Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 80/KH-UBND 2020 tháo gỡ khó khăn cho sản xuất trong bối cảnh Covid 19 Tuyên Quang

Số hiệu: 80/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, đơn vị gắn với kiểm tra, đánh giá trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; kiên quyết bảo vệ thành quả trong công tác phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua.

3. Khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư toàn xã hội; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư.

4. Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

5. Vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư toàn xã hội.

3. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

4. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền:

a) Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư:

- Chủ động rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp đã và đang triển khai thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển; xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm: hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp, việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Rà soát, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết như: công tác quy hoạch; hạ tầng; công tác đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo về năng lượng... để thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1705/UBND-KSTT ngày 09/6/2020 về thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

- Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Cử cán bộ trực tiếp thực hiện tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh.

- Rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 để hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch được phê duyệt, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:

- Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1681/UBND-ĐTXD ngày 06/6/2020 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý III năm 2020 đạt 60% kế hoạch, hết năm 2020 đạt trên 90% kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm việc hoàn thành thanh toán vốn đầu tư cho các công trình, dự án đã được phê duyệt quyết toán, công trình, dự án hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán được giao kế hoạch trong năm 2020 theo đúng các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; thu hồi vốn tạm ứng, ứng trước của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 kịp thời theo khả năng bố trí của các nguồn vốn; bảo đảm đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để chủ động triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nắm bắt, tổng hợp kịp thời những ý kiến, kiến nghị phản ánh khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Chủ động nghiên cứu tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; phối hợp với Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo dõi kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp tài chính ngân sách trong điều hành dự toán ngân sách năm 2020 do tiết kiệm chi theo chỉ đạo của Chính phủ trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Rà soát, đề xuất việc điều chỉnh giảm các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid-19.

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán các công trình, dự án thuộc thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến giá cả thị trường và thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát giá cả, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

4. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh lưu thông, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường; tăng cường các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm sản xuất tại địa phương; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường mới, gia tăng hoạt động xuất khẩu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2020.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp và tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm; chủ động tham mưu đề xuất cụ thể với Uỷ ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án công nghiệp và trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện các giải pháp tái đàn, tăng đàn, khôi phục đàn lợn ở những nơi đủ điều kiện. Làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường, kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển hợp tác xã, trang trại, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phát triển các sản phẩm nông sản đặc sản, sản phẩm hữu cơ gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm.

- Chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo hướng vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa tăng sản lượng lúa chất lượng; tăng cường hướng dẫn đầu tư thâm canh, chủ động công tác bảo vệ thực vật. Nâng cao năng lực quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc theo hướng minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Tiếp tục công khai các quy hoạch, chính sách, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin ngành; đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình thuộc chức năng của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch trên tạp chí doanh nhân Việt Nam, VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình kỹ thuật số VTC,... gắn với hình ảnh Tuyên Quang là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, mến khách.

- Tổ chức tốt Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” ở Việt Nam và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020; tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp kích cầu du lịch Tuyên Quang hưởng ứng Chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam... Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án tại khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, các công trình tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tổ chức các hoạt động, các giải đấu thể thao đảm bảo an toàn, hiệu quả.

7. Sở Y tế:

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài; quản lý chặt chẽ đối tượng đang cách ly tập trung, tuyên truyền vận động người được cách ly tuân thủ nghiêm quy định của khu cách ly tập trung và các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chú trọng việc phòng ngừa lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm việc tại cơ sở cách ly và trong các cơ sở y tế.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2010/UBND-KGVX ngày 03/7/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh; hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện thẩm định thủ tục cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo kịp thời, minh bạch, chính xác và theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động cho người lao động.

9. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thiết kế, và dự toán công trình xây dựng trên địa bàn theo phân cấp; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về phân cấp thẩm định dự án, thiết kế và dự toán công trình, cấp giấy phép xây dựng và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh đến năm 2030, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị; Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để thu hút các dự án đầu tư; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, dự án khu đô thị trên địa bàn để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

10. Công an tỉnh:

- Chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu, các loại tội phạm lợi dụng tình hình phức tạp của dịch Covid-19 hoạt động chống Đảng, Nhà nước và vi phạm pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi kích động, đưa tin sai sự thật gây dư luận xấu liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, bền vững, lành mạnh, an toàn và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

- Thẩm định, tham mưu đề xuất việc cho phép nhập cảnh đối với các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, các chương trình, dự án đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.

11. Sở Ngoại vụ:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai hoạt động đối ngoại đảm bảo hiệu quả nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực; thẩm định, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép đoàn nước ngoài, đoàn khách quốc tế thăm, làm việc với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuẩn bị các điều kiện về đất đai để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục về giao đất, cho thuê đất và các chính sách ưu đãi về đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 theo quy định của pháp luật.

13. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh vận tải. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thiết kế, dự toán,... đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở chuyên ngành.

- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy và học; tham mưu, chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, khách quan và theo đúng quy định. Tiếp tục giáo dục nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông; các biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường; công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát các cơ sở giáo dục ngoài công lập, người lao động trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ để tham mưu, đề xuất giải quyết theo đúng thẩm quyền.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị phương án miễn học phí cho các cấp học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (Quý II và Quý III năm 2020).

15. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang:

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện cân đối nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; tăng cường triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi để góp phần duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; thực hiện các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.

16. Cục Thuế tỉnh:

- Tập trung thực hiện, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách; rà soát các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, đảm bảo bao quát nguồn thu, quản lý 100% người nộp thuế, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu nợ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ do Tổng cục Thuế giao.

- Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn thủ tục cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2020 và hạch toán các khoản đóng góp, ủng hộ trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các doanh nghiệp (là khoản chi hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp) sau khi có văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính.

17. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân; đấu tranh với các hoạt động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh trong việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”, “Việt Nam an toàn”, trong đó khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời định hướng nội dung có liên quan, cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

18. Trung tâm xúc tiến đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp để lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

19. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp:

Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị mình; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể đảm bảo thực hiện hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng quý (ngày 20 của tháng cuối mỗi quý) và cuối năm (ngày 20/12/2020) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, toàn thể nhân dân tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, đoàn kết, đồng thuận thực hiện và giám sát quá trình triển khai thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, đơn vị, địa phương việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng quý (trước ngày 25 tháng cuối mỗi quý) và cuối năm (trước ngày 25/12/2020) tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất, kiến nghị giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động đề xuất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 80/KH-UBND ngày 16/07/2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.229

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149