Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 960/CT-UBND 2020 chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 960/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 960/CT-UBND

Hà Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu của các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đấu thầu. Đặc biệt việc phân cấp mạnh cho các Chủ đu tư thực hiện: Phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu, ... đã giúp cho các chủ đầu tư chủ động hơn trong thực hiện và quyết định các nội dung của quá trình đấu thầu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu; quy trình, thủ tục, hồ sơ trong đấu thầu còn xảy ra sai sót, đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu còn thiếu và hạn chế về năng lực; công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra hoạt động đấu thầu tại các chủ đầu tư chưa được quan tâm đúng mức; việc tổ chức, triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng chưa đáp ứng được yêu cầu, một số chủ đầu tư vẫn còn chậm trễ trong việc thực hiện đấu thầu qua mạng, chưa đáp ứng chỉ tiêu, kế hoạch theo yêu cầu; đặc biệt về giá và tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu còn thấp.

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

I. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT, ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn về đấu thầu thực hiện các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả theo đúng quy định của Luật Đấu thầu. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị mình; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

II. Các chủ đầu tư, bên mời thầu:

1. Tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; Thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ dự thầu (HSDT), hồ sơ yêu cầu (HSYC), hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời quan tâm (HSMQT),... theo đúng mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Trong mọi trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn tư vấn đấu thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm dẫn đến xảy ra sai sót từ phía tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu có hành vi vi phạm như dàn xếp; cố tình gây ra sai sót trong lập, thẩm định HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX, thông thầu; quá trình thực hiện phải có sự giám sát, kiểm tra, không được phó mặc cho đơn vị tư vấn thầu.

- Thực hiện nghiêm quy định về thời gian các bước trong đấu thầu; tuyệt đối không được chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, tập trung nâng cao công tác quản lý giá, định mức, đảm bảo tỷ lệ tiết kiệm trong quá trình đấu thầu; cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật Đấu thầu. Trường hợp phát hiện các cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, xử lý kiến nghị chậm trễ hoặc xử lý không thấu đáo, không đúng quy định dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài vượt cấp.

- Các chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu và trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Công khai thông tin trong đấu thầu:

Tuân thủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 và quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

3. Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng:

- Thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

+ Năm 2020: Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 05 (năm) tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 (mười) tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính chất đặc thù; bảo đảm các gói thầu đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 60% về tổng số lượng và đạt tối thiểu 25% về tổng giá trị.

+ Năm 2021: Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 (mười) tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 (hai mươi) tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính chất đặc thù; bảo đảm các gói thầu đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 70% về tổng số lượng và đạt tối thiểu 35% về tổng giá trị.

+ Từ năm 2022 đến năm 2025: Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Cơ quan thanh tra, kiểm tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan.

2. Trường hợp chủ đầu tư không đề xuất thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, lựa chọn và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức các đợt kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong đấu thầu (nếu có), đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà thầu theo quy định; Hàng năm tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các huyện, thành phố; Tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động đấu thầu hàng năm và đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) trong đó có nội dung đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng, công khai thông tin, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư, bên mời thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các quy định pháp luật liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Hệ thống VnptiOffice;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 960/CT-UBND ngày 22/06/2020 chấn chỉnh về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


834

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69