Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 05/CT-UBND 2020 giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công Cao Bằng

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 16/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 3 năm 2020

CHỈ THỊ

VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã nỗ lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực thì việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém. Tiến độ giải ngân vốn chậm, tỷ lệ giải ngân tính đến 31/01/2020 đạt 87%. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công là “(i) một số dự án dự kiến nhu cầu vốn chưa sát với khả năng thực tế (ii) công tác lập thẩm định thiết kế thi công - dự toán, tổ chức mời thầu, đấu thầu dự án còn chậm (iii) vướng mắc trong giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng, (iv) một số huyện, thành phố, chủ đầu tư chưa triển khai thủ tục để thu hồi vốn ứng trước theo kế hoạch được giao, (v) còn tình trạng dự án đã tạm ứng hợp đồng quá thời hạn thanh toán theo quy định nhưng chưa được thu hồi theo quy định, (vi) báo cáo giải ngân vốn của huyện, thành phố còn chậm, số liệu báo cáo còn chênh lệch so với số Kho bạc Nhà nước cung cấp dẫn đến khó khăn cho công tác tổ chức điều hành, (vi) một số chủ đầu tư vẫn còn tâm lý chủ quan của việc được kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư công trong 2 năm nên trong những tháng đầu năm chi tập trung giải ngân vốn kéo dài (vii) công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số Sở, ngành và địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao”.

Bước vào năm 2020, năm cuối cùng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và là năm đầu tiên áp dụng Luật Đầu tư số 39/2019/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020), thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương và Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COIVD-19. Hiện nay, cùng với cả nước, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh đang khẩn trương trong công tác thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, để phấn đấu thực hiện các mục tiêu và chỉ đạo trên trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định có liên quan:

a) Các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư

- Phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các Nghị định, văn bản liên quan, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Đối với dự án khởi công mới được giao kế hoạch vốn, khẩn trương đăng ký mở mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (mã số dự án đầu tư) gửi Sở Tài chính. Khi được cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến dự án cho cơ quan Tài chính cùng cấp làm cơ sở nhập dự toán chi đầu tư vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) theo quy định của Bộ Tài chính.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương nhập kế hoạch vốn đầu tư được giao theo đúng quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính.

- Rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình.

- Lập hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm.

- Thực hiện ký Bản cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, chủ động đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ động cập nhật số liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng của các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo thời gian như sau: Lần 1 (đối với báo cáo tháng) gửi trước ngày 03 tháng sau tháng báo cáo, Lần 2 (đối với báo cáo đến ngày 15) gửi trước ngày 16 hàng tháng của tháng báo cáo.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Triển khai, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội và các Nghị định, văn bản liên quan.

- Lập danh mục dự án trọng điểm; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

- Chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải ngân phân theo cơ quan chủ quản, chủ đầu tư theo từng tháng.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc chấp hành cam kết giải ngân của các chủ đầu tư đơn vị. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ động báo cáo Ủy ban nhân tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 đối với dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ cam kết, (giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc tham mưu, điều chuyển kế hoạch vốn tránh tình trạng như các năm trước chưa thực hiện được) không chờ đề nghị của chủ đầu tư. Cụ thể như sau:

+ Đến hết 30 tháng 6 năm 2020, nếu chủ đầu tư chưa hoàn thành việc thanh toán kế hoạch vốn năm 2020 bố trí cho các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, sẽ điều chuyển toàn bộ vốn đã được bố trí để thực hiện dự án khác.

+ Điều chuyển 50% số vốn không thanh toán kịp tiến độ theo từng quý mà các chủ đầu tư đã cam kết (theo lộ trình từ ngày 25-30 của tháng cuối quý, Sở KHĐT chủ động phối hợp với Sở Tài chính, KBNN tỉnh đối chiếu số liệu giải ngân của các chủ đầu tư tại các cơ quan; từ ngày 01-05 của tháng kế tiếp đối chiếu, rà soát với báo cáo của các chủ đầu tư; từ ngày 05-10 tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định điều chuyển).

- Tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc công tác nhập số liệu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng tháng, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm theo quy định.

c) Sở Tài chính

- Căn cứ Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư của UBND tỉnh, thực hiện nhập dự toán chi đầu tư và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án thanh toán tại Kho Bạc nhà nước tỉnh vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (Tabmis) theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính.

- Đôn đốc UBND các huyện, thành phố, đơn vị chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung theo quy định; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn để xử lý công nợ đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để tất toán tài khoản dự án tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

d) Sở Xây dựng

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, thẩm tra, cấp giấy phép... theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục.

- Chủ động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị liên quan về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

đ) Kho bạc Nhà nước

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo quy định trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát chi.

2. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định:

a) Các Sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định, đúng yêu cầu chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị.

b) Các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư

- Căn cứ vào chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, các cơ quan, đơn vị được giao là Chủ chương trình, quản lý dự án khẩn trương lập Báo cáo trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng thời gian, trình tự và thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị định có liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư do trượt giá hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án so với chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tăng cường công tác quản lý và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế:

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư

- Tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định có liên quan, đảm bảo công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đúng trình tự, thời gian quy định nhằm nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

- Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thau, tăng cường hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

- Chủ động, nghiêm túc thực hiện việc đấu thầu qua mạng theo nội dung văn bản số 386/UBND-KT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2020.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải đảm bảo đúng quy định, không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Tổ chức đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời thầu công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, hướng dẫn phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát và yêu cầu xử lý kịp thời những tồn tại hoặc các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các chủ đầu tư:

- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án để đề xuất bố trí vốn phù hợp; không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân.

- Phối hợp với Sở chuyên ngành để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bố trí vốn được đồng bộ kịp thời, đảm bảo việc thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố và chủ đầu tư để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để các huyện, thành phố chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

c) Quỹ Phát triển Đất phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch vốn để nghiên cứu, tạm ứng kinh phí từ Quỹ Phát triển đất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện...

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:

Thông báo công khai kết quả giải ngân theo quý của các đơn vị, chủ đầu tư trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Cao Bằng.

Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch trong 03 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước thì phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xử lý nghiêm đối với các huyện, thành phố, các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, do nguyên nhân chủ quan hoặc nguyên nhân khách quan nhưng không kịp thời báo cáo và sẽ sử dụng kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Kiên quyết điều chuyển, xử lý cán bộ, công chức chủ chốt được giao làm chủ đầu tư nhưng không hoàn thành cam kết giải ngân hoặc điều chuyển dự án cho đơn vị khác làm chủ đầu tư./.


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- CVP, các PCVP, các CV;
- Lưu: VT, TH, XD.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngày 16/03/2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


674

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!