Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 21/2005/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 27/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
******

 

Số: 21/2005/LPQT

Hà Nội , ngày 21 tháng 02 năm 2005 

 

Hiệp định khung ba bên giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về trao đổi công nghệ và năng lực giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Burkina- Faso có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 năm 2004./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Hoàng Anh

 

 

HIỆP ĐỊNH KHUNG

BA BÊN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CHÍNH PHỦ NƯỚC BURKINA-FASO VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP VỀ TRAO ĐỔI CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LỰC GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC BURKINA-FASO.

Xem xét mối quan tâm của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp, sau đây gọi tắt là "các Bên", tới sự phát triển các dự án ba bên liên quan tới hai nước ph­ương Nam;

Xem xét mối quan tâm của cả ba Bên, cả ba nước đều là thành viên của khối Pháp ngữ, tới việc củng cố và mở rộng quan hệ giữa các nước sử dụng tiếng Pháp;

Xem xét Nghị định thư­ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Burkina-Faso được ký kết ngày 08 tháng 4 năm 2004 tại Hà Nội;

Ghi nhận rằng tại Hội nghị th­ượng đỉnh lần thứ IX của khối Pháp ngữ được tổ chức tại Beyrouth (LIBAN) vào tháng 10 năm 2002, các nước thành viên tham dự, bao gồm các Bên ký hiệp định này, đã thỏa thuận rằng "đối thoại giữa các nền văn hóa, điều giúp tri thức và kinh nghiệm giữa các nước ngày càng trở nên phong phú, góp phần đ­ương đầu với những thách thức của thời đại chúng ta và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững”;

Ghi nhận rằng tại Hội thảo quốc tế "Việt Nam - châu Phi: Cơ hội hợp tác và phát triển trong thế kỷ 21" diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2003, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu thị mong muốn làm nổi bật những cơ hội mới trong hợp tác với các nước châu Phi;

Ghi nhận rằng nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Burkina-Faso tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2004, hai Bên đã cam kết tăng cường trao đổi và đẩy mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, nhằm đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước;

Ghi nhận rằng Chính phủ nước Cộng hòa Pháp mong muốn khuyến khích và hỗ trợ quá trình chuyển giao năng lực giữa các nước ph­ương Nam và đặc biệt giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Burkina-Faso.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Mục tiêu

Mục tiêu của Hiệp định này là tạo điều kiện thuận lợi, với sự hỗ trợ của nước Cộng hòa Pháp cho những trao đổi về tri thức và kỹ năng giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Burkina-Faso trong các lĩnh vực cùng được quan tâm liên quan tới phát triển kỹ thuật, kinh tế, xã hội và văn hóa, và đặc biệt là:

- Y tế và đào tạo bác sĩ;

- Giáo dục, giảng dạy đại học và nghiên cứu;

- Nông nghiệp, chế biến nông sản và phát triển nông thôn;

- Phát triển đô thị, trang thiết bị và quy hoạch lãnh thổ;

- Gìn giữ môi trường và đa dạng sinh học;

- Gìn giữ và phát triển các nền văn hóa trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hóa;

- Điều hành và hiện đại hóa các chính sách công.

Điều 2. Nghĩa vụ của các Bên

2.1. Ba Chính phủ, phù hợp với pháp luật hiện hành ở mỗi nước, cam kết phát triển đối thoại và khuyến khích trao đổi giữa các cơ quan nhà nước và tư nhân của nước mình để xác định các dự án cho phép thực hiện các mục tiêu của Hiệp định này đặc biệt về các lĩnh vực:

- Chuyển giao công nghệ;

- Cung cấp chuyên gia và kỹ thuật viên;

- Hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, đặc biệt thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học ;

- Trao đổi giữa các nhà hoạch định chính sách về các chính sách công phù hợp nhất cho sự phát triển kinh tế, xã hội, vặn hóa và khoa học của các nước ph­ương Nam.

2.2. Chính phủ các nước Burkina-Faso và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kết bảo đảm các điều kiện để thực hiện các dự án.

Tùy theo cách thức sẽ được quy định cho từng dự án, phù hợp với luật pháp và những quy định lược áp dụng trong lãnh thổ của từng nước, Chính phủ hai nước đặc biệt cam kết:

- Tạo điều, kiện xuất khẩu công nghệ thông qua việc áp dụng những điều kiện tối ư­u cho việc sử dụng các quyền và giấy phép cũng như cho việc thông quan;

- Lựa chọn các chuyên gia có trình độ và các kỹ thuật viên có phẩm chất phù hợp, có tính đến vị trí công tác và nơi công tác của kỹ thuật viên đó;

- Tạo điều kiện tất nhất cho việc đi, tiếp đón và trở về của các chuyên gia và kỹ thuật viên được điều động;

- Tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục hành chính và đặc biệt là việc lấy thị thực cho các cán bộ được điều động hay thực hiện các chuyến công tác.

2.3. Chính phủ nước Cộng hòa Pháp cam kết, thông qua các cơ quan đại diện của mình tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Burkina-Faso, hỗ trợ việc thực hiện các dự án nằm trong khuôn khổ Hiệp định này thông qua việc huy động kỹ năng và ph­ương tiện tài chính trong khuôn khổ ngân sách cho phép.

2.4. Ba Bên cam kết tích cực tìm kiếm các nguồn tài trợ bên ngoài để tạo điều kiện cho việc thực hiện các dự án nằm trong khuôn khổ Hiệp định này.

Điều 3. Điều kiện thi hành Hiệp định này

3.1. Việc thi hành Hiệp định sẽ được thực hiện thông qua các hiệp định riêng được các Bên ký kết và liên quan đến việc triển khai các dự án cụ thể.

3.2. Mọi điều kiện nhằm giải quyết tranh chấp phát sinh sẽ được quy định cụ thể trong các hiệp định riêng được ký kết trên cơ sở Hiệp định này.

3.3. Mọi sự sửa đổi Hiệp đĩnh này đều phải trên cơ sở thỏa thuận chu­ng thông qua việc trao đổi văn bản giữa các Bên.

Điều 4. Thời điểm hiệu lực

4.1. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2. Hiệp định này có giá trị trong thời hạn 3 năm và có thể được gia hạn thông qua hình thức trao đổi văn bản giữa các Bên.

4.3. Hiệp định này có thể được chấm dứt vào bất cứ lúc nào khi một trong ba Bên có thông báo băng văn bản gửi cho hai Bên còn lại. Một thông báo sẽ được gửi cho các Bên trong thời hạn 6 tháng trước khi văn kiện bãi bỏ có hiệu lực. Văn kiện bãi bỏ này không làm chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các Bên liên quan đến những dự án được quy định trong khuôn khổ Hiệp định này.

Làm tại Ma-ga-du-gu ngày 27 tháng 11 năm 2004 thành ba bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, các văn bản có giá trị như nhau./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP
BỘ TRƯỞNG ĐẶC TRÁCH NGOẠI THƯƠNG
Franois Loos

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC BURKINA-FASO
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
 
 
 
 
Ouedraogo Yaussouy

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

 
Nguyễn Dy Niên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hiệp định khung số 21/2005/LPQT ngày 27/11/2004 về trao đổi công nghệ và năng lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.499

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!