Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 31/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ BẢO ĐẢM NGUỒN NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và chủ trương của Chính phủ về việc mở rộng Quốc lộ 1 trên toàn tuyến quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Cần Thơ, UBND tỉnh đã sớm triển khai, tập trung chỉ đạo các Sở ngành chuyên môn và UBND cấp huyện liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung lực lượng phối hợp với Chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công đúng theo kế hoạch tiến độ dự án. Tuy nhiên, đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước và cũng chưa chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 266/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2013 về kết luận Hội nghị triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông dự án mở rộng quốc lộ 1A, Công điện 1308/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên; để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án đồng thuận, cùng phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng, kiên quyết bàn giao mặt bằng thi công, đồng thời đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông trong thời gian triển khai thi dự án. Đề nghị các Đồng chí Bí thư Thị ủy, Huyện ủy quan tâm, tập trung chỉ đạo chính quyền cùng cấp, các tổ chức đoàn thể, UBND các phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo cho dự án mở rộng Quốc lộ 1 triển khai hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

2. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công tác kiểm kê, kiểm đếm, phê duyệt giá trị đền bù, chi trả đền bù, bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư theo đúng Hợp đồng đã ký kết với Sở Giao thông vận tải. Yêu cầu UBND cấp huyện lập kế hoạch, cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng với UBND tỉnh bằng văn bản, báo cáo trước ngày 10 tháng 9 năm 2013 để theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện.

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng quốc lộ, yêu cầu UBND cấp huyện liên quan thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 1A; bố trí đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc.

3. Về việc bố trí tái định cư: UBND các huyện, thị xã khẩn trương rà soát xác định chính xác số hộ, số lô tái định cư; ưu tiên quỹ đất hiện có (quỹ đất bán đấu giá, đất xen ghép) và vị trí đất phù hợp để bố trí tái định cư đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với khu vực phải xây dựng khu tái định cư mới, yêu cầu khẩn trương tính toán quy mô dự án, lập phương án đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định quy mô, nguồn vốn thực hiện.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND cấp huyện liên quan, nghiên cứu đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư; tổng hợp toàn bộ đất lúa phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bao gồm cả khu vực xây dựng khu tái định cư phục vụ cho dự án, tham mưu UBND tỉnh giải quyết thủ tục thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa theo quy định.

5. Giao Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư: nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách chung giải quyết việc đền bù, giải tỏa khi di dời các công trình tồn tại trong hành làng an toàn đường bộ theo mốc thời gian hiệu lực của các Nghị định 203/HĐBT ngày 21/12/1982, Nghị định 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999, Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/ 2004, Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010.

Sở Giao thông vận tải làm việc với Khu Đường bộ IV và các cơ quan quản lý đường bộ liên quan sao lục, tổng hợp các hồ sơ liên quan đến việc căm mốc lộ giới, cấp phép xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ (QL1) để phục vụ cho công tác giải phòng mặt bằng.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Xây dựng theo phạm vi quản lý ngành giải quyết các thủ tục liên quan, theo dõi, đôn đốc các đơn vị quản lý hạ tầng có công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng tích cực phối hợp với UBND cấp huyện và Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ di dời, giải tỏa.

7. Về việc đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ dự án: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, điều phối chung việc bảo đảm nguồn nguyên liệu đất, đá phục vụ dự án, tham mưu UBND tỉnh cơ chế đặc thù để giải quyết các thủ tục cấp mỏ nguyên liệu phục vụ trực tiếp dự án, đảm bảo tiến độ thi công của dự án; phối hợp với UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để chủ động và trực tiếp hướng dẫn Chủ đầu tư các thủ tục cấp mỏ. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, kiểm soát chặt chẽ giá bán nguyên vật liệu đất, đá xây dựng cung cấp cho các dự án mở rộng quốc lộ 1; Chủ đầu tư chủ động cung cấp thông tin các hợp đồng mua bán nguyên vật liệu cho các cơ quan chức năng để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng trung gian, ép giá, nâng giá vật liệu xây dựng.

Yêu cầu các Sở, ban ngành, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tuần báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.493
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180