Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 02/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư đã được các địa phương, đơn vị, các chủ đầu tư cơ bản nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, không ngừng nâng cao chất lượng công tác giám sát và đánh giá đầu tư thuộc phạm vi của mình quản lý. Thông qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư đã giúp cung cấp thông tin kịp thời về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm được cụ thể diễn biến của quá trình đầu tư và có các quyết định xử lý kịp thời, phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện chương trình dự án đúng tiến độ, đúng yêu cầu chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác giám sát đánh giá đầu tư thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại: Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo định kỳ. Chất lượng báo cáo công tác giám sát đầu tư còn nhiều hạn chế, thiếu nội dung phân tích, đánh giá cũng như các biểu mẫu theo quy định; chưa nêu ra những khó khăn vướng mắc, không đề xuất được những thay đổi về cơ chế chính sách, quy định của Nhà nước cho phù hợp thực tiễn, cũng như những tồn tại, xử lý vi phạm hoặc đề ra những biện pháp khắc phục nên rất khó khăn trong công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo tổng thể. Các chủ đầu tư còn chưa quan tâm, coi trọng công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án, đồng thời chưa chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư nên việc triển khai còn lúng túng, không thường xuyên.

Để khắc phục những tồn tại, chấn chỉnh mạnh mẽ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả, đúng mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với các quy hoạch, cơ cấu đầu tư của ngành, địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Người đứng đầu các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Người đứng đầu các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; các Chủ đầu tư, các BQLDA và các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo đúng Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý để tổ chức triển khai thực hiện và gửi 01 bản báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi (gửi báo cáo trong Quý I hàng năm).

- Nhà đầu tư các dự án sử dụng vốn khác (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước) có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án do mình thực hiện theo quy định tại Chương IV, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào hệ thống thông tin tại khoản 10 và khoản 14, Điều 68, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm chế độ và thời hạn lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 68, Điều 69, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Biểu mẫu thực hiện theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo gửi cơ quan chủ quản, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 tháng 02 năm sau (đối với báo cáo năm). Đồng thời, thực hiện cập nhật các thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp Mặt trận; các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng báo cáo về tình hình thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án trên địa bàn. Định kỳ hàng năm, tổng hợp, lập báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 02 năm sau để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

3. Các Sở xây dựng chuyên ngành định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp tình hình quản lý quy hoạch; việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư; tình hình lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các dự án theo lĩnh vực quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 02 năm sau đối với báo cáo năm để tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của tỉnh.

4. Sở Tài chính định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán các dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 02 năm sau đối với báo cáo năm để tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của tỉnh.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp tình hình giải ngân vốn đầu tư công gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 02 năm sau đối với báo cáo năm để tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của tỉnh.

6. Thanh tra tỉnh định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả công tác thanh tra các dự án đầu tư về số liệu các dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư, vi phạm quy định về quản lý chất lượng; dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ; các vi phạm trong công tác đấu thầu... gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 02 năm sau đối với báo cáo năm để tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của tỉnh.

7. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) căn cứ danh sách báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về các cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư, các chế độ báo cáo để xem xét trong việc đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân các cơ quan, đơn vị hàng năm.

* Các cơ quan, đơn vị báo cáo định kỳ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 10 tháng 7 hàng năm (báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 tháng 02 năm sau (báo cáo năm).

8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì tổng hợp và định kỳ thực hiện báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và hàng năm trên phạm vi toàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 01 tháng 3 năm sau đối với báo cáo năm theo quy định.

- Tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện đúng quy định về giám sát, đánh giá đầu tư gửi Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (trước ngày 30 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 01 tháng 03 năm sau đối với báo cáo năm) để xem xét điểm thi đua hàng năm và báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư trên phạm vi toàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 66, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Người đứng đầu Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư, BQLDA, nhà đầu tư nghiêm túc tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh
y, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- UBND các H, TP, TX;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Trị (đưa tin);
- CVP, các PVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102