Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 130/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 1398/QĐ-TTg chất vấn hoạt động Xây dựng Hà Nội

Số hiệu: 130/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1398/QĐ-TTG NGÀY 16/10/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 83/2019/QH14 VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV ĐỐI VỚI LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo các quy hoạch được duyệt, căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết của Ban cán sự đảng UBND Thành phố và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các Kế hoạch: số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 về khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng; số 235/KH-UBND ngày 01/11/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị của Thành phố trong việc tổ chức triển khai Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng, đảm bảo thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ các nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thực hiện song song đồng bộ với các nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao tại các Kế hoạch s 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 và s 235/KH-UBND ngày 01/11/2019.

- Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành trung ương và giữa các sở, ban ngành, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị cấp thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Hoàn thiện thể chế về xây dựng:

Các sở ngành trên cơ sở lĩnh vực được giao phân công thực hiện nhiệm vụ, chủ động rà soát, tổng hợp các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện của Thành phố, phối hợp tham gia ý kiến, kiến nghị, đề xuất với Bộ ngành và các cơ quan liên quan các nội dung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng:

- Sở Xây dựng chủ trì:

+ Rà soát, tổng hợp đánh giá, đề xuất các nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quản lý phát triển đô thị; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng và đề án định mức đơn giá xây dựng và các văn bản pháp luật khác theo lĩnh vực quản lý; trong đó đề xuất tăng cường quản lý công tác cấp phép xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng...

+ Rà soát, báo cáo UBND Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật được điều chỉnh thay thế.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì:

+ Rà soát, tổng hợp đánh giá, đề xuất các nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới: Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng (phần có liên quan đến quy hoạch); Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Kiến trúc; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch và các văn bản pháp luật khác theo lĩnh vực quản lý.

+ Rà soát, báo cáo UBND Thành phố sửa đổi Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố về Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, các Nghị định, Thông tư và các quy định hiện hành có liên quan (Báo cáo UBND Thành phố trong Quý IV/2020).

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

Rà soát, tổng hợp đánh giá, đề xuất các nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới: Luật Đất đai; Các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về đất đai, môi trường và các văn bản pháp luật khác theo lĩnh vực quản lý.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

+ Rà soát, tổng hợp đánh giá, đề xuất các nội dung góp ý, sửa đổi: Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu; Các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật và các văn bản pháp luật khác theo lĩnh vực quản lý có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư chỉ được phép kinh doanh nhà ở khi đã công trình hạ tầng xã hội).

+ Rà soát, báo cáo UBND Thành phố sửa đổi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND Thành phố (ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội) đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và quy định hiện hành.

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì:

Rà soát, tổng hợp đánh giá, đề xuất các nội dung góp ý, sửa đổi, ban hành mới: các nội dung của Luật Di sản văn hóa, các Nghị định, Thông tư có liên quan đến quy hoạch xây dựng các di tích.

- Sở Công thương chủ trì:

Rà soát, tổng hợp đánh giá, đề xuất các nội dung góp ý, sửa đổi: Các Luật (Luật Điện lực, Thương mại...), các Nghị định, Thông tư có liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành đảm bảo phù hợp với các Luật: Xây dựng, Quy hoạch đô thị.

- Sở Du lịch chủ trì:

Rà soát, tổng hợp đánh giá, đề xuất các nội dung góp ý, sửa đổi: Luật Du lịch, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan đến quy hoạch du lịch.

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì:

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Đê điều; tham mưu UBND Thành phố có ý kiến trong quá trình rà soát, tổng hợp, đánh giá đề xuất các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan trong lĩnh vực đê điều.

- Các sở, ngành khác chủ động rà soát, phối hợp, tham gia ý kiến khi có yêu cầu.

Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

2. Công tác quy hoạch xây dựng:

a. Kiện toàn năng lực đội ngũ cán bộ nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch:

- Sở Nội vụ:

+ Chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng đề án luân chuyển cán bộ giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND các quận, huyện thị xã.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

+ Phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc thực hiện đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2021-2025.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan:

+ Tăng cường rà soát, kiện toàn năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ làm công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm.

