Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 21/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Trong thời gian qua, nhìn chung hoạt động đấu thầu của các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: Việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chưa đúng theo hướng dẫn, còn tình trạng xây dựng một số tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm có thdẫn đến làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu; việc tổ chức xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu còn một số nội dung chưa phù hợp; việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu chưa được thực hiện đầy đủ; việc thực hiện đấu thầu qua mạng chưa đảm bảo tiến độ theo lộ trình quy định; việc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu chưa đảm bảo về nội dung và thời hạn; tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu thấp so với toàn quốc.

Đkhắc phục những tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan trong công tác đấu thu, như sau:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về lựa chọn nhà thu được quy định tại Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 63/CP), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Ngoài ra cần thực hiện một số công việc cụ thể sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được lập đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đấu thầu, thực hiện theo đúng hướng dẫn, biểu mẫu tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Khi phân chia dự án, dự toán mua sm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thu hợp lý. Không được chia những công việc của dự án thành các gói thu quá nhỏ, làm giảm sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ. Nghiêm cấm việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thu trái với quy định của Luật Đu thu nhm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ theo quy định.

2. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải được lập theo mẫu kèm theo các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nghiêm cấm việc đưa các điều kiện, tiêu chuẩn không phù hợp với quy định vào hồ sơ mời thầu.

3. Công tác thm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 63/CP, Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Các cơ quan, đơn vị phải có văn bản giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi các hồ sơ, kết quả được thẩm định không phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc đăng ký bên mời thu hoặc nhà thầu đthực hiện cung cấp, đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đu thầu quốc gia. Thực hiện việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên BKế hoạch và Đầu tư - Tài chính, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đu thầu và lựa chọn nhà thu qua mạng. Thực hiện việc cung cấp thông tin về đấu thầu, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đảm bảo nội dung và thời hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các chủ đầu tư, bên mi thầu chđộng đề xuất các gói thầu đấu thầu qua mạng quy định tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc quy định các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu qua mạng, đm bo các gói thầu thuộc dự án, dự toán do mình làm chủ đầu tư, bên mời thầu có tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi không đạt tỷ lệ gói thầu đấu thầu qua mạng theo lộ trình; thực hiện đúng các quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

6. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát đội ngũ cán bộ, tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn về đấu thầu và quản lý dự án đảm bảo tuân thủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, đồng thời nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

7. Yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung của hồ sơ mời thầu theo đúng quy định hiện hành; báo cáo người có thẩm quyền biết và chỉ đạo kịp thời khi cần thiết.

8. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Trong công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kiểm soát chặt chẽ các nội dung chủ đầu tư đề xuất trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định, nhất là các nội dung về: Phân chia dự án thành các gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hp đng, thời gian thực hiện hợp đng.

- Khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhm đảm bảo tỷ lệ các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình; đề xuất Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh cử cá nhân hoặc đơn vị để tham gia giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác đấu thầu, hướng dẫn kịp thời bằng văn bản đối với các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định về công tác đấu thu.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các gói thầu có nhiều phản ánh, kiến nghị về hành vi tiêu cực.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình đăng ký chứng thư svà đăng tải thông tin theo quy định.

- Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo đấu thầu hằng năm.

b) Sở Tài chính:

- Kiểm soát cht chẽ dự toán trong quá trình thẩm định các gói thu mua sm của các đơn vị, đặc biệt là các gói thầu điều chỉnh tăng so với phê duyệt ban đầu.

- Trong quá trình tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, trường hợp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu không đề xuất thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ theo lộ trình; đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cử cá nhân hoặc đơn vị để tham gia giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

c) Sở Y tế:

- Chủ trì tham mưu, hướng dẫn trong công tác mua thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định.

- Trong quá trình tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thu đối với các gói thầu mua thuốc, vật tư y tế, trường hợp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bên mời thu không đề xuất thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Y tế đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh lựa chọn các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ theo lộ trình; đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ccá nhân hoặc đơn vị để tham gia giám sát, theo dõi hoạt động đu thầu theo quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

d) Sở Xây dựng, các Squản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành:

- Kiểm soát chặt chdự toán xây dựng công trình trong quá trình thẩm tra, thẩm định dự án, dự toán.

- Trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát cần chú trọng các nội dung liên quan đến hoạt động đấu thầu, tăng cường hoạt động xử lý vi phạm trong công tác đu thầu.

đ) Kho bạc Nhà nước: Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong thanh toán vốn đầu tư, không thực hiện cấp phát, thanh toán đối với những gói thầu sau:

- Các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có kế hoạch lựa chọn nhà thu được phê duyệt theo quy định.

- Các gói thầu được chọn đấu thầu qua mạng nhưng các chủ đầu tư, bên mi thu không thực hiện đấu thầu qua mạng mà thực hiện theo hình thức trc tiếp hoặc hình thức khác.

e) Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan; ban hành các giải pháp cụ thể yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

- Chđạo phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn; đẩy mạnh công tác theo dõi, tham mưu hoạt động đấu thầu trên địa bàn các huyện, thành phố.

g) Chủ đầu tư, bên mời thầu: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan; nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác đấu thu theo các nội dung nêu trên. Chủ động lựa chọn các gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lộ trình theo quy định tại Kế hoạch s61/KH-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đu thầu qua mạng theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu./.

 


Nơi nhận:
- Trường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận tổ quốc t
nh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư trong tỉnh;
- Chánh, các Phó VPUBND tỉnh;
- Các chuyên viên VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD(Đ.
60).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


715

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169