Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No.1624/QD-TTg dated October 29, 2012, on the establishment of the investment steering committee in the form of public - private partnership (PPP)

Số hiệu: 1624/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1624/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm Đầu tư theo hình thức công - tư;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (sau đây được gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, kế hoạch, giải pháp chiến lược thực hiện hiệu quả mô hình PPP.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện thí điểm mô hình PPP theo Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn việc triển khai thí điểm mô hình PPP; đồng thời xem xét, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm thống nhất quản lý mô hình đầu tư có sự phối hợp giữa nhà nước và tư nhân hiện nay (PPP, BOT, BTO, BT …).

4. Chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về PPP (Nghị định, Luật) sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng ban Thường trực;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính.

3. Các Ủy viên là 01 Thứ trưởng (hoặc tương đương) thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Y tế;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi Quyết định này có hiệu lực, các Bộ, cơ quan nêu trên có nhiệm vụ gửi danh sách Lãnh đạo cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo.

4. Thư ký Ban Chỉ đạo: Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo cơ chế đề cao trách nhiệm của Trưởng ban.

2. Trưởng ban ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên và Thư ký Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 1624/QD-TTg

Hanoi, October 29, 2012

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE INVESTMENT STEERING COMMITTEE IN THE FORM OF PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on organization of Government dated December 25, 2001;

Pursuant to Decision No. 71/2010/QD-TTg dated November 09, 2011 of the Prime Minister on issuing Regulation on pilot investment in the form of public-private partnership;

Pursuant to Decision No. 34/2007/QD-TTg dated March 12, 2007 of the Prime Minister issuing Regulation on establishment, organization and operation of inter-sectoral coordination organization;

At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1. Establishing the investment steering committee in the form of public - private partnership (hereafter referred to as Steering Committee) to assist the Government, the Prime Minister to study, direct and implement the investment model in the form of public - private partnership
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No.1624/QD-TTg dated October 29, 2012, on the establishment of the investment steering committee in the form of public - private partnership (PPP)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.768
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108