+ Xây dựng đề án đánh giá, phân loại năng lực của Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện, thị xã phục vụ cho công tác phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đô thị.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020-2021.

- Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì tổ chức, tham gia, phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b. Đảm bảo lập triển khai đồng bộ các loại quy hoạch:

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã: Lập Kế hoạch quy hoạch năm 2020 và 2021-2025 trong đó phấn đấu hoàn thành phê duyệt đồng bộ và phủ kín 100% các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố.

+ Báo cáo rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong năm 2020.

+ Tiến hành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô một số khu vực có chức năng quan trọng.

+ Lập, trình phê duyệt quy hoạch vùng liên huyện Thạch Thất - Quốc Oai và Phú Xuyên - Thường Tín.

+ Lập, trình phê duyệt quy hoạch đô thị Sóc Sơn và vùng phụ cận, quy hoạch đô thị Xuân Mai và vùng phụ cận (mục tiêu tiến tới hình thành thị xã - đô thị loại III).

+ Tại các huyện dự kiến lên quận (Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng): Triển khai lập quy hoạch phân khu sau khi hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thủ đô (đô thị Bắc và Nam sông Hồng).

+ Tại các huyện còn lại: Tổ chức lập các quy hoạch vùng huyện trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện (dự kiến gồm 06 huyện: Mê Linh, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa). Riêng huyện Mê Linh nghiên cứu quy hoạch vùng huyện theo hướng lên thành quận sau năm 2025.

Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

- UBND các quận, huyện, thị xã:

+ UBND các quận rà soát, nghiên cứu lập phủ kín quy hoạch chi tiết các khu vực dân cư hiện có cải tạo chỉnh trang trong địa bàn quản lý.

+ UBND các huyện rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch chung xã, lập và phê duyệt phủ kín 100% các quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã.

Thời gian thực hiện: Phấn đấu hoàn thành trong năm 2020-2021.

- Các Sở ngành căn cứ lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phụ trách thực hiện rà soát các chiến lược phát triển ngành, quy hoạch, đề án, chương trình ngành, đề xuất dự báo nhu cầu phát triển của ngành để tích hợp vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, cụ thể:

+ Sở Xây dựng:

Thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại mục II.4 Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 01/11/2019, rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; Lập trình phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật còn thiếu như quy hoạch cao độ nền, quy hoạch chiếu sáng đô thị, quy hoạch thông tin liên lạc... Rà soát các quy hoạch cấp nước, thoát nước, rác thải, nghĩa trang...đã được phê duyệt đề xuất các nội dung cần điều chỉnh.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường:

Rà soát, đề xuất các nhu cầu quản lý phát triển quy hoạch tài nguyên nước (xác định cụ thể các vùng cấm, vùng hạn chế, vùng được khai thác); Xác định cụ thể các yêu cầu đối với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Báo cáo UBND Thành phố xem xét thực hiện lập Quy hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Sở Giao thông vận tải:

Rà soát, đề xuất các nhu cầu quản lý phát triển, điều chỉnh quy hoạch: mạng lưới giao thông công cộng (hướng tuyến, mạng lưới các tuyến đường, các công trình đầu mối - TOD); mạng lưới vận tải hành khách công cộng (bến bãi xe khách, xe tải liên tỉnh); mạng lưới giao thông tĩnh; mạng lưới đường thủy, đường bộ, đường sắt và hàng không...

+ Sở Công thương:

Rà soát, đề xuất các nhu cầu quản lý phát triển các hệ thống năng lượng (công trình điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...); hệ thống các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, mạng lưới chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung tâm Logistics; quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp...

+ Sở Du lịch:

Rà soát, đánh giá, dự báo nhu cầu quản lý phát triển ngành du lịch Thủ đô; Xây dựng quy hoạch tổng thể du lịch; đề xuất quy hoạch các khu, điểm du lịch, các điểm dịch vụ, khách sạn - trường học, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch đthu hút đầu tư, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

+ Sở Văn hóa, Thể thao:

Rà soát, tham mưu UBND Thành phố để quản lý phát triển xây dựng đồng bộ các thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao; xây dựng bản đồ bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh... có giá trị.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo:

Rà soát, đề xuất các nhu cầu quản lý phát triển đầu tư xây dựng trường học các cấp; Xác định các yêu cầu quỹ đất, giải pháp thiết kế đối với mô hình trường học liên cấp.

