Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện kinh doanh tài nguyên môi trường

Số hiệu: 136/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi nhiều quy định tại Nghị định 43 hướng dẫn Luật đất đai

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, sửa đổi, bãi bỏ một số điểm, khoản tại các điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP ) sau đây:

- Sửa đổi Điều 5a về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai.

-  Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5b về điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

- Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10 về điều kiện của tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 5b, gạch đầu dòng thứ 3 điểm a khoản 5 Điều 5b, điểm a khoản 2 Điều 10.

Ngoài ra, Nghị định 136/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/10/2018) cũng sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về định giá đất.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điểm, khoản tại các điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai)

1. Sửa đổi Điều 5a như sau:

“Điều 5a. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;

b) Có ít nhất 02 (hai) cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trong tổ chức có chức năng điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, khoa học đất, thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai;

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 30 (ba mươi) tháng trở lên.

3. Tổ chức thực hiện phân tích mẫu đất có phòng phân tích đất hoặc thuê phòng phân tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận”.

2. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5b như sau:

“1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động về xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và các pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước;

b) Có ít nhất 05 (năm) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, có ít nhất 10 (mười) cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại Trung ương đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này”.

3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10 như sau:

“b) Có ít nhất 02 (hai) cá nhân đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này”.

4. Bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 5b, gạch đầu dòng thứ 3 điểm a khoản 5 Điều 5b, điểm a khoản 2 Điều 10.

Điều 2. Sửa đổi một số khoản tại Điều 20 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về định giá đất (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai)

1. Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có Chứng chỉ định giá đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng chỉ định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành”.

2. Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3. Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, luật;

b) Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại điểm a Khoản này tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;

c) Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành”.

Điều 3. Sửa đổi, bãi bỏ một số điểm, khoản tại các điều của Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp”.

2. Sửa đổi điểm đ khoản 3 Điều 8 như sau:

“đ) Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường”.

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau:

“1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp”.

4. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 9 như sau:

“c) Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 (ba) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 01 (một) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường;”.

5. Sửa đổi điểm e, điểm g khoản 3 Điều 9 như sau:

“e) Có trụ sở, diện tích làm việc để thực hiện hoạt động phân tích môi trường và phải bảo đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu của nhà sản xuất;

g) Có biện pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt việc quản lý, thu gom và xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật”.

6. Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 8; điểm d khoản 3 Điều 8; điểm a khoản 2 Điều 9; điểm d khoản 3 Điều 9.

Điều 4. Bãi bỏ Điều 9 và Điều 13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều 5. Bãi bỏ điểm d khoản 5 Điều 22 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Điều 6. Sửa đổi, bãi bỏ một số điểm tại các điều của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

1 .Sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 9 như sau:

“a) Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành; có ít nhất 01 (một) người hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học;”.

2. Bãi bỏ điểm c khoản 5 Điều 9, gạch đầu dòng thứ tư điểm a, điểm b khoản 1 Điều 56.

Điều 7. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Người đứng đầu tổ chức (Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất.

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đã trực tiếp thi công ít nhất 05 (năm) công trình khoan nước dưới đất;

b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên;

c) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên.”.

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo đáp ứng điều kiện sau đây:

a) Đối với đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước: có cơ cấu chuyên môn đáp ứng quy định tại Điều 6, người được giao phụ trách kỹ thuật đáp ứng quy định tại Điều 7 của Nghị định này;

b) Đối với lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước: có cơ cấu chuyên môn đáp ứng quy định tại Điều 8 của Nghị định này”.

3. Sửa đổi Điều 6 như sau:

"Điều 6. Điều kiện đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn của tổ chức tham gia thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước

Có cán bộ được đào tạo các chuyên ngành liên quan đến nước mặt, nước biển (thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước), nước dưới đất (địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật), môi trường (khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường), quản lý tài nguyên nước hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan đến tài nguyên nước. Cơ cấu cán bộ chuyên môn phải phù hợp với nội dung cụ thể của từng đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước; dự án lập quy hoạch tài nguyên nước.”

4. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:

“b) Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm trong hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước hoặc đã tham gia thực hiện ít nhất 02 (hai) đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước.”.

5. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 7 như sau:

“b) Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước hoặc đã tham gia thực hiện ít nhất 03 (ba) đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước.”.

6. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Cán bộ chuyên môn: có cán bộ được đào tạo các chuyên ngành quy định tại khoản 2 của Điều này.”

7. Sửa đổi khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Kinh nghiệm công tác: người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 (ba) đề án, báo cáo;”.

8. Sửa đổi khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Kinh nghiệm công tác: đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 (năm) đề án, báo cáo”.

9. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 14 như sau:

“d) Đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, phải có thời gian tham gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 (một) đề án thăm dò khoáng sản độc hại hoặc đã làm chủ nhiệm 01 (một) đề án thăm dò khoáng sản từ khi lập đề án đến lập báo cáo kết thúc được cấp trên phê duyệt”.

10. Sửa đổi khoản 3 Điều 14 như sau:

“3. Trong cùng một thời gian, chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ đảm nhận chức trách tối đa 02 (hai) đề án thăm dò khoáng sản”.

11. Sửa đổi Điều 31 như sau:

“Điều 31. Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy phép xử lý CTNH phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến điều kiện cấp phép xử lý CTNH gồm:

1. Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý CTNH (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Phương tiện vận chuyển CTNH phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển CTNH.

3. Một phương tiện, thiết bị chỉ được đăng ký cho một giấy phép xử lý CTNH, trừ các phương tiện vận chuyển đường biển, đường sắt, đường hàng không.

4. Công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý CTNH và trạm trung chuyển CTNH (nếu có) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý CTNH phải lập các bảng hướng dẫn dạng rút gọn hoặc dạng sơ đồ về quy trình vận hành an toàn quy định tại khoản 6, 7 và 8 Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu với kích thước phù hợp và lắp đặt tại vị trí thuận tiện để quan sát trên phương tiện vận chuyển, trong cơ sở xử lý và trạm trung chuyển CTNH (nếu có)”.

12. Bãi bỏ khoản 4 và khoản 5 Điều 5, Điều 10, Điều 15, Điều 16, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29 và Điều 30.

Điều 8. Sửa đổi, bãi bỏ một số điểm, khoản tại các điều của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

1. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 10 như sau:

“Bộ Công Thương xây dựng, bổ sung các quy định về các loại xăng dầu, khí đốt; các hóa chất nguy hiểm và các hóa chất độc nguy hiểm;”.

2. Bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 và khoản 5 Điều 18.

Điều 9. Sửa đổi một số khoản tại các điều của Nghị định số 201/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân thi công công trình thăm dò nước dưới đất phải đáp ứng đủ các điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.”.

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 20 như sau:

“2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực”.

Điều 10. Sửa đổi khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Sửa đổi khoản 1 như sau:

“1. Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ”.

2. Sửa đổi điểm a khoản 2 như sau:

“a) Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 (năm) năm phù hợp ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép, không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;”.

Điều 11. Sửa đổi khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

“3. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.”.

Điều 12. Xử lý chuyển tiếp

1. Cơ quan quản lý nhà nước không yêu cầu điều kiện, tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với những điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính đã được cắt giảm tại Nghị định này.

2. Các yêu cầu điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ đã được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì xử lý theo quy định của các Nghị định hiện hành tại thời điểm tiếp nhận.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN(2). T.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 136/2018/ND-CP

Hanoi, October 05, 2018

 

DECREE

AMENDING CERTAIN DECREES PROVIDING FOR REGULATORY REQUIREMENTS FOR TRADE AND INVESTMENT IN THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCE SECTOR

Pursuant to the Law on government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on meteorology and hydrology dated November 23, 2015;

Pursuant to the Law on environmental protection dated June 23, 2014;

Pursuant to the Law on land dated November 29, 2013;

Pursuant to the Law on water resources dated June 21, 2012;

Pursuant to the Law on minerals dated November 17, 2010;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Minister of Natural Resources and Environment;

The Government promulgates the Decree amending certain Decrees providing for regulatory requirements for trade and investment in the environment and natural resource sector.

Article 1. Amendments to and abrogation of certain regulations of the Government’s Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on the implementation of certain articles of the Law of land

(as amended and supplemented in the Government's Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 06, 2017 on amendments to certain decrees on the implementation of the Law of land)

1. Article 5a is amended as follows:

“Article 5a. Competence of an organization or individual surveying and assessing land

1. A public service provider or an enterprise can survey and assess land upon its satisfaction of the following requirements:

a) Its function, if it is a governmental public service provider, is to survey and assess land;

b) It employs at least 02 (two) individuals who meet the requirements defined in Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Possess university or higher qualifications in land management, cadastral management, land science, pedology, environment and other specializations that concern land surveying and assessment;

b) Have worked in the sector of land resource management or land survey and assessment for at least 30 (thirty) months.

