contract, the contract-signing authority shall determine the revenue to be shared between the State and the PPP project enterprise and submit a report to the competent authority.

4. Procedures for sharing the decrease in revenue to be shared by the State with the PPP project enterprise determined by the parties specified in Clause 2 of this Article:

a) If the decision on investment guidelines is issued by the National Assembly, the Prime Minister, the Minister, head of a central authority, another authority:

- The competent authority shall send 01 set of the following documents to the Ministry of Finance requesting implementation of the mechanism for sharing the decrease in revenue:

(i) The report of SAV on audit of the decrease in revenue of the PPP project enterprise (certified true copy);

(ii) The contract-signing authority’s request for sharing of the decrease in revenue which specify the decrease in revenue to be shared by the State with the PPP project enterprise (original coy).

- The Ministry of Finance shall take charge and cooperate with relevant authorities in proposing the Prime Minister the use of central government budget reserve for paying the decrease in revenue to the PPP project enterprise as prescribed in Clause 2 Article 82 of PPP Law.

b) In case the decision on investment guidelines is issued by the provincial People’s Council:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (i) The report of SAV on audit of the decrease in revenue of the PPP project enterprise (certified true copy);

(ii) The contract-signing authority’s request for sharing of the decrease in revenue which specify the decrease in revenue to be shared by the State with the PPP project enterprise (original coy).

- Provincial Department of Finance shall take charge and cooperate with relevant authorities in proposing the People’s Committee of the province the use of local government budget reserve for sharing the decrease in revenue with the PPP project enterprise as prescribed in Clause 2 Article 82 of PPP Law.

Article 18. Paying the share of decrease in revenue from state budget reserve

1. Pursuant to the decision issued by a competent authority on use of state budget reserve prescribed in Clause 4 Article 17 of this Decree, the competent authority of the PPP project, the contract-signing authority shall request the finance authority at the same level in writing to issue an order of payment of the share of decrease in revenue to the PPP project enterprise and send it to the State Treasury in accordance with state budget laws.

2. On the basis of the payment order issued by the finance authority, the State Treasury shall inspect the validity and legitimacy of the payment order and transfer money to the account of the PPP project enterprise in accordance with state budget laws.

Chapter VI

REPORTING

Article 19. Responsibilities of the competent authority, contract-signing authority, state agencies having public property in the PPP project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The state agencies having public property in the PPP project shall report the use of public property in the PPP project in accordance with regulations of law on management and use of public property.

Article 20. Responsibilities of the investor and PPP project enterprise

1. Within 10 days from the day on which the PPP project enterprise submits the annual tax finalization documents as prescribed by tax laws, the PPP project enterprise shall submit a report to the contract-signing authority on actual revenue in the fiscal year as the basis for implementation of the mechanism for sharing increase/decrease in revenue (if any).

2. The PPP project enterprise that is assigned public property by the State shall use the public property in accordance with the PPP project contract and regulations of law on management and use of public property; submit reports on the use of public property for execution of the PPP project in accordance with regulations of law on management and use of public property.

Chapter VII

DUTIES, ENTITLEMENTS, RESPONSIBILITIES OF AUTHORITIES, ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS

Article 21. Duties and entitlements of the Ministry of Finance

1. Submit consolidated reports to the Prime Minister on use of central government budget reserve in case of sharing decrease in revenue of PPP projects whose decision on investment guidelines are issued by the National Assembly, the Prime Minister, Ministers, heads of central authorities, other authorities.

2. Preside over the organization of payment, settlement of state capital in PPP projects, settlement of capital invested in completed works and infrastructure systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Cooperate with the Ministry of Planning and Investment in supervising the implementation of financial plans in PPP project contracts of Ministries, central authorities, other authorities sand the People’s Committees of provinces.

Article 22. Duties and entitlements of the Ministry of Planning and Investment

1. Take charge and cooperate with the Ministry of Finance in submitting reports on public investment capital in PPP projects to the Government.

2. Take charge and cooperate with the Ministry of Finance, other Ministries, central authorities, other authorities and the People’s Committees of provinces in supervising execution of PPP projects.

Article 23. Responsibilities of the competent authority and contract-signing authority

1. Implement regulations of PPP Law, the Law on State Budget, the Law on Public Investment, the Law on Management and Use of Public Property, the Law on Prices, their guiding documents and regulations of the PPP project contract.

2. Assess financial capacity of investors on the basis of documents they provide in order to choose a financially capable investor to execute the PPP project; supervise the fulfillment of the commitments to raise equity of the investor under the PPP project contract.

3. Consider approving the plan for settlement of finance, rights, responsibilities and obligations of the parties in case the PPP project contract is terminated as prescribed in Article 52 of PPP Law.

4. Inspect and supervise the execution of the PPP project, including raising, use of capital of the investor, the PPP project enterprise under the PPP project contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Report the difficulties that arise during the implementation of this Decree to the Ministry of Finance, which will submit a consolidated report to the Government.

Article 24. Responsibilities of the investor and PPP project enterprise

1. Exercise and fulfill the rights and obligations specified in the PPP project contract and relevant regulations of law.

2. Cooperate with the competent authority, contract-signing authority, authority or unit assigned to manage state capital in the PPP project in completing documents for payment of state capital in the PPP project, and settlement documents of completed works and infrastructure system.

3. Determine revenues, costs, other incomes for tax calculation in accordance with tax laws and regulations of this Decree.

Chapter VIII

IMPLEMENTATION CLAUSES

1. In case the bid closing date of a PPP project is later than the effective date of this Decree, the procuring entity shall extend the bidding documents in accordance with bidding laws in order to revise the bidding documents, request for proposals in accordance with this Decree; ensure this does not lead to revision of the investment guidelines and approved feasibility study report.

2. In case a PPP project has stopped receiving bids when this Decree comes into force but the PPP project contract is yet to be concluded, the contract-signing authority shall organize contract negotiation and conclusion in accordance with Clause 3 Article 101 of PPP Law and regulations of this Decree regarding the procedures for payment of state capital in the PPP project, settlement of capital invested in construction works and infrastructure system, implementation of the mechanism for sharing increase/decrease in revenue; ensure that this does not lead to revision of the investment guidelines and approved feasibility study report.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Capital invested in works and infrastructure systems under the PPP project contracts that are concluded before the effective date of this Decree shall be settled in accordance with regulations of law that are applicable when these contracts are concluded.

Article 26. Effect

1. This Decree comes into force from the day on which it is signed.

2. Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27.505

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!