+ Sở Y tế:

Rà soát, đề xuất các nhu cầu quản lý phát triển đầu tư xây dựng mạng lưới cơ sở chăm sóc sức khỏe, y tế.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Rà soát, đề xuất quản lý đê điều, sông, hồ, quy hoạch thủy lợi; Xây dựng bản đồ đất lúa, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp (rừng), sản xuất nông nghiệp cơ bản (trong đó rõ ranh giới)... để phục vụ quản lý các cấp chính quyền.

+ Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị, Sở Giao thông vận tải và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội:

Hoàn chỉnh đề án “Quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị hợp nhất hạ tầng đường sắt đô thị với quy hoạch phát triển không gian và sử dụng đất”.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu về việc bố trí nguồn vốn để triển khai các quy hoạch đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

c. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch:

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố đã giao tại các Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 và 235/KH-UBND ngày 01/11/2019: nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch, hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố nội dung:

- Hoàn thành việc xây dựng và ban hành Hướng dẫn quy trình giải quyết đối với các hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ các căn cứ, điều kiện điều chỉnh quy hoạch trước khi trình phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Báo cáo UBND Thành phố trong Quý III/2020.

d. Kiểm soát đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khi phê duyệt các công trình cao tầng trong khu vực nội đô:

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

+ Rà soát, xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô (nội đô lịch sử và nội mở rộng) thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021-2022 (sau khi có Nghị định, Thông tư hướng dẫn triển khai thi hành Luật Kiến trúc).

+ Quá trình thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch hoặc phê duyt theo ủy quyền các công trình cao tầng trong khu vực nội đô (gồm khu vực nội đô lịch sử và nội đô mở rộng) phải tính toán các phương án đảm bảo hạ tng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện trạng và theo quy hoạch; Thẩm định báo cáo đánh giá tác động giao thông đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có quy mô lớn trong khu vực nội đô (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 02/8/2019 và hướng dẫn của Bộ Xây dựng có liên quan).

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố về điều kiện chuyên môn, năng lực đối với đơn vị, tổ chức tư vấn lập quy hoạch, khả năng thực hiện dự án của nhà đầu tư nhằm đảm bảo phương án đầu tư đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cho dự án và khu vực xung quanh.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Sở Xây dựng: Rà soát quy trình cấp giấy phép xây dựng; Đối với các dự án nhà ở, hỗn hợp có ở phải xác nhận đủ điều kiện kinh doanh bất động sản; Nghiên cứu bổ sung các cơ chế, giải pháp ưu tiên xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

e. Rà soát, đánh giá và xử lý các quy hoạch bị điều chỉnh sai quy định:

- Sở Xây dựng rà soát, đánh giá và đề xuất xử lý các công trình xây dựng không phép, xây dựng sai giấy phép xây dựng và quy hoạch được duyệt, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan: Rà soát, phân loại, đánh giá các quy hoạch bị điều chỉnh sai quy định, đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo UBND Thành phố để báo cáo Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

f. Hoàn thiện và thực hiện quy hoạch không gian ngầm, không gian trên cao:

- Sở Giao thông vận tải rà soát các quy hoạch ngành, đề xuất các nhu cầu bố trí các công trình giao thông ngầm; Sở Xây dựng rà soát các quy hoạch ngành, đề xuất các nhu cầu bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (tuy nen, hào kỹ thuật ...) gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tng hợp lồng ghép vào các quy hoạch không gian ngầm.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng các sở ngành, UBND các quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan:

+ Hoàn thành lập, trình phê duyệt Quy hoạch chung không gian ngầm đô thị trung tâm; Hoàn chỉnh quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại các 04 quận nội đô lịch sử trình cấp thẩm quyền ban hành; Rà soát các Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực đã được ban hành, đề xuất các nội dung sửa đổi đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các quy định của Luật Kiến trúc.