3. Organizations analyzing soil samples are required to have or hire a soil analysis laboratory certified by competent authorities”.

2. Clause 1 and Clause 2 Article 5b are amended as follows:

“1. The requirements to be satisfied by organizations and individuals engaged in the construction of infrastructure facilities and software of the land information system shall be subject to applicable regulations on management, investment and application of information technology and relevant laws.

2. A public service provider or an enterprise can establish the land database upon its satisfaction of the following requirements:

a) Its function, if it is a governmental public service provider, is to establish the land database;

b) It employs at least 05 (five) persons or at least 10 (ten) persons who meet the requirements defined in Clause 3 of this Article for establishing a district-level land database or for establishing a provincial or central land database respectively.”

3. Point b Clause 1 Article 10 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Point a Clause 3 Article 5b, the third dash of Point a Clause 5 Article 5b and Point a Clause 2 Article 10 are abrogated.

Article 2. Amendments to Article 20 of the Government’s Decree No. 44/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on land pricing

(as amended and supplemented in the Government's Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 06, 2017 on amendments to certain decrees on the implementation of the Law of land)

1. Clause 2 is amended as follows:

“2. An individual can provide consultancy on land pricing if working for an organization whose function is to provide consultancy on land pricing and satisfying one of the following requirements:

a) Possess a certificate in land valuation as regulated by the Law on land; or

b) Possess a valuer certificate or certificate in real estate appraisal and certificate of completion of supplemental training in land valuation according to the Ministry of Natural Resources and Environment’s program for supplemental training in land valuation”.

2. Clause 3 is amended as follows:

“3. The holder of a certificate in land valuation must meet all of the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Have worked in the sector of training specialization for at least 36 (thirty six) months counted from the date of obtainment of the qualification prescribed in Point a of this Clause to the date of submission of the application for the certificate in land valuation;

c) Possess a certificate of completion of supplemental training in land valuation according to the Ministry of Natural Resources and Environment’s program for supplemental training in land valuation”.

Article 3. Amendments to or abrogation of certain regulations of the Government's Decree No. 127/2014/ND-CP dated December 31, 2014 providing regulatory requirements to be satisfied by providers of environmental monitoring service

1. Clause 1 Article 8 is amended as follows:

“1. Possess a decision on establishment or certificate of registration of scientific and technological activities or certificate of business registration issued by competent authorities”.

2. Point dd Clause 3 Article 8 is amended as follows:

“dd) Have a working office and particular area sufficient for ensuring the field monitoring quality”.

3. Clause 1 Article 9 is amended as follows:

“1. Possess a decision on establishment or certificate of registration of scientific and technological activities or certificate of business registration issued by competent authorities”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“c) The laboratory manager must possess university or higher qualifications in chemistry, environment, biology, pedology, nuclear physics, radioactivity, geography or geology and has worked in the sector of environmental analysis for at least 04 (four) years, 03 (three) years or 01 (one) year if possessing a university’s degree, a master’s degree or doctoral degree respectively”.

5. Point e and Point g Clause 3 Article 9 are amended as follows:

“e) Have a working office with sufficient area for conducting environmental analysis and maintain good conditions of the laboratory (in terms of light, power supply, humidity, temperature, sterilization and air ventilation of the laboratory) to meet requirements of analytical methods provided for by competent authorities or to meet manufacturer’s requirements;

g) Adopt environmental protection measures and strictly comply with regulations on management, collection and treatment of laboratory waste".

6. Point a Clause 2 Article 8, Point d Clause 3 Article 8, Point a Clause 2 Article 9 and Point d Clause 3 Article 9 are abrogated.

Article 4. Article 9 and Article 13 of the Government’s Decree No. 18/2015/ND-CP dated February 14, 2015 on environmental protection planning, strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans are abrogated

Article 5. Point d Clause 5 Article 22 of the Government’s Decree No. 19/2015/ND-CP dated February 14, 2015 on elaboration of the Law on environmental protection is abrogated

Article 6. Amendments to and abrogation of certain regulations of the Government’s Decree No. 38/2015/ND-CP dated April 24, 2015 on management of waste and discarded materials

1. Point a Clause 5 Article 9 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Point c Clause 5 Article 9 and the fourth dash of Point a and Point b Clause 1 Article 56 are abrogated.

