Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2122/KH-UBND năm 2017 về lộ trình thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 2122/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lương Văn Hải
Ngày ban hành: 07/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2122/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

I. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025.

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.

II. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

- Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng nghiêm túc theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính.

- Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động đấu thầu trên cơ sở đảm bảo quản trị tốt, đem lại đúng giá trị sử dụng hiệu quả vốn nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, ngăn ngừa tham nhũng và nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo đúng lộ trình theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính khi triển khai áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị và các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa điện tử (e-Catalog) áp dụng cho mua sắm thường xuyên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Khi trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định rõ hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không qua mạng cho từng gói thầu.

- Tổ chức tối thiểu mỗi năm một lớp đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, đấu thầu nâng cao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu và cộng đồng các doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

- Hướng dẫn, tham mưu kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng.

III. Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng:

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT- BKHĐT- BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính:

- Giai đoạn 2017-2019:

+ 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Năm 2017: Thực hiện tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

+ Năm 2018: Thực hiện tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

+ Năm 2019: Thực hiện tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

- Giai đoạn từ năm 2020 trở đi:

+ Thực hiện tối thiểu 60% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 50% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

+ 100% hoạt động mua sắm thường xuyên đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa điện tử thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

IV. Nhiệm vụ:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm hàng năm chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016, Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, Công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28/12/2016. Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị và mua sắm thường xuyên qua mạng theo đúng lộ trình nêu trên và quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đôn đốc, hướng dẫn và giám sát các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện công tác đấu thầu, định kỳ hàng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Rà soát kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật, chính sách cho phù hợp đối với việc đấu thầu qua mạng.

- Tổ chức các lớp đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, nghiệp vụ về đấu thầu nâng cao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu và cộng đồng các doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với mua sắm thường xuyên qua mạng.

- Hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí thường xuyên thực hiện các gói thầu nằm trong phạm vi áp dụng bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng.

V. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Định kỳ hàng năm tổng hợp đăng ký các gói thầu thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) sau 15 ngày kể từ ngày có quyết định phân khai kế hoạch vốn. Sau khi thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt đúng tỷ lệ theo quy định thì thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu truyền thống.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng, tập huấn về đấu thầu nâng cao. Trong thời gian quy định áp dụng tỷ lệ đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2019, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định tỷ lệ áp dụng thực hiện đấu thầu qua mạng khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Khuyến khích các chủ đầu tư chủ động tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đáp ứng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế đối với nguồn vốn nhà nước cũng như đáp ứng sớm hơn yêu cầu đấu thầu qua mạng của Chính phủ đề ra đến năm 2025. Trường hợp các đơn vị không đăng ký các gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc đăng ký không đảm bảo tỷ lệ quy định, khi thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính được phép chỉ định các gói thầu thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và đầu tư (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, QTTV, TH. Vy

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2122/KH-UBND năm 2017 về lộ trình thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225