+ Trong quá trình lập, thẩm định các quy hoạch phân khu đô thị (còn chưa được phê duyệt) và quá trình rà soát điều chỉnh các quy hoạch đô thị định kỳ theo quy định, cần rà soát lồng ghép, bổ sung các nội dung quy hoạch không gian ngầm, không gian trên cao theo đề xuất của các ngành.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

+ UBND các quận, huyện trên cơ sở Quy hoạch chung không gian ngầm đô thị trung tâm, rà soát đề xuất các đồ án quy hoạch chi tiết không gian ngầm, dự án, chương trình thực hiện gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

g. Xây dựng Cổng thông tin quy hoạch Thành phố:

- Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án dữ liệu bản đồ địa chính (thường xuyên, hàng quý và hàng năm), bàn giao file số bản đồ địa chính (bản đồ giải thửa) cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc đphục vụ công tác quản lý đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Sở Xây dựng xây dựng đề án số hóa dữ liệu ngành cung cấp file scác dự án, công trình được cấp phép xây dựng cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc đcập nhật chung vào Cổng thông tin chung của Thành phố.

- Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND các quận, huyện thị xã xây dựng đề án số hóa dữ liệu liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, đô thị, cung cấp file dữ liệu cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc đcập nhật chung vào Cổng thông tin chung của Thành phố.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp, kết nối các dữ liệu ngành, chủ trì cùng Sở Thông tin và truyền thông tiếp tục thực hiện việc trin khai xây dựng hệ thng thông tin quy hoạch của Thành phố để thực hiện việc tra cứu thông tin quy hoạch miễn phí cho người dân, phối hợp với Bộ Xây dựng cập nhật, đăng tải trên Cng thông tin điện tử quốc gia; Cung cấp dữ liệu tổng hợp thông tin quy hoạch của Thành phố để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thiết lập các công cụ theo dõi, giám sát, cung cấp thông tin tại hệ thống thông tin quản lý phát triển đô thị Thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Sở Thông tin truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND Thành phố bố trí nguồn kinh phí theo quy định.

Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

3. Công tác phát triển đô thị:

a. Hoàn thiện công cụ về quản lý phát triển đô thị và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị:

- Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng khẩn trương lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị báo cáo UBND Thành phố (theo nhiệm vụ tại mục II.3 Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 01/11/2019).

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan:

+ Rà soát, báo cáo UBND Thành phố sửa đổi quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố, bảo đảm phù hp pháp luật hiện hành, trong đó đề xuất biện pháp kiểm soát năng lực của nhà đầu tư; cần xác định ngay chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng đối với các hạng mục công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, không giao chủ đầu tư phối hợp với địa phương rà soát xác định trong giai đoạn sau; đảm bảo phương án đầu tư đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cho dự án và khu vực xung quanh...

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

+ Lập và thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; đảm bảo đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và các công trình đô thị khác.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Rà soát, cập nhật kịp thời quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

b. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn địa phương ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng:

Cục Thống Kê Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê chuẩn địa phương cho ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng trong lĩnh vực phát triển đô thị.

c. Xây dựng hệ thống thông tin về quản lý phát triển đô thị:

Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan xây dựng hệ thống thông tin quản lý phát triển đô thị của Thành phố, quản lý đồng bộ với Chương trình phát triển đô thị Thành phố. Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo UBND Thành phố về bố trí kinh phí để thực hiện.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 (sau khi Bộ Xây dựng ban hành quy định, hướng dẫn lập hệ thống thông tin quản lý phát triển đô thị).

4. Công tác quản lý thị trường bất động sản và nhà ở:

a. Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan: Tổ chức quán triệt và tổ chức triển khai kịp thời các quy định của pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; nắm bắt tình hình diễn biến thị trường để kịp thời đề xuất UBND Thành phố các giải pháp bình ổn. Xây dựng cơ chế giải pháp kiểm soát thị trường bất động sản và cơ chế huy động tài chính từ các nhà đầu tư thứ phát.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

b. Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và công nhân Khu công nghiệp:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tham mưu UBND Thành phố xây dựng và ban hành cơ chế, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Lập đề án “Nghiên cứu tổng thể các điểm xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn”.

