Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-CTUBND 2020 đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn kế hoạch đầu tư công tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 06/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-CTUBND

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm vừa qua, lĩnh vực đầu tư công tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo hướng đầu tư tập trung, ưu tiên các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp và tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng mới các dự án trọng điểm có tính chất cấp thiết, tạo động lực phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2020 là năm cuối cùng và năm quyết định việc triển khai thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, qua đánh giá công tác đầu tư công 5 tháng đầu năm 2020 vẫn còn nhiều hạn chế, tiến độ thực hiện còn chưa cao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2020 chưa đảm bảo yêu cầu (khoảng 24% so với kế hoạch giao vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương). Do vậy, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án (sau đây gọi là các sở, ban, ngành và địa phương) thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện và các chủ đầu tư:

- Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Nghiêm túc triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo quy định của Trung ương và yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 1351/UBND-KT1 ngày 05/3/2020, Văn bản số 1700/UBND-KT1 ngày 17/3/2020 và Văn bản số 3679/UBND-KT1 ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện các dự án đầu tư, nhất là tiến độ thực hiện dự án và công tác GPMB để hoàn thành kế hoạch đầu tư công được giao năm 2020.

Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy tại các sở, ngành, địa phương, các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do đơn vị làm chủ đầu tư;

- Tổ chức lập đường Găng tiến độ thực hiện của từng phần việc trong từng dự án được giao kế hoạch vốn năm 2020, báo cáo người quyết định đầu tư làm cơ sở chỉ đạo điều hành và xem xét trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

- Tổ chức rà soát lại Kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã giao; trường hợp có nội dung chưa phù hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền đính chính và điều chỉnh theo quy định. Chủ động và theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của các dự án (bao gồm cả nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang thanh toán năm 2020); kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn (điều chỉnh từ dự án giải ngân chậm sang cho dự án có nhu cầu bổ sung vốn) tránh để phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn dồn vào cuối năm, ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020. Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án nếu đến 31/12/2020 không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không có lý do khách quan sẽ phải tổ chức kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Đôn đốc nhà thầu huy động máy móc, nhân công để triển khai hợp đồng theo tiến độ (nhà thầu nào chậm tiến độ đề nghị xử phạt theo quy định của hợp đồng); Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo tính công khai, minh bạch, không để xảy ra các khiếu nại, khiếu kiện hoặc các hoạt động làm cản trở tiến độ đấu thầu hoặc phải đấu thầu lại.

- Tập trung thực hiện nghiệm thu khối lượng theo tiến độ hợp đồng và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; trong thời hạn 04 ngày (làm việc) kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.

- Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án phải tính toán đầy đủ các hạng mục phải di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư để ưu tiên thực hiện trước, tránh xảy ra vướng mặt bằng và phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án để đề xuất bố trí vốn phù hợp; ưu tiên các quỹ đất đấu giá, giãn dân đã hoàn thành hạ tầng cho công tác tái định cư trên địa bàn (chỉ cho phép đấu giá đất khi không có nhu cầu tái định cư trên địa bàn các xã); không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân; Phối hợp với các chủ đầu tư xác định chặt chẽ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án ngay từ bước lập dự án để tránh vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác BT GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 được giao.

- Rà soát thời gian thực hiện các dự án đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020 và thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

- Chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định trong đó báo cáo cập nhật tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 định kỳ hàng tháng (trước ngày 07 của tháng tiếp theo) và hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Thu hồi điều chỉnh giảm nguồn vốn đã bố trí cho các công trình, dự án trong đó: (i) Thu hồi kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài sang thanh toán năm 2020 đến hết ngày 30/6/2020 thực hiện giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn được phép kéo dài và (ii) Thu hồi kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến hết ngày 30/9/2020 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn được giao để bổ sung cho các dự án khác có nhu cầu nhằm đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổ chức giao ban hàng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo theo định kỳ; đồng thời đề xuất, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

- Thực hiện và theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương cập nhật thông tin các dự án trên Hệ thống thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Cập nhật, đăng tải định kỳ hàng tháng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc và các phương tiện thông tin đại chúng kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư; Kết quả thực hiện giải ngân cũng được gửi tới cơ quan quản lý trực tiếp của chủ đầu tư, đơn vị để phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc đồng thời làm cơ sở để cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Triển khai, hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp tại Chỉ thị này và các quy định hiện hành để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được giao.

4. Sở Tài chính:

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định.

- Tập trung rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công đã được giao vốn.

5. Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương và UBND các huyện: Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, thẩm tra,... theo hướng tăng cường bố trí nhân lực, đẩy mạnh việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; Nghiên cứu tiếp tục thực hiện rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với hiện nay nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

6. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Định kỳ gửi thông tin về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

- Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư chậm thực hiện thủ tục giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn và có trách nhiệm xử lý thu hồi số dư nợ tạm ứng quá hạn theo quy định.

7. Các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công.

II. Tổ chức triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án:

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện, tổ chức triển khai lập Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các nghị định hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Văn bản số 7096/UBND-KT1 ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Văn bản số 136/UBND-KT1 ngày 09/01/2020, Văn bản số 415/UBND-KT1 ngày 21/01/2020, Văn bản số 3788/UBND-KT1 ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh.

- Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2021 để kịp thời giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo đúng thời gian quy định; đồng thời, đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ các quy định của Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh (p/h);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Ban quản lý dự án của tỉnh;
- Các chủ đầu tư;
- CV: NCTH;
- Lưu VT.
(Đ-  b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-CTUBND về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công ngày 05/06/2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


663

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251