Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình hành động 02/CTr-UBND về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 02/CTr-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 28/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CTr-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

VỀ THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ngày 16/7/2020;

Năm 2020 là năm cuối và năm quyết định việc triển khai thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, qua đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn nhiều hạn chế, tiến độ thực hiện còn chưa cao; các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công công trình mới và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn tới tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 chưa đảm bảo yêu cầu. Nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh; UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công năm 2020, thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

2. Yêu cầu

- Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 nhằm đạt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19; nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

- Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

- Xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công của từng cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ

1. Các nhiệm vụ chung:

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau:

(1). Xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

(2). Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn từ năm trước được chuyển nguồn thanh toán sang năm sau) theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, có sức lan tỏa của tỉnh. Xử lý thu hồi vốn các dự án chậm tiến độ[1] để chuyển cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm.

(3). Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.

(4). Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ở cơ quan, đơn vị mình. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Nếu kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

(5). Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công để hoàn thành kế hoạch đầu tư công được giao năm 2020.

(6). UBND tỉnh sẽ họp giao ban định kỳ 1 tháng/lần với sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố và các chủ đầu tư để đôn đốc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị định kỳ trước ngày 05 tháng kế tiếp phải rà soát, cập nhật kết quả giải ngân và báo cáo khó khăn, vướng mắc gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Hàng tháng công khai kết quả giải ngân của từng cơ quan, đơn vị tại Phiên họp UBND tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các phương tiện thông tin đại chúng.

(7). Tổ chức các Đoàn công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

(8). Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư có dự án trên địa bàn, thực hiện bồi thường - GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án; tháo gỡ khó khăn vướng mắc về BT GPMB, tái định cư, xử lý kịp thời khiếu nại, tạo sự đồng thuận của nhân dân, không được để chậm tiến độ GPMB ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

(1). Đối với UBND tỉnh:

Phân công các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của từng dự án thuộc các ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

(2). Đối với các Sở, Ban, ngành:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 trình HĐND tỉnh phê duyệt; trong đó: (i) các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 giải ngân dưới 60% kế hoạch giao (không tính các dự án được bổ sung vốn trong năm); (ii) Các dự án có kế hoạch vốn năm 2019 chuyển nguồn sang thanh toán năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 thực hiện giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn được kéo dài để đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, thu hồi vốn để chuyển cho các nhiệm vụ, dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm như: Bổ sung có mục tiêu hỗ trợ vốn cho cấp huyện và xã để bố trí cho các công trình quyết toán, hoàn thành, công trình dự án đảm bảo an sinh xã hội còn có nhu cầu sử dụng vốn trong giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 2800-CV/TU ngày 23/8/2019; cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất để có nguồn vốn thực hiện BT GPMB các dự án lớn, quan trọng của tỉnh; Bổ sung vốn điều lệ các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật đầu tư công...

- Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công toàn tỉnh để kịp thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo quy định. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021: Hiện tại định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021-2025 chưa được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Do vậy, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính (căn cứ định mức phân bổ vốn giai đoạn 2016-2020 cho các ngành lĩnh vực của tỉnh) đề xuất UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh cho chủ trương thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo quy định tại khoản 2, Điều 55 của Luật đầu tư công. Yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2020.

b) Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo hệ thống thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công (hàng tháng) gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để nắm bắt, theo dõi và kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công theo yêu cầu. Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu, Ban QLDA thực hiện việc hoàn ứng theo quy định.

c) Sở Tài chính:

- Theo dõi, rà soát và tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các sở, ban, ngành và địa phương.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả giải ngân chi tiết đến từng dự án (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp) bao gồm tất cả các nguồn vốn đầu tư do tỉnh quản lý; Hướng dẫn việc chuyển nguồn cho các dự án theo quy định.

- Thực hiện công tác thẩm tra nguồn vốn đầu tư, nhập dự toán cho dự án. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

d) Sở Nội vụ xem xét, không đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư dự án nhưng không thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh trong đó nếu kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020. Thực hiện thanh tra công vụ, thanh tra đột xuất đối với các cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính triển khai các dự án.

e) Sở Xây dựng: Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5493/UBND-CN3 ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh.

f) Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân kế hoạch đầu tư công, kịp thời báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.

g) Đề nghị HĐND các cấp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp tăng cường giám sát tiến độ triển khai các dự án, kịp thời phối hợp với UBND các cấp để đảm bảo các dự án triển khai nhanh nhất.

(3). UBND các huyện, thành phố:

- Hoàn thành việc giao chi tiết vốn cho các công trình, dự án để kịp giải ngân trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư có dự án trên địa bàn, thực hiện bồi thường - GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án và chịu trách nhiệm về kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

- Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định khác của Pháp luật có liên quan, chỉ đạo triển khai thống nhất trên địa bàn; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định chung của tỉnh.

(4). Đối với các chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng công tác thẩm định nội bộ, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ dự án, thiết kế BVTC - dự toán trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư.

- Tổ chức lập đường Găng tiến độ thực hiện của từng phần việc trong từng dự án được giao kế hoạch năm 2020, báo cáo người quyết định đầu tư làm cơ sở chỉ đạo điều hành và xem xét trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC-dự toán và đấu thầu theo quy định;

- Phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành công trình. Thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật và hợp đồng xây dựng đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thi công công trình đúng tiến độ; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh thanh toán vào cuối năm.

- Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 định kỳ hàng tháng, gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trước ngày 31/7/2020 phải báo cáo về số vốn kế hoạch đầu tư công không có khả năng giải ngân về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) để tổng hợp điều chỉnh theo quy định. Trường hợp sau ngày 31/7/2020 đơn vị nào không có báo cáo thì được hiểu là không có nhu cầu điều chỉnh và sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân kế hoạch vốn được giao theo quy định.

- Chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân để đảm bảo giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công năm 2020 được giao (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách địa phương và NSTW) theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4403/BKHĐT-TH ngày 09/7/2020 về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

(5). Quỹ phát triển đất có trách nhiệm ứng vốn thực hiện BT-GPMB các dự án đầu tư công ngay khi có đề nghị của các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và triển khai Chương trình hành động theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05 của tháng kế tiếp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể hoặc có khó khăn, vướng mắc,... Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TTTU, TT HĐND (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị ngành dọc TW đóng trên địa bàn;
- CPVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng TTĐT tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu VT.
(Đ-32b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 [1] Dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 giải ngân dưới 60% kế hoạch giao (không tính các dự án được bổ sung vốn trong năm); Dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 giải ngân dưới 50% số vốn được kéo dài

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình hành động 02/CTr-UBND về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


124

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217