Thời gian thực hiện 2020-2021.

c. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và thúc đẩy việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:

Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan: Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố ban hành các văn bản, hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phú tại Chỉ thị số 29/CT-TTg; Rà soát, tham mưu UBND Thành phố các chính sách đẩy mạnh cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

d. Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản và nhà ở:

Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan: Nghiên cứu xây dựng và vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo kết nối với hệ thống của Bộ Xây dựng theo đúng quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

e. Đối với một số loại hình bất động sản (officetel, condotel):

Các sở: Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm soát chặt chẽ quá trình thẩm định, đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý vận hành và khai thác đối với các dự án có loại hình công trình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel).

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

5. Công tác quản lý hoạt động xây dựng:

a. Kiểm soát năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt đng tư vấn quy hoạch, kiến trúc:

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng các đơn vị có liên quan:

- Nghiên cứu quy trình thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề các tổ chức và cá nhân, báo cáo UBND Thành phố.

- Lập danh mục các tổ chức, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề và các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 (Sau khi có Nghị định, Thông tư hướng dẫn triển khai thi hành Luật Kiến trúc).

b. Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động xây dựng và ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm trong xây dựng:

Sở Xây dựng chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các đơn vị liên quan:

- Xây dựng cơ chế giám sát giữa các sở (Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường) trong kiểm tra phát hiện các vi phạm trật tự xây dựng; Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kiểm soát và xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng; Đăng tải công khai trên Trang điện tử của Sở Xây dựng, của UBND quận, huyện, thị xã thường xuyên, định kỳ hàng quý.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Nghiên cứu các giải pháp thực hiện lồng ghép, đồng thời các thủ tục hành chính về xây dựng, phòng chống cháy nổ, môi trường, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng, báo cáo UBND Thành phố.

Thời gian thực hiện: báo cáo UBND Thành phố trong Quý IV/2020.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ về chất lượng hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế xây dựng, chất lượng thi công xây dựng đảm bảo tuân thủ quy hoạch, an toàn, tiết kiệm chi phí.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm.

c. Công tác thanh tra, kiểm tra; Tăng cường kiểm soát, quản lý và ngăn chặn kịp thời hiệu quả đối vi các vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng:

Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở ngành, UBND các quận huyện, thị xã:

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục II.5 Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về tổng hợp, rà soát các trường hợp vi phạm quy hoạch, về trật tự xây dựng trên địa bàn, để tổ chức xử lý dứt điểm các trường vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Thời gian thực hiện: Báo cáo UBND Thành phố trong Quý III/2020.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về trật tự xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo nguyên tắc tất cả các công trình xây dựng phải được Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát theo quy định ngay từ khi khởi công đến khi hoàn thành; các vi phạm trật tự xây dựng phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời và triệt để.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm các điều kiện thực hiện, tránh chồng chéo, lặp lại. Đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh, phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thanh tra và cán bộ thanh tra, báo cáo UBND Thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

- Nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan, xây dựng quy trình điều chỉnh giy phép xây dựng đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng... thống nhất trên toàn địa bàn Thành phố.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

d. Về mô hình thanh tra xây dựng:

- Sở Nội vụ chủ trì cùng các Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, phân định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra - Sở Xây dựng và Thanh tra - Sở Quy hoạch, báo cáo UBND Thành phố.

- Sở Xây dựng chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã: Tổ chức đánh giá tổng kết mô hình thí điểm thanh tra xây dựng đô thị của Hà Nội, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng theo yêu cầu.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan thường trực thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, kim tra, đôn đốc các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch này và tham mưu đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND Thành phố.

2. Theo chức năng nhiệm vụ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng các Sở ngành, UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý của các Sở, ngành và địa phương mình chủ động tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này song song, đồng bộ với Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 và số 235/KH-UBND ngày 01/11/2019 của UBND Thành phố theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; trong quá trình triển khai cần kịp thời báo cáo UBND Thành phố những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND TP
(để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP PCVP: Phạm Văn Chiến,
các phòng: TKBT TH, ĐTThực,Năng;
- Lưu: VT (  bản), ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 22/06/2020 thực hiện Quyết định 1398/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!