Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 31-TC/TCDN of July 18, 1992, prescribing fixed assets depreciation policy applied to enterprises with foreign invested capital and to foreign partners engaged in contractual business and co-operation

Số hiệu: 31-TC/TCDN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 18/07/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31-TC/TCĐN

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1992

 

THÔNG TƯ

SỐ 31-TC/TCĐN NGÀY 18-7-1992 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC BÊN NƯỚC NGOÀI HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 28-HĐBT ngày 6-2-1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 507-TC/ĐTXD ngày 22-7-1986 của Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý khấu hao tài sản cố định;
Xét đến thông lệ quốc tế và khấu hao tài sản cố định;
Sau khi đã thống nhất với các ngành liên quan, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ khấu hao tài sản cố định áp dụng cho các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tất cả các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng (sau đây gọi tắt là các bên nước ngoài hợp doanh) hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều phải thực hiện chế độ khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này.

2. Tất cả các loại tài sản cố định bao gồm cả các loại tài sản cố định không có hình thái vật chất như chi phí đền bù, giải toả, chi phí thành lập, giá trị quyền sử dụng đất, bằng sáng chế phát minh, bí quyết kỹ thuật ... của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và do bên nước ngoài hợp doanh góp đều được trích khấu hao và tính vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông để hình thành nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đổi mới và thay thế tài sản cố định.

3. Giá trị tài sản cố định làm căn cứ để trích khấu hao được quy định như sau:

Giá trị tài sản cố định do các bên liên doanh hoặc bên nước ngoài hợp doanh góp vốn đã được giám định phù hợp với quy định tại công văn số 379-HĐBT-VP ngày 11-7-1990 của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, giá trị tài sản cố định do các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua sắm được xác định theo thời giá thị trường quốc tế (đối với hàng nhập khẩu) và giá phổ biến tại thị trường trong nước (đối với hàng mua tại Việt Nam).

4. Tài sản cố định tăng tháng nào thì được trích khấu hao từ tháng đó.

5. Những tài sản cố định dưới đây của các đối tượng nêu tại mục 1.1 không được trích khấu hao:

- Tài sản cố định không cần dùng và chưa cần dùng đang niêm cất, dự trữ;

- Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng đang còn sử dụng và tài sản cố định chưa khấu hao hết nhưng không còn khả năng sử dụng.

II. TỶ LỆ TRÍCH VÀ SỬ DỤNG VỐN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. Các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp doanh được chủ động quy định tỷ lệ khấu hao tài sản cố định nhưng không được vượt khung tỷ lệ tối đa quy định tại phụ lục số 1 đính kèm Thông tư này.

2. Vốn khấu hao tài sản cố định khi chưa dùng để đổi mới và thay thế tài sản cố định được sử dụng vào các mục đích kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị nhưng không được trái với quy định của Luật đầu tư và Nghị định 28-HĐBT ngày 06-02-1991 của Hội đồng Bộ trưởng.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp doanh do những yếu tố khách quan cần thực hiện tỷ lệ khấu hao tài sản cố định vượt khung tối đa thì cần báo cáo với Bộ Tài chính để được xem xét chấp thuận (theo phụ lục số 2).

Nếu các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp doanh không thực hiện đúng quy định về tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của Thông tư này thì các cơ quan thuế khi quyết toán nghĩa vụ thuế lợi tức hàng năm chỉ chấp nhận số vốn khấu hao được trích theo tỷ lệ không vượt quá khung tỷ lệ tối đa quy định tại phụ lục 1 của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thực hiện đối với tất cả các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các hợp đồng hợp doanh được cấp giấy phép thực hiện đang có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị có kiến nghị cần gửi về Bộ Tài chính để xem xét và xử lý.

 

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

PHỤ LỤC SỐ 1

KHUNG TỐI ĐA TỶ LỆ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ÁP DỤNG CHO CÁC XÍ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC BÊN NƯỚC NGOÀI HỢP DOANH

I. Chi phí thành lập, chi phí đền bù giải toả, các chi phí trước sản xuất khác, các loại tài sản cố định không có hình thái vật chất như bí quyết kỹ thuật, bằng sáng chế, phát minh

30%

II. Nhà xưởng, vật kiến trúc

 

II.1. Khách sạn, nhà trung tâm giao dịch, nhà trung tâm thương mại

5%

II.2. Nhà xưởng, vật kiến trúc mới xây dựng

7%

II.3. Nhà xưởng, vật kiến trúc đã sử dụng

15%

III. Máy móc thiết bị

 

III.1. Máy móc thiết bị động lực

 

III.1.1. Máy phát động lực

10%

III.1.2. Máy phát điện

15%

III. 1.3. Máy biến áp điện và thiết bị nguồn điện

15%

III.2. Máy móc thiết bị công tác

 

III.2.1. Máy công cụ

12%

III.2.2. Máy khai khoáng xây dựng

20%

III.2.3. Máy kéo

15%

III.2.4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp

18%

III.2.5. Máy bơm nước và xăng dầu

18%

III.2.6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống ăn rỉ và ăn mòn kim loại

15%

III.2.7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất

15%

III.2.8. Thiết bị máy móc chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng sành sứ, thuỷ tinh ...