Article 7. Amendments to and abrogation of certain regulations of the Government’s Decree No. 60/2016/ND-CP dated July 01, 2016 providing for certain regulatory requirements for trade and investment in the environment and natural resource sector

1. Article 4 is amended as follows:

“Article 4. Licensing requirements for groundwater drilling

An institutional or individual entity operating groundwater drilling must fully meet the following requirements:

1. Obtain a decision on establishment of an institutional entity from a competent authority, or one of the following qualifications, such as business registration certificate, business and tax registration certificate, enterprise registration certificate as required of such institutional entity, or household business registration certificate as required of an individual group or a family household granted by a competent authority.

2. The person appointed as the head of an institutional entity (Director or General Director), or the person assuming prime responsibility for technical issues of an institutional or individual entity (hereinafter referred to as “technical responsible person”) must meet the following requirements:

a) Accredited small-scale groundwater drilling:

Complete at least a technical or vocational associate degree in geological disciplines (including exploration geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnical engineering) or drilling practices, or graduate from a drilling worker’s degree at the level 3/7 or at least equivalent; get directly involved in designing, reporting or drilling a minimum of 03 (three) groundwater drilling projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Accredited medium-scale groundwater drilling:

Complete at least a technical or vocational associate degree in geological disciplines (including exploration geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnical engineering) or drilling practices; get directly involved in formulating exploration projects or reports, designing a system of abstraction wells, or take charge of a minimum of 03 (three) groundwater drilling works that each has their water flow of at least 200 m3/day-night;

c) Accredited large-scale groundwater drilling:

Complete at least a university degree in geological disciplines (including exploration geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnical engineering) or drilling practices; get directly involved in formulating exploration projects or reports, designing a system of abstraction wells, or take charge of a minimum of 03 (three) groundwater drilling works that each has their water flow of at least 3,000m3/day-night.”.

2. Clause 2 Article 5 is amended as follows:

“2. Their professional personnel taking part in execution of programs, projects or preparation of relevant reports must meet the following requirements:

a) With respect to basic water resource investigation or planning programs or projects, their professional personnel is required to meet requirements referred to in Article 6 and their technical responsible person is required to meet regulations laid down in Article 7 hereof;

b) With respect to the formulation of required programs or reports constituting the application dossier for water resource licenses, their professional personnel is required to meet requirements referred to in Article 8 hereof”.

3. Article 6 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

These organizations must employ persons who have been trained in academic disciplines relating to surface and sea water (hydrography, oceanography, engineering hydrology, environmental hydrology and water resource engineering), groundwater (geology, hydrogeology, engineering geology, exploration drilling practice, geophysics and geotechnical engineering), environment (environmental science, environmental technology, environmental engineering and environmental management), water resource management or other academic ones relating to water resources. Professional personnel structure must accord with specific contents of each basic water resource investigation program or project, or each water resource planning project.”

4. Point b Clause 1 Article 7 is amended as follows:

“b) Working experience: Have a minimum of 03 (three) years’ experience in basic water resource investigation and planning activities, or get directly involved in implementing a minimum of 02 (two) basic water resource investigation or planning programs or projects.”.

5. Point b Clause 2 Article 7 is amended as follows:

“b) Working experience: Have a minimum of 05 (five) years’ experience in basic water resource investigation and planning activities, or get directly involved in implementing a minimum of 03 (three) basic water resource investigation or planning programs or projects.”.

6. Clause 1 Article 8 is amended as follows:

“1. Professional personnel: Employ officers who have completed training programs in disciplines referred to in Clause 2 of this Article.”

7. Clause 3 Article 8 is amended as follows:

“3. Working experience: Technical responsible persons of projects or reports must get directly involved in developing a minimum of 03 (three) projects or reports;”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“2. Working experience: Be appointed as technical responsible persons of a minimum of 05 (five) projects or reports”.

9. Point d Clause 1 Article 14 is amended as follows:

“d) With respect to hazardous mineral exploration programs, the mineral exploration program leader must acquire experience in at least 01 (one) hazardous mineral exploration program as a geological engineer, or act as the leader of at least 01 (one) mineral exploration program from the time of formulating the program to the time of making reports on mineral exploration outcomes approved by an authorized superior”.

