Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-UBND chỉ số chi phí không chính thức cải thiện môi trường đầu tư cạnh tranh Yên Bái 2015

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CHỈ SỐ CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) GIAI ĐOẠN 2015-2020

Trong những năm gần đây, môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính chậm, còn những thủ tục gây phiền phức trong quá trình triển khai, thực hiện các chương trình, dự án; năm 2014, chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh Yên Bái xếp thứ 46/63 ở mức thấp, là một cản trở và khó khăn đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2016-2020 theo Chương trình hành động của UBND tỉnh tại Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát lại tất cả các khoản thu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm thu các khoản phí và lệ phí đúng theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch và kiểm soát chặt chẽ các khoản thu; nghiêm cấm các đơn vị tự ý đặt ra và yêu cầu doanh nghiệp phải nộp các khoản chi phí ngoài quy định hoặc tự ý đặt ra thủ tục, điều kiện ràng buộc trong giải quyết các hồ sơ có liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nội dung chỉ số chi phí không chính thức, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Tăng cường công tác giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tự ý đặt ra các điều kiện, thủ tục gây khó khăn, phiền hà hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, nhận chi phí “bôi trơn” khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp ( Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc làm không đúng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý).

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI” tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020;

4. Đối với các đơn vị đã triển khai mô hình giao dịch một cửa, phải niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tại nơi giao dịch, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp phản ánh khi cần thiết. Đồng thời, công khai, minh bạch các thông tin để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ tiếp cận trong quá trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh.

5. Về một số nội dung cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế, quy trình thống nhất về thủ tục đầu tư để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước rà soát, công khai, minh bạch quy trình cấp phát vốn ngân sách nhà nước; các thủ tục hành chính liên quan đến chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên hàng năm.

c) Chi cục Hải quan thực hiện rà soát, đánh giá quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất, nhập khẩu đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp; phấn đấu giảm thời gian xuất, nhập khẩu còn 10 ngày làm việc (Theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ)

d) Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Yên Bái rà soát lại quy trình, thủ tục trong việc tiếp cận điện năng đối với doanh nghiệp; rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp, dự án đầu tư xuống còn tối đa là 30 ngày làm việc (Theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ).

đ) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh rà soát lại quy trình cho vay vốn, bảo lãnh tín dụng, từ đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp cận các nguồn vốn tín dụng giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; đưa việc thực hiện Chỉ thị này vào nội dung đánh giá công tác thi đua hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 25/12/2015, để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các Huyện,TX,TP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
-Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, TH.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 14/12/2015 về thực hiện chỉ số chi phí không chính thức thuộc Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122