20%

Riêng máy cưa xẻ đá, đánh bóng đá

25%

III.2.9. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện điện tử, quang học, cơ khí chính xác

12%

III.2.10. Máy móc thiết bị trong ngành dệt, da, giấy in, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm

15%

Riêng các loại máy in

18%

III.2.11. Máy móc thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm

15%

III. 2.12. Máy thông tin, liên lạc, điển ảnh, y tế

15%

III.2.13. Máy móc thiết bị sản xuất khác

12%

IV. Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm

15%

V. Thiết bị phương tiện vận tải

 

V.1. Phương tiện vận tải đường bộ

18%

V.2. Phương tiện vận tải đường sắt

12%

Trong đó đầu máy, toa xe các loại

10%

Riêng toa xe chở a xít, xăng dầu

18%

V.3. Phương tiện vận tải đường thuỷ

18%

Trong đó các loại tàu và công-ten-nơ

10%

Riêng tàu đánh cá, tàu ướp lạnh

15%

V.4. Ống dẫn dầu, dẫn khí

10%

Riêng Ống dẫn dầu khí dưới biển

15%

VI. Dụng cụ quản lý, thiết bị văn phòng

20%

Riêng máy điều hoà nhiệt độ

25%

VII. Cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả

15%

Trong đó cao su, chè, cà phê

12%

Riêng cao su

8%

VIII. Các loại tài sản cố định khác

10-15%

 

PHỤ LỤC SỐ 2

Tên xí nghiệp (Công ty) ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:
V/v xét duyệt khấu hao tài sản cố định

... ngày ..... tháng ....năm 199

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ quy định tại Thông tư số 31-TC-TCĐN ngày 18-7-1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ khấu hao tài sản cố định.

Căn cứ hợp đồng, điều lệ xí nghiệp (công ty)

Xí nghiệp (Công ty)

Địa chỉ:

Giấy phép đầu tư số ... ngày ... tháng ... năm...

đề nghị Bộ Tài chính xét duyệt chế độ khấu hao tài sản cố định với nội dung cụ thể như sau:

1. Chi phí đền bù giải toả, chi phí thành lập và chi phí trước sản xuất...

2. Nhà xưởng, vật kiến trúc ...

3. Máy móc, thiết bị sản xuất ...

4. Phương tiện vận tải ...

5. Trang bị quản lý, văn phòng ...

6. ...

7. ...

 

 

Giám đốc

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 31-TC/TCDN

Hanoi, July 18, 1992

 

CIRCULAR

PRESCRIBING FIXED ASSETS DEPRECIATION POLICY APPLIED TO ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTED CAPITAL AND TO FOREIGN PARTNERS ENGAGED IN CONTRACTUAL BUSINESS AND CO-OPERATION

On the basis of decree No.28\HDBT dated 6.2.91 by the Council of Ministers stipulating in detail the Implementation of the laws on foreign investment in Vietnam
In accordance with Decision No.507TC\DTXD dated 22.7.1986 by the Ministry of finance promulgating fixed assets depreciation control policy
With reference to international regulations regarding fixed assets depreciation
After having agreed with the responsible organizations' the Ministry of finance hereby outlines the fixed assets depreciation policy applied to enterprises with foreign invested capital and to foreign partners engaged in accordance with the laws on foreign investment in Vietnam as follows: Co-operative business contracts

I. GENERAL PROVISIONS

1. All enterprises with foreign invested capital and foreign partners engaged in co-operative business contracts "foreign Partners" operating in accordance with the laws on foreign investment in Vietnam shall apply the fixed assets depreciation policy stipulated in this circular

2. Depreciated covers all kinds of fixed assets including intangible assets such as compensation and liquidation and establishment expenses value of land ownership patents technical know-how of enterprises with foreign invested capital contributed by the foreign partners-shall be calculated and included in the price of products or in circulation fees to provide funds to meet the need of renewal and replacement of the fixed assets

3. The value of fixed assets on which the basis for depreciation shall be calculated is defined as follows

The value of faxed assets contributed by joint-venture partners or by foreign partners (in the form of capital) surveyed and found in compliance with stipulations specified in official letter No .379 HTDT/VP dated 11.7.1990 by SCCI, shall be assessed according to the international market price (for imports) or to the local market price ( for articles purchased in Vietnam)

4. In case of acquisition of fixed assets amortization(depreciation) shall be incurred in the month following acquisition
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 31-TC/TCDN of July 18, 1992, prescribing fixed assets depreciation policy applied to enterprises with foreign invested capital and to foreign partners engaged in contractual business and co-operation

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50