10. Clause 3 Article 14 is amended as follows:

“3. At the same time, a mineral exploration program leader shall only be allowed to take on his/her assigned duties for a maximum of 02 (two) mineral exploration programs.

11. Article 31 is amended as follows:

“Article 31. Licensing requirements for hazardous waste treatment

Organizations or individuals submitting the registration application for a license for hazardous waste disposal and treatment must meet requirements referred to in Article 9 of the Government’s Decree No. 38/2015/ND-CP dated April 24, 2015, and technical requirements and management procedures concerning licensing requirements for hazardous waste treatment, including:

1. Equipment or appliances used for storage, transport and treatment of hazardous wastes (including primary treatment, recycling, co-processing of, recovery of energy from hazardous wastes) must conform to technical requirements and management procedures referred to in the Appendix V of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Each piece of equipment or device shall only be allowed to get one license for hazardous waste treatment, except sea, rail and air transport units.

4. Environmental protection facilities associated with hazardous waste treatment premises and hazardous waste transit stations (where appropriate) must conform to technical requirements and management procedures referred to in the Appendix V of this Decree.

5. Organizations or individuals submitting the registration application for a license for hazardous waste treatment practices must design safe operation instruction boards as regulated in Clauses 6, 7 and 8 Article 9 of the Government's Decree No. 38/2015/ND-CP dated April 24, 2015 in the simplified or flowchart form which have proportionate size and are installed at visible places on transport units, inside dangerous waste treatment premises and transit stations (if any)”.

12. Clause 4 and Clause 5 Article 5, Article 10, Article 15, Article 16, Article 26, Article 27, Article 28, Article 29 and Article 30 are abrogated.

Article 8. Amendments to and abrogation of certain regulations of the Government’s Decree No. 104/2009/ND-CP dated November 09, 2009 providing the list of dangerous goods and transport of dangerous goods by road vehicle equipment

1. Point c Clause 2 Article 10 is amended as follows:

“The Ministry of Industry and Trade shall formulate and provide additional regulations on petrol, oil, gas, hazardous chemicals and dangerously toxic chemicals;”.

2. Point dd Clause 2 Article 10 and Clause 5 Article 18 are abrogated.

Article 9. Amendments to certain regulations of the Government’s Decree No. 201/2012/ND-CP dated November 27, 2012 on elaboration of the Law on water resources

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“2. Organizations or individuals executing groundwater exploration projects must fully meet requirements concerning groundwater drilling practice and obtain the license to drill groundwater from competent authorities.”.

2. Clause 2 Article 20 is amended as follows:

“2. Have a project or report that must accord with the approved water resource planning or the capacity of the water source and its capacity to receive wastewater in case where the water resource planning is not available. Such project or report must be formulated by an organization or individual that meets relevant competency requirements as regulated, and contain sufficient, clear, accurate and truthful data and figures”.

Article 10. Amendments to Clause 1 and Point a Clause 2 Article 11 of the Government's Decree No. 45/2015/ND-CP dated May 06, 2015 on geodesy and cartography

1. Clause 1 is amended as follows:

“1. Be an enterprise or public service provider whose function and duty is to perform geodetic and cartographic activities".

2. Point a Clause 2 is amended as follows:

“a) The person responsible for geodetic and cartographic techniques must possess a university degree or higher in geodesy and cartography, have at least 05 (five) years’ experience in at least one geodetic and cartographic sector of the organization applying for the license and not act as the person responsible for geodetic and cartographic techniques for another organization;”.

Article 11. Amendments to Clause 3 Article 9 of the Government’s Decree No. 38/2016/ND-CP dated May 15, 2016 on elaboration of the Law on hydro-meteorology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Transition

1. Regulatory authorities shall not impose further regulatory requirements, receive and process applications according to trade and investment requirements, and simplified administrative procedures herein.

2. Applications received before the date of entry into force of this Decree shall be processed in accordance with regulations of decrees applicable at the time of application receipt.

Article 13. Effect

This Decree comes into force from the date on which it is signed.

Article 14. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Government’s affiliates, Chairpersons of people’s committees of provinces and central-affiliated cities, and relevant organizations and individuals shall implement this Decree./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54.168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!