Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Dirrective No.08/2002/CT-TTg of February 25, 2002 enhancing the work of investment expertise

Số hiệu: 08/2002/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH ĐẦU TƯ

Công tác giám định đầu tư đã được quy định tại Điều 20 Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, công tác này chưa được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm đầy đủ nên hiệu quả của công tác giám định đầu tư còn hạn chế; một số Bộ, ngành, địa phương còn chưa tổ chức thực hiện.

Nhằm tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng, bảo đảm đầu tư có hiệu quả và nâng cao chất lượng các công trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh công tác giám định đầu tư được quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, trong đó lưu ý một số công việc sau đây:

1. Chủ đầu tư:

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án, lập và gửi báo cáo định kỳ việc thực hiện dự án cho cơ quan được giao làm đầu mối giám định đầu tư để theo dõi, giám sát, đánh giá, hỗ trợ quản lý dự án. Nội dung báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan tổ chức giám định đầu tư về những vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư dự án; kiến nghị các giải pháp để cơ quan tổ chức giám định đầu tư tổng hợp, phân tích, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Chịu trách nhiệm đối với mọi phát sinh, do không được xử lý kịp thời và không thực hiện đầy đủ các quy định về giám định đầu tư; các cấp có thẩm quyền không giải quyết điều chỉnh dự án đầu tư khi dự án không thực hiện giám định đầu tư.

2. Cơ quan trực tiếp quản lý chủ đầu tư :

- Theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định về giám định đầu tư;

- Tổng hợp tình hình thực hiện dự án, phát hiện khó khăn, cùng cơ quan giám định đầu tư tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

3. Các Bộ, ngành, địa phương :

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác giám định đầu tư, trực tiếp tổ chức giám định đầu tư các dự án nhóm A, định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vướng mắc chung về đầu tư.

- Các Bộ, ngành, địa phương không hình thành tổ chức mới chuyên trách nhưng phải chỉ định ngay bộ phận công tác làm đầu mối chịu trách nhiệm thường xuyên về giám định đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7 năm 2002 về kết quả thực hiện Chỉ thị này của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 08/2002/CT-TTg

Hanoi, February 25, 2002

 

DIRECTIVE

ENHANCING THE WORK OF INVESTMENT EXPERTISE

The investment expertise was prescribed in Article 20 of the Regulation on Investment and Construction Management, issued together with the Governments Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999; the Ministry of Planning and Investment issued on January 10, 2000 Circular No. 01/2000/TT-BKH guiding the implementation thereof. However, due attention has not yet been paid to this work by ministries, branches and localities, therefore the efficiency of the investment expertise work is still limited; some ministries, branches and localities have even not organized the implementation.

In order to enhance the investment and construction management, ensure the efficient investment and raise the project quality, the Prime Minister hereby requests the ministries, branches, localities and investors to organize the strict implementation of the investment expertise work prescribed in Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999, with attention paid to the following:

1. Investors:

- Organizing the implementation of projects, making and sending periodical reports on the implementation of projects to the agencies assigned to act as the main bodies in the investment expertise for monitoring, supervising, evaluating and supporting the project management. The reporting contents shall comply with the guidance in the Planning and Investment Ministrys Circular No. 01/2000/TT-BKH of January 10, 2000;

- Promptly reporting to the investment-deciding competent authorities and the investment expertise-organizing agencies on the problems arising in the course of project investment; proposing solutions so that the investment expertise-organizing agencies can synthesize, analyze, evaluate and submit them to the competent authorities for settlement;

- Being answerable for all problems arising due to the untimely handling or the failure to fully abide by the regulations on investment expertise; the competent authorities shall not adjust the investment projects if investment expertise has not been conducted for such projects.

2. Agencies which directly manage investors:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dirrective No.08/2002/CT-TTg of February 25, 2002 enhancing the work of investment expertise

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


828

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75