Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê

Số hiệu: 04/2011/TT-BKHDT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 31/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2011/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 19 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (sau đây gọi chung là Chế độ báo cáo thống kê Doanh nghiệp);

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể về hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, thời hạn nhận báo cáo áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như sau:

Điều 1. Hệ thống biểu mẫu báo cáo

Hệ thống biểu mẫu thuộc Chế độ báo cáo thống kê Doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

1. Danh mục biểu mẫu báo cáo (gồm 37 biểu mẫu);

2. Các biểu mẫu báo cáo cụ thể:

- Báo cáo tháng gồm: 10 biểu;

- Báo cáo quý gồm: 04 biểu;

- Báo cáo 6 tháng gồm: 01 biểu;

- Báo cáo năm gồm: 22 biểu.

3. Giải thích biểu mẫu báo cáo: Giải thích cụ thể từng chỉ tiêu trong từng biểu mẫu báo cáo.

Điều 2. Yêu cầu đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

1. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác những chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo; lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo; gửi báo cáo để bảo đảm đúng ngày nhận báo cáo của đơn vị nhận báo cáo.

2. Phương thức gửi báo cáo: Các báo cáo thống kê được thực hiện dưới 2 hình thức: bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

 

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 04/2011/TT-BKHDT

Hanoi, March 31, 2011

 

CIRCULAR

REGULATION OF BASIC STATISTICAL REPORTING REGIME APPLICABLE TO THE STATE-OWNED ENTERPRISES, ENTERPRISES AND PROJECTS WITH FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Pursuant to the Law on the Government Organization dated December 25th, 2001; Pursuant to the Enterprise Law dated November 19th, 2005;

Pursuant to the Investment Law dated November 29th, 2005; Pursuant to the Law on Statistics dated June 26th, 2003;

Pursuant to the Decree No 116/2008/ND-CP dated November 14th, 2008 of the Government on function, duties, power and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;

Pursuant to the Decision No 77/2010/QD-TTg dated November 30th, 2010 by the Prime Minister on promulgating basic statistic reporting regime applicable to the State- owned enterprises, enterprises and projects with foreign direct investment (hereinafter collectively referred to as Enterprise Statistical Reporting Regime);

The Ministry of Planning and Investment specifically determines the basic statistical reporting forms, reporting units, report-receiving units, report-receiving period applicable to the State-owned enterprise and enterprises, projects with foreign direct investment as follows:

Article 1: Reporting form system

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. List of report forms (including 37 forms);

2. Specific report forms:

- Monthly report: 10 forms;

- Quarterly report: 04 forms;

- Semi-annual report: 01 form;

- Annual report: 22 forms.

3. Explanatory notes to report forms: Specifically explaining each item in each report form.

Article 2. Requirements applicable to the State-owned enterprises, enterprises and projects with foreign direct investment

1. The State-owned enterprises, enterprises and projects with foreign direct investment shall be responsible for reporting fully, exactly items as specified in each report form; preparing reports in accordance with regulations in terms of time of reporting and reporting periods; sending reports so as to ensure that the report-receiving units shall receive reports on the expected date.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Implementation organization

1. This Circular shall come into force from June 1st, 2011;

2. Ministries, ministerial-level agencies and bodies under the Government, Central bodies of associations, People's Committees at all levels, the State-owned enterprises, enterprises and projects with foreign direct investment, relevant organizations and individuals shall be responsible for executing this Circular.

3. In the course of execution, if any difficulty arises, please inform the Ministry of Planning and Investment (General Department of Statistics) for the purpose of considering and adjusting in timely manner.

 

 

Recipients :
- Ministries, ministerial-level agencies and bodies under the
Government;
- Office of Central Steering Committee for Corruption
Prevention and Control;
- People's Councils, People's Committees of Provinces and
Centrally-run Cities;
- Party Central Office and Departments;
- State President Office;
- National Assembly Office;
- Government Office
- Nationality Council and National Assembly Committees;
- People's Supreme Court;
- The State Audit;
- Central bodies of associations;
- The Government’s website ;
- Official Gazette;
- Department of Planning and Investment of centrally-run provinces, cities;
- Department of Statistics of centrally-run provinces, cities;
- Units under the Ministry of Planning and Investment;
- Department for Examination of Legal Documents – Ministry of Justice;
- Filed in archives, General Department of Statistics. H370

THE MINISTER
Vo Hong Phuc

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FILE ATTACHED TO DOCUMENT

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 04/2011/TT-BKHDT of March 31, 2011, regulation of basic statistical reporting regime applicable to the state-owned enterprises, enterprises and projects with foreign direct investment

